Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bij de GGzE heeft een pilot plaatsgevonden om de acute triagefunctie te versterken, uit te breiden en meer toegankelijk te laten zijn voor zowel verwijzers als cliënten en hun naasten.

Deze APH ( Acute Psychiatrische Hulpverlening ) functie werd geïntegreerd en gepositioneerd bij het Crisisdienst/IHT Team.

Met ketenpartners in de acute diensten werd samengewerkt om te komen tot dit triagepunt voor acute situaties welke los staat van de beoordelingsfunctie.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de pilot is een model Triage APH ontwikkeld wat zowel organisatorisch als inhoudelijk, gedeeltelijk, getoetst is in de praktijk. Het leverde een uitgewerkt model op gebruik makend van de GGZ Triagewijzer en taxatie instrumenten rondom verwardheid, agressie en suïcidaliteit.

Met politie en ambulance werden afspraken gemaakt rondom bereikbaarheid van de APH triagist, beoordelingsomstandigheden, plaats, toezicht en vervoer.

Voor niet acute meldingen blijkt in geen van de 15 gemeenten een 7 keer 24 uurs meldpunt te zijn.

Met diverse ketenpartners zijn afspraken rondom verwijzingen en meldingen gemaakt. Het voornemen van rechtstreekse toegang voor ingeschreven cliënten en hun naasten buiten kantooruren, kan op veel bijval rekenen.

De rol en positie van de triagist vraagt om nadere definiëring. Inhoudelijk met name ten aanzien van de afbakening tussen triageren en (telefonisch) (be)handelen en organisatorisch qua opleiding, bevoegd- en verantwoordelijkheden.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sinds 2015 werken in de regio Zuid-Oost Brabant verschillende partners uit de werkvelden veiligheid, sociaal domein en zorg samen om te komen tot een sluitende ketenaanpak die erop gericht is om alle personen met verward gedrag in de regio op de beste manier op te vangen en snel naar de juiste zorg en ondersteuning toe te leiden.De drie partijen Politie, RAV en GGzE uit het samenwerkingsverband Zuid-Oost Brabant hebben met elkaar de intentie om een gezamenlijke meld- en triage functie bij GGzE Crisisdienst voor acuut verward gedrag (APH) in te richten, dit in samenspraak met de huisartsenposten en de gemeente Eindhoven. Doel van de pilot is om te komen tot

1. In de praktijk getoetste, voor alle partners werkende en kosten efficiënte invulling van de 24/7 bereikbaarheid en beschikbaarheid van de APH triage en meldfunctie, met speciale aandacht voor de invulling van de functie ‘s nachts.

2. Een op elkaar afgestemde en in de praktijk getoetste werkwijze rond melding en triage, vastgelegd in werkafspraken en werkprotocol

3. Evaluatie van het gebruik van de beschikbaar gestelde instrumenten : GGZ triagewijzer en Model Melding en eventuele verbetervoorstellen.

4. Bereikbaarheid voor heel de keten, cliënten in zorg bij de GGzE en hun naasten.

5. Aangescherpte werkafspraken rondom passend vervoer en de inzet van acute psychiatrische hulp.

6. Werkafspraken over hoe door te verwijzen naar specialistische zorg als ook naar OGGZ ondersteuning.

De pilot vindt plaats in het 4e kwartaal van 2018 en wordt opgezet volgens de PDCA (plan-do-check-act) verbetercyclus. De APH triage- en meldfunctie wordt ingericht bij de Crisisdienst en het IHT team van GGzE. er worden zes HBO professionals voor opgeleid. In het project wordt ook aandacht besteed aan de communicatie in de regio en bij de samenwerkingspartners rondom de APH triage en meldfunctie met het oog op herkenbaarheid. Met deze aanvraag wordt budget aangevraagd voor het inrichten en operationeel maken van de APH triage en meldfunctie via de pilot, het opleiden en opstarten van het team van professionals en het communicatieplan en communicatiematerialen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website