Projectomschrijving

Doel

In de regio Midden Westelijk Utrecht (werkgebied van ggz instelling Altrecht) heeft tussen 1 mei 2017 en december 2020 een project Passend Vervoer gelopen waarin een aangepaste vorm van vervoer geboden werd voor mensen met verward gedrag. Het vervoer is een alternatief voor en aanvulling op vervoer door de politie en ambulance. Het uitgangspunt daarbij was dat de politie rijdt als er sprake is van (een vermoeden van) een strafbaar feit en bij ernstige overlast. De ambulance rijdt als er direct somatisch toezicht of behandeling nodig is. In de overige situaties rijdt de GGZ Vervoersdienst als er een vorm van professioneel begeleid vervoer noodzakelijk is.

Resultaten

Gedurende de pilot groeide het vertrouwen in de deskundigheid van de medewerkers van de GGZ Vervoersdienst en zijn er 3131 patiënten vervoerd. De werkwijze uit het project heeft een regulier vervolg gekregen waarbij de GGZ Vervoersdienst rijdt in onderaannemerschap van de ambulancedienst. Aanvragen voor de inzet van de GGZ Vervoersdienst lopen via de meldkamer ambulance.

De GGZ Vervoersdienst biedt een vervoersalternatief naast het gebruikelijke vervoer door politie en ambulance en rijdt met neutrale taxibusjes die worden bemenst door medewerkers met ruime werkervaring in de ggz. Hun werkwijze en bejegening is erop gericht gevoelens van onveiligheid bij de patiënt te voorkomen door het vervoer ‘zo normaal mogelijk’ en de-escalerend te laten verlopen. Dat betekent: geen dwang (geboeid) of drang, niet liggend, zonder medicamenteus ingrijpen en met communicatie die zo goed mogelijk aansluit bij de mogelijkheden en behoeften die de cliënt op dat moment heeft. De medewerkers hebben een achtergrond als hulpverlener in de psychosociale- en/of geestelijke gezondheidszorg. Patiënten, politie en de medewerkers van de crisisdienst zijn zeer tevreden over de verschillende (passende) vervoersmogelijkheden voor patiënten en de beperkte inzet van dwangtoepassingen voor het vervoer.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website