Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project “Verward…en dan? Sluitende aanpak in Oost-Brabant voor mensen met verward gedrag en hun omgeving” heeft regionale afspraken en werkprocessen opgeleverd ten aanzien van de volgende onderwerpen:

(1) Preventie en persoonsgerichte aanpak (checklist en handreiking);

(2) Triage en acute opvang (uniforme werkwijzen, afspraken met ketenpartners en opening SPOR locaties);

(3) Vervoer (in de hele regio door RAV zorgambulance en ALS).

De regionale klankbordgroep heeft vanuit cliënt- en naastenperspectief adviezen geformuleerd op alle gebieden welke zijn meegenomen in de ontwikkelingen.

Van alle producten zijn factsheets beschikbaar.

De samenwerking in het regionale netwerk met partners uit het zorg-, veiligheids- en sociaal domein wordt voortgezet en het uitgangspunt blijft: 'Samen lossen we het op'.

De resultaten, factsheets en producten zijn te vinden op www.verwardendan.nl evenals de stappen die gezet worden in het vervolgproject om gemeenten en andere betrokken partijen te ondersteunen bij de implementatie van wat ontwikkeld is. Dit vervolg is getiteld: 'Van verwarring naar verbinding in Oost-Brabant'.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In samenwerking met partners uit het zorg- veiligheids- en sociaal domein zijn diverse producten ontwikkeld:

 

- Leidraad preventie en persoonsgerichte aanpak

- Checklist voor gemeenten

- Werkwijze SPOR

- Aanbevelingen voor een humane sluitende aanpak vanuit het perspectief van cliënten en naasten (klankbordgroep)

- Infographic 'Samen lossen we het op' project.verwardepersoneninbrabant.nl/images/pdf/Infographics/Infographic_publieksversiesamenlossenwehetop.pdf

- Periodieke nieuwsbrieven

- Website waarop relevante informatie en documentatie te vinden is.

 

Alle producten zijn te raadplegen op www.verwardendan.nl onder het kopje “Producten”

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op weg naar een sluitende aanpak

 

Oost-Brabant is goed op weg naar een sluitende zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag en hun omgeving. Alle betrokken partijen dragen het belang ervan uit. Op de verschillende niveaus zijn cliënten en naasten actief betrokken. Zij brengen hun ervaringen in tijdens de ontwikkeling van werkwijzen op het gebied van triage, vervoer en acute opvang en geven input bij het vorm geven aan een adequate preventieve en persoonsgerichte aanpak.

Er zijn pilots voor triage en vervoer die na een positieve evaluatie en eventuele aanpassingen breder in de regio geïmplementeerd kunnen worden.

In de regio zijn 4 SPOR locaties operationeel.Er wordt gewerkt aan eenduidige regionale afspraken en werkwijzen.

Een handreiking voor een preventieve en persoonsgerichte aanpak is in ontwikkeling. Dit moet een handvat worden voor alle gemeenten in de regio waarbij couleur locale mogelijk blijft.

Het project in Oost-Brabant is nu halfweg en loopt grotendeels op schema.

Meer informatie over alle deelprojecten in de regio is te vinden op de website project.verwardepersoneninbrabant.nl

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Tussentijdse resultaten Oost-Brabant

 

Het regionale project in de regio Oost-Brabant is nu halfweg. De beoogde resultaten zijn deels behaald en deels nog in ontwikkeling.

- Website is operationeel project.verwardepersoneninbrabant.nl

- Nieuwsbrieven komen frequent uit en worden breed verspreid

- Cliënten en naasten zijn actief betrokken op alle niveaus

- Er loopt een pilot met een psycholance

- Er zijn 4 SPOR locaties operationeel, verdeeld over de regio en de werkwijzen zijn grotendeels op elkaar afgestemd. Er volgt nog finetuning.

- Er worden een aantal deelprojecten uitgevoerd in de regio met verschillende looptijden. Een pilot met een quick responder is in de evaluatiefase, trainingen MHFA zijn gegeven en worden geëvalueerd.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Inleiding project 'Verward, en dan...?

 

In de regio Oost-Brabant werken veel partijen intensief samen aan een humane en sluitende aanpak in de zorg voor en ondersteuning van mensen met verward gedrag: 40 gemeenten in Oost-Brabant, politie eenheid Oost-Brabant, Openbaar Ministerie, GGZ Eindhoven en de Kempen, GGZ Oost Brabant, Reinier van Arkel, Novadic Kentron en de Regionale Ambulance Voorzieningen Brabant Zuidoost en Brabant Midden-West-Noord. Gaandeweg sluiten zich meer partijen aan onder meer GGD en huisartsenposten.

