Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In samenwerking met psychiaters, apothekers, cliënten en andere experts op het gebied van het voorschrijven en uitgeven van medicijnen is een eerste versie van een systeem voor de signalering en melding door apothekers van niet-opgehaalde medicatie voor mensen met een Ernstige Psychiatrische Aandoening (het SMANOM-EPA systeem) vormgegeven. Het systeem is door de gebruikers gewaardeerd als nuttig en bruikbaar en kan mogelijk bijdragen aan de alertheid van hulpverleners op (beperkte) medicatietrouw van kwetsbare cliënten, de preventie van de gevolgen van medicatie-ontrouw en een verbetering van de communicatie tussen voorschrijver en apotheker. In een volgende fase wordt het effect van het systeem op zorggebruik en crisisinterventies onderzocht. Daarnaast worden de bevorderende en belemmerende factoren van het systeem in kaart gebracht en wordt het cliënten- en naastenperspectief verder geëvalueerd. Op basis van de resultaten wordt het SMANOM-EPA systeem verbeterd en verspreid onder instellingen die betrokken zijn bij de (farmacotherapeutische) behandeling van kwetsbare cliënten.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bij het voorschrijven, uitgeven en registreren van medicatie voor mensen met een ernstige psychiatrische stoornis is een groot aantal stakeholders betrokken. Naast de cliënt, psychiater en apotheker hebben FACT-teamleden, apothekersassistenten, naasten, softwareontwikkelaars en juridisch medewerkers een rol in dit proces.

Op basis van de informatie over de huidige procedures en behoeften met betrekking tot de monitoring van medicatietrouw uit vragenlijsten, gesprekken met deze stakeholders en literatuur is een pilotversie van een systeem voor de signalering en melding door apothekers van niet-opgehaalde medicatie voor mensen met een Ernstige Psychiatrische Aandoening (het SMANOM-EPA systeem) vormgegeven. Het systeem bestaat uit een 1) verzoek om melding en het delen van contactgegevens van de voorschrijvers via een stempel op het recept; 2) het genereren van het signaal dat het recept 14 dagen na uitschrijven niet is opgehaald via een protocol dat is afgestemd op het Apotheker Informatie Systeem (AIS) en de werkwijze binnen de apotheek en 3) de melding van het signaal bij de voorschrijver via Zorgmail. Door het systeem zoveel mogelijk af te stemmen op de huidige procedures en behoeften van de primaire stakeholders was het haalbaar om het te implementeren bij de FACT-teams van GGZ-instelling Arkin en de apotheken die verbonden zijn aan het Farmaceutisch Bureau Amsterdam (FBA) of onderdeel uitmaken van de BENU apotheken in Amsterdam.

De primaire stakeholders het SMANOM-EPA waarderen systeem als nuttig en bruikbaar. Het systeem kan bijdragen aan de responsiviteit van hulpverleners op (beperkte) medicatietrouw van kwetsbare cliënten, mogelijk bijdragen aan de preventie van de gevolgen van medicatie-ontrouw en een verbetering van de communicatie tussen voorschrijver en apotheker. Nadere evaluatie van het effect van het systeem en het signalering- en meldingsproces is echter noodzakelijk. Dit zal in de volgende fase van het project worden uitgevoerd. De stakeholders noemen als belangrijke aandachtspunten voor de doorontwikkeling en implementatie: a) de toestemming voor en het informeren van cliënten met betrekking tot het delen van informatie tussen apotheker en psychiater; b) het ondervangen van een aantal situaties dat zich voor kan doen in het proces van uitgifte van medicatie zoals signalering van het niet ophalen van herhaalrecepten en het overdragen van de behandeling van cliënten van de ene voorschrijver aan een ander en c) (structurele) financiering van de activiteiten en materialen (software) ten behoeve van het SMANOM-EPA systeem.

In de volgende fase van het project wordt de effectiviteit van het SMANOM-EPA systeem onderzocht, de bevorderende en belemmerende factoren in de pilotversie van het systeem geëvalueerd en het cliënten- en naastenperspectief op de rol van apothekers in de behandeling en de waardering van gegevensuitwisseling tussen de hulpverleners die betrokken zijn bij de behandeling verder in kaart gebracht. Op basis van de resultaten uit deze fase van het project wordt het SMANOM-EPA systeem verbeterd en voor implementatie gepresenteerd aan hulpverleningsinstellingen en apothekers in Nederland.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In verwarde toestand kunnen personen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) zichzelf of anderen schade toebrengen of de openbare orde verstoren. Veel personen met een EPA krijgen medicatie voorgeschreven waarmee ze de symptomen onder controle houden. Het risico op crisis neemt aanzienlijk toe als een persoon met een EPA zijn medicatie niet inneemt. Wanneer hulpverleners door apothekers tijdig op de hoogte worden gesteld dat een persoon zijn medicatie niet heeft opgehaald worden crises bij personen met een EPA mogelijk voorkomen.

Binnen dit project wordt een systeem voor signalering en melding van niet-opgehaalde medicatie ontwikkeld en geïmplementeerd. De bruikbaarheid en effectiviteit van dit systeem ter preventie van crisis wordt onderzocht.

Interviews (o.a. met cliënt, apotheker en behandelaar)worden uitgevoerd om de rollen van betrokkenen, (de privacyaspecten van) de gegevensuitwisseling en de procedure met betrekking tot de medicinale behandeling in kaart te brengen en het systeem en implementatieprotocol te ontwikkelen.

Voor bepaling van de effectiviteit worden het aantal en de ernst van crises van personen met een EPA in de 2 jaar voordat het systeem werd geïmplementeerd vergeleken met het aantal en de ernst van crises in het jaar na implementatie. Tevens worden vragenlijsten uitgezet onder een steekproef van behandelaars voor bepaling van de ervaren effectiviteit. Periodiek dossier-onderzoek wordt uitgevoerd om het gebruik van het systeem te bepalen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website