Projectomschrijving

‘Verward, en dan?’

Diverse partijen in de Eindhoven hebben ideeën over een time-out functie. De diversiteit in de doelgroep en verschillende belangen maken het lastig om één lijn en visie door te voeren.

Doel

In dit project start Eindhoven met een onderzoek naar een time-out functie. Dit is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Eindhoven, Neos, GGZ Eindhoven, Springplank040 en het Leger des Heils. Loslaten van het oude en samenwerken aan een nieuwe werkwijze kost tijd. Het creëren van deze focus kan alleen als er één beeld is: één analyse en schets van de omvang van het vraagstuk en toekomstbeeld, waar alle betrokken partijen achter staan.

Time-out functie

Of en hoe de uiteindelijke nieuwe ‘time-out functie’ er uit gaat zien is niet besloten, dit willen wij in dit project scherp krijgen. In ieder geval is het belangrijk dat de time-out functie stedelijk is ingebed in een op elkaar afgestemde keten van voorzieningen en interventies.

Resultaten

Het beoogde resultaat van het project was zicht te krijgen in hoeverre er een nieuwe time-out  voorziening moet komen in Eindhoven, en zo ja in welke vorm. Deze vorm zou worden uitgewerkt
in een business plan voor de gemeente Eindhoven.

Advies

Het uiteindelijke resultaat van dit project is een advies aan de gemeente waarin staat toegelicht wat er wordt verstaan onder time-out, welke vormen dit kan krijgen en welke financieringsbronnen daar aan ten grondslag kunnen liggen (wmo, wlz en zvw). Het advies is om in de gemeente Eindhoven in te
zetten op:

  • Het inrichten van ‘Carrousel’ opvang door samenwerkingsafspraken te maken met huidige aanbieders.
  • Het herzien van het aanbod en de inzet van de huidige crisisbedden, zodat het aanbod en de beschikbaarheid daarvan aansluit op de vraag naar o.a. prikkelarme opvang voor diverse doelgroepen.
  • Verbeter de nachtopvang.
  • Ontwikkel een product logeren dat aansluit bij de doelgroep.

Vervolg

Gezien de financiële opgave binnen de gemeente Eindhoven moeten er de komende periode
prioriteiten gesteld worden en zal de gemeente bezien op welke wijze zij een vervolg zal geven aan
dit project.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft een stimuleringssubsidie gekregen voor het opstellen van een plan van aanpak voor het in de praktijk toepassen van de 9 bouwstenen voor een sluitende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website