Projectomschrijving

Doel

De 3 partijen (politie, RAV en GGzE) uit het samenwerkingsverband Zuid-Oost Brabant hebben met elkaar de intentie om in deze pilot een gezamenlijke Meld- en Triagefunctie bij GGzE Crisisdienst voor acuut verward gedrag (APH) in te richten, dit in samenspraak met de huisartsenposten en de gemeente Eindhoven. Het doel van de pilot is om te komen tot:

  • Een getoetste, werkende en kostenefficiënte invulling van de 24/7 beschikbaarheid van de APH Meld- en Triagefunctie, met speciale aandacht voor de nachtinvulling van de functie.
  • Een op elkaar afgestemde werkwijze rond melding en triage, vastgelegd in werkafspraken en werkprotocol
  • Een evaluatie van het gebruik van de beschikbaar gestelde instrumenten: ggz-triagewijzer, Model Melding en eventuele verbetervoorstellen.
  • Bereikbaarheid voor heel de keten, cliënten in zorg bij de GGzE en hun naasten.
  • Aangescherpte werkafspraken rondom passend vervoer en de inzet van APH.
  • Werkafspraken over hoe door te verwijzen naar specialistische zorg en OGGZ ondersteuning.

Werkwijze

De pilot vindt plaats in het 4e kwartaal van 2018 en wordt opgezet volgens de PDCA (plan-do-check-act) verbetercyclus. De APH Meld- en Triagefunctie wordt ingericht bij de Crisisdienst en het IHT team van GGzE, er worden 6 HBO professionals voor opgeleid. In het project wordt ook aandacht besteed aan de communicatie in de regio en bij de samenwerkingspartners rondom de APH Meld- en Triagefunctie met het oog op herkenbaarheid.

Resultaten

In de pilot is een ontwikkeld model Triage APH zowel organisatorisch als inhoudelijk, gedeeltelijk getoetst in de effectieve uitvoeringsperiode. Hierbij stond de Triagefunctie separaat van de
Beoordelingsfunctie. Concreet zijn de volgende resultaten behaald:

  • De functie werd geïntegreerd binnen het Crisisdienst/IHT team van de GGzE. Ondanks diverse belemmerende factoren ligt er een model wat na optimalisatie van randvoorwaarden operationeel kan zijn in de keten.
  • De pilot leverde een uitgewerkt triageproces op, gebruikmakend van de ggz-triagewijzer en taxatie instrumenten rondom verwardheid, agressie en suïcidaliteit.
  • Afspraken rondom bereikbaarheid van de APH functie en tevens rondom beoordeling, toezicht en vervoer werden met politie en ambulance gemaakt.
  • Een volledige dekking van de (separate) APH functie zal mede afhangen van de financiering. Voor de functie van de ggz-triagist is nog geen eenduidig profiel.

Overzicht projecten en subsidies

Dit project heeft subsidie gekregen voor het uitvoeren en aanscherpen van het plan van aanpak voor de APH-triagefunctie in de regio, ter voorbereiding op de nieuwe bekostiging acute psychiatrische zorg per 1-1-2019. Wilt u ook aan de slag met de APH-triagefunctie en/of advies- en meldpunten? Bekijk dan de lopende projecten en subsidiemogelijkheden.

Bekijk de subsidiemogelijkheden en projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website