Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De herstelwerkplaats (HW) ‘verward gedrag de baas’ is een initiatief van de gemeente

Cranendonck i.s.m. Markieza en GGzE De Boei. De HW is ontwikkeld met een werkgroep

bestaande uit ervaringswerkers van Markieza en ervaringsdeskundige inwoners van

Cranendonck. Doelstelling van de HW is het organiseren van

lotgenotencontact en de inzet van ervaringsdeskundigen. De HW hebben we herdoopt in

samen sterker worden en de gelijknamige website ontwikkeld. Netwerken en PR zijn

belangrijke activiteiten geweest omdat de herstelbenadering bij inwoners en instanties

nagenoeg onbekend was. ‘Cranendonck ontmoet Cranendonck’ is een programma waarin we

werken aan beeldvorming door te zorgen dat mensen met uiteenlopende achtergronden elkaar

ontmoeten, persoonlijke verhalen delen en zodoende inzicht en begrip krijgen voor mensen

met een soms heel lastige leven. In het filmportret over de HW vertellen inwoners van

Cranendonck in hun eigen woorden hoe zij uiteindelijk weer veerkracht hebben ontwikkeld.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De doelstelling van de herstelwerkplaats (HW)‘verward gedrag de baas’ is tweeledig geweest: het ontwikkelen

van de herstelwerkplaats als dé plek voor lotgenotencontact en ervaringsdeskundigheid (1) en samenwerken

met beroepskrachten sociaal domein in de ondersteuning van cliënten (2). In 2018 is veel geïnvesteerd in de PR

en in het netwerken om de HW op de kaart te zetten in Cranendonck. Hoewel de bezoekersaantallen nog

achterbleven, hebben in de werkgroep voor de ontwikkeling van de HW steeds meer ervaringsdeskundige

inwoners van Cranendonck plaats genomen. Dit heeft erin geresulteerd dat een van hen in 2019 kartrekker is

geworden van de HW. Het tweede resultaat is dat de HW in 2019 een vaste plek krijgt in de beide teams met

beroepskrachten sociaal domein van Cranendonck. De verwachting is dat het de samenwerking ten goede zal

komen en voor een toename zal zorgen van het aantal cliënten dat door ervaringsdeskundigen wordt

ondersteund

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Mensen die grip op hun leven dreigen te verliezen, verliezen vaak ook de hoop op herstel, op een leven dat zij met of zonder beperkingen als zinvol ervaren. In het project verward gedrag de baas willen we een Herstelwerkplaats inrichten waar mensen samen met lotgenoten op basis van eigen regie aan hun persoonlijk en maatschappelijk herstel kunnen werken. Naast vrije ruimte om eigen initiatieven te ontwikkelen, bestaat het programma uit informatieve bijeenkomsten met zelforganisaties, cursussen die groepsgewijs of individueel gevolgd kunnen worden en zelfhulpgroepen. Op deze manier kan iedereen overeenkomstig zijn wensen en mogelijkheden, deelnemen aan de Herstelwerkplaats. Voor mensen uit de omgeving van de cliënt: familie, professionals en vrijwilligers worden workshops georganiseerd over het belang van zelfhulpgroepen en over herstelondersteunende zorg opdat zij het herstelproces kunnen ondersteunen. Het project is een initiatief van de gemeente Cranendonck in samenwerking met GGzE De Boei en Markieza, academie voor herstel en ervaringsdeskundigheid.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website