Projectomschrijving

Verbreding Meldpunt OGGz in Flevoland personen verward gedrag

Het Meldpunt OGGz van GGD Flevoland is verbreed voor verward gedrag. Eerst wordt uitgesloten dat het acuut is. Daarna wordt er een melding gedaan. Vanaf 1 mei 2018 is gestart met een pilot waarbij de telefonische bereikbaarheid tot 22.00 uur is uitgebreid. Het totaal aantal meldingen buiten kantoortijd is nog minimaal. Het aantal meldingen over personen met verward gedrag bij het Meldpunt nam sinds de verbreding fors toe.

Doel

Gebleken is dat er meer zorgcoördinatie nodig is om goede opvolging te geven aan meldingen.
Daarom wordt in dit project een sociale meldkamer ontwikkeld en wordt uitgezocht of een integrale terugkoppeling naar meerdere organisatiepartners mogelijk is.

Ontwikkeling Sociale Meldkamer

In Flevoland wordt één sociale meldkamer ontwikkeld. Bestaande crisisinterventieteams worden fysiek bij elkaar gezet. Het Meldpunt OGGz voert vanaf 2019 dagelijks overleg met dit team.

Verbeteren terugkoppeling

Het is voor een partij die een aanmelding doet moeilijk om zicht te houden op de afhandeling. Er zijn vaak meer partijen betrokken. Het heeft nut om uit te zoeken of een integrale terugkoppeling naar meerdere organisatiepartners mogelijk is.

Resultaten

Het aantal meldingen personen verward gedrag steeg tussen 2017 en 2019 van 154 naar 404. Belangrijkste oorzaak is dat politie meldingen verward gedrag automatisch doorzet. In 2018 en 2019 werd duidelijk dat het goed opvolgen van een melding op dat moment waardevoller bleek dan in de avonduren telefonisch bereikbaar zijn.

Het Meldpunt OGGz voert met het crisisinterventieteam dagelijks overleg en adviseert, verwijst en voert zo nodig bemoeizorg uit. Kennis over zowel de route bij crisis als de route bij niet-acuut blijkt in het crisisinterventieteam van meerwaarde.

In 2019 is gestart met een inventarisatie van de mogelijkheden om een informatieknooppunt op te richten over de bemoeizorg-, veiligheids- en woon/zorg-ketens heen. Met de nieuwe wetgeving ontstaan hiervoor al meer mogelijkheden, maar er gelden nog steeds strikte voorwaarden.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website