Projectomschrijving

GGZ Drenthe werkt nauw samen met ketenpartners om voor personen met verward gedrag adequate hulp te bieden. Die hulp voorziet in juiste triage, inzet van correct vervoer, beoordeling, risicotaxatie, crisisinterventie en zo nodig toeleiding naar die afdeling of organisatie waar adequate hulp snel geboden kan worden. In de huidige pilot werkt GGZ Drenthe met triagisten die zorgdragen voor de eerste beoordeling bij acute psychiatrie. oGGZ treedt op bij niet acute psychiatrie.

Doel

In dit project worden de volgende doelen gerealiseerd, voor zowel acuut als niet-acuut:

  • Methodische scholing met betrekking tot triagering en uniforme toepassing van de landelijke triagewijzer.
  • Scholing op het gebied van risicotaxatie betrekking tot suïcidegevaar.
  • Scholing in tijdig herkennen van en toepassen van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.
  • Deskundigheidsbevordering op het gebied van verstandelijke beperking, verslavingsproblematiek, forensische psychiatrie, ouderen.
  • Scholing op het gebied van de externe ontwikkelingen.

Resultaten

In het project ‘Versterken Triage- en Meldfunctie’ is met ketenpartners in Drenthe nauw samengewerkt om de volgende resultaten te behalen:

  1. Er is een methode ontwikkeld voor de scholing van triagisten, waarbij uniforme toepassing van de landelijke triagewijzer, suïcidegevaar, kindermishandeling/huiselijk geweld, psychopathologie en externe ontwikkelingen centraal staan.
  2. Een deskundigheidsbevordering van hulpverleners rondom de Wvggz.
  3. De triagewijzer is opgenomen in het elektronisch patiëntendossier.

GGZ Drenthe werkt met triagisten die voor de eerste beoordeling zorgdragen bij acute psychiatrie. OGGz treedt op bij niet acute psychiatrie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website