Projectomschrijving

Doel

Met dit project wordt geïnvesteerd in een eenvoudige en sluitende aanpak voor kwetsbare inwoners in de regio. In dit project wordt de samenhang tussen de bestaande meldfuncties verbeterd. Daarnaast worden eventuele gebreken in het aanbod in kaart gebracht (bijvoorbeeld doelgroep en 24/7 bereikbaarheid). Die analyse kan ertoe leiden dat een bestaand meldpunt wordt uitgebreid of dat er een nieuw meldpunt wordt opgericht. Doel is dat signalen van en over kwetsbare inwoners snel en adequaat worden opgepakt en correct worden doorgeleid.

Werkwijze

Het project bestaat uit 3 fasen:

  1. Inventarisatie van lokale en regionale Meldpunten in de vijftien regiogemeenten, aansluiting op ontwikkelingen, landelijk nummer voor meldingen verward gedrag en Meldpunt Wet verplichte ggz
  2. Uitvoeren van pilots en een regionaal Meldpunt
  3. Voorleggen van verbetervoorstellen voor de regionale uitrol en communicatie


Resultaten

Uit het project ‘Versterken lokale advies- en meldpunten: niet acute hulpbehoefte verward gedrag Gelderland- Midden’ zijn de volgende resultaten gekomen:

  • Er is een regionaal Meldpunt niet-acuut voor zorgen over personen met zorgwekkend gedrag ingericht waarmee ook regionale mogelijkheid voor doorschakeling vanuit het landelijk meldpunt zorgwekkend gedrag is georganiseerd.
  • De samenwerking tussen regionale, ketenbrede Meld- en Adviespunt personen met verward gedrag acuut en niet-acuut is besproken.
  • Er zijn pilots uitgevoerd met gemeenten waarin een werkwijze en een set van afspraken voor overdracht tussen het regionaal Meldpunt niet-acuut naar de lokale zorgstructuur is getoetst en vervolgens is er geadviseerd over de wenselijke inrichting.

In 2021 wordt gewerkt aan verdere inbedding, borging en verbinding van de Meldpunten in Gelderland-Midden, zodat voor 2022 besluitvorming kan plaatsvinden over structurele inrichting en borging.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website