 

De samenwerking is medio 2015 gestart en deze periode is benut om alle partijen in de zorg- en veiligheidsketen op één lijn te krijgen en commitment te krijgen voor het besef dat een gemeenschappelijk probleem uitsluitend met de gezamenlijke inzet van meerdere actoren kan worden aangepakt: ‘we lossen het samen op’. Er zijn denkbeelden en kaders geformuleerd die nu uitgewerkt gaan worden in concrete lokale initiatieven, die breder in de regio geïmplementeerd kunnen worden. Daarbij moet rekening worden gehouden met aanzienlijke schaalverschillen tussen de partners.

De betrokkenheid bij alle aangesloten partijen uit de zorg- en veiligheidsketen en de gemeenten is groot, evenals de motivatie om samen door te pakken in de volgende fase.

 

Het sluitstuk van het project (looptijd 18 maanden) is het borgen van de nieuwe werkwijzen in een sluitende, persoonsgerichte aanpak, die moet garanderen dat alle samenwerkende partijen de voor hen weggelegde rol adequaat en kwalitatief goed kunnen vervullen en niemand in de regio Oost-Brabant tussen wal en schip valt.

 

Samen sterk

Partijen in de regio Oost-Brabant willen gezamenlijk optrekken in het regionaal en lokaal aanvragen van subsidies om een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag te realiseren in de hele regio. De samenwerking tussen deze partijen is uniek te noemen, zeker gezien het feit dat het hier 40 gemeenten betreft. In de subsidieaanvragen, zowel nu als in de volgende rondes, zullen aanvragers de onderlinge relatie duidelijk tot uitdrukking laten komen.

 

Doelstelling

Doelstelling van het project is het verbeteren van de samenwerking in Oost-Brabant tussen partijen in de zorg- en veiligheidsketen, zodanig dat mensen met (potentieel) verward gedrag de juiste zorg en ondersteuning krijgen, door de juiste partij. Dit wordt zichtbaar in regionale uniformiteit in de werkprocessen voor preventieve en persoonsgerichte aanpak, melding, triage, vervoer, eerste opvang en vervolgzorg.

 

Projectstructuur

Een implementatieproces in een dergelijke omvangrijke en complexe omgeving vraagt niet alleen om focus op realisatie van de inhoudelijke ambities binnen het project (hogere tevredenheid bij deelnemende partners, goed geholpen cliënten, naasten die zich gehoord voelen en winst op het punt van kosteneffectiviteit), maar nadrukkelijk ook om aandacht voor de structuur die noodzakelijk is om het proces te implementeren.

De eindverantwoordelijkheid voor het project is belegd bij een stuurgroep, waarin de deelnemers bestuurlijk vertegenwoordigd zijn. Namens de 40 gemeenten participeren 2 wethouders en de burgemeester die in Oost-Brabant portefeuillehouder is voor de problematiek rond personen met verward gedrag. De samenwerking is vastgelegd in een overeenkomst.

Er wordt een projectmanager aangesteld die met de projectgroep van ervarings-, inhouds- en communicatiedeskundigen binnen het gegeven mandaat alle noodzakelijke besluiten neemt om de samenhang en de voortgang te waarborgen.

 

Een groot deel van de voorstellen uit de eerste fase van het project kan in de komende periode daadwerkelijk worden geïmplementeerd, deels is nog nadere uitwerking nodig. Dit gebeurt in 2 implementatiegroepen (‘Preventie en persoonsgerichte aanpak’ en ‘Triage, vervoer en acute opvang’) die multidisciplinair zijn samengesteld, inclusief een ervaringsdeskundige.

Gezamenlijk werken zij de voorstellen uit in concrete initiatieven, waarna deze lokaal en/of regionaal geïmplementeerd worden.

Het project richt zich op alle bouwstenen waarbij opgemerkt wordt, gezien het gestelde hierboven, dat bouwsteen 9 (informatievoorziening), beperkingen kent voor een regionale oplossing. Hiervoor is landelijke regievoering nodig.

 

Inbreng van mensen met verward gedrag en hun omgeving

Er wordt een klankbordgroep geformeerd met, naast de ervaringsdeskundige uit de projectgroep, 6 mensen die persoonlijk of als naaste ervaringen hebben met verward gedrag en hoe daarmee is omgegaan door zorg- en veiligheidsorganisaties. De klankbordgroep beoordeelt de voorstellen over nieuwe werkwijzen en adviseert de projectmanager en de stuurgroep.

Er worden daarnaast grotere bijeenkomsten georganiseerd om cliënten en naasten breder te informeren over de voortgang en om ervaringen op te halen en te delen.

 

Eindresultaten

De beoogde eindresultaten zijn drieledig: verbeterde ketensamenwerking, juiste en volledige communicatievoorziening en opgeleverde inhoudelijke initiatieven.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website