Projectomschrijving

Meldingen over personen met acuut verward gedrag komen op verschillende plaatsen terecht. Een groot deel van deze meldingen komt binnen bij de meldkamer van ambulance of politie. Deze meldkamers blijken onvoldoende toegerust in het triageren: welke hulp is binnen welke termijn nodig? Binnen de regio Kennemerland heeft GGZ inGeest zich gecommitteerd aan de ambitie om een snelle keten naar acute ggz te realiseren.

Doel

De spoedeisende psychiatrie Kennemerland (SPK) versterkt de triage- en meldpuntfunctie (24/7) voor de acute ggz in afstemming met spoedeisende ketenpartners. Binnen deze functie wordt zorggedragen voor een adequate opvolging van meldingen.

Werkwijze

Bij de SPK is 24/7 een triageverpleegkundige aanwezig met kennis van de acute ggz. Met spoedeisende ketenpartners in de regio worden binnen dit project randvoorwaarden en samenwerkingsafspraken uitgewerkt. Expertise wordt gebundeld en kennis wordt gedeeld tijdens netwerkbijeenkomsten om tot een integrale vloeiende keten en meldpuntfunctie te komen.

Resultaten

Een triage-verpleegkundige voor binnen kantoortijden werd geworven en ingezet vanaf juni 2018. Vanaf september 2018 werden ketenpartners, waaronder GGD, Politie, KMAR en Schiphol Social Work geïnformeerd. Er zijn 4 grote bijeenkomsten met alle ketenpartners middels leertafels georganiseerd waarbij het communiceren binnen de keten centraal stond. Dit heeft de volgende resultaten opgeleverd:

  1. In januari 2019 heeft er een bijeenkomst met triagisten binnen de keten plaatsgevonden. Hierbij waren de politie, GGD-ambulance en triagist van de huisartsenpost/spoedeisende hulp aanwezig. De verschillende triage-instrumenten werden vergeleken en er werd gekeken naar een eenduidige manier van overdracht.
  2. Teamleden zijn betrokken bij het neerzetten van de nieuwe functie en het creëren van een bruikbare beslisboom. Dit heeft opgeleverd dat er meer eenduidig wordt getriageerd en dat er een begin is gemaakt in het spreken van dezelfde taal binnen de keten tijdens overdrachten. De GGZ-triagewijzer uit de generieke module werd aangepast.
  3. Er werd een presentatie voor de ketenpartners gegeven met als doel samenwerking te verbeteren door uitleg van de werkwijze bij triagering gebruikt in dit project. Ketenpartners geven aan dat de samenwerking met de crisisdienst is verbeterd, er is sprake van betere bereikbaarheid, meer inzicht in de werkwijze van de crisisdienst, waarbij het toekennen van urgentie inzichtelijk is. Er worden samenwerkingsafspraken met ketenpartners opgesteld of vernieuwd.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website