Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Eind 2016 is door de directies van GGZ Drenthe en UMCG Ambulancezorg (Drenthe) besloten om op korte termijn een

Psycholance in te zetten voor het vervoer van personen met verward gedrag.

 

GGZ Drenthe is een instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg. Sinds kort heeft de GGZ Drenthe een spoedpoli in Assen. De

GGZ Drenthe is een kwaliteitsorganisatie en is gespecialiseerd in trauma’s, psychose, gezinspsychiatrie, psychiatrische problemen én verslaving, transculturele psychiatrie, mensen met een verstandelijke beperking en psychische problemen en forensische psychiatrie.

 

UMCG Ambulancezorg is aanbieder van ambulancezorg in Drenthe en een deel van Friesland. Samen met haar ketenpartners zorgt UMCG Ambulancezorg ervoor dat iedereen, altijd en overal de beste zorg krijgt. Hierin is UMCG Ambulancezorg toonaangevend en vernieuwend en stelt de patiënt centraal.

 

Tot de doelgroep van deze pilot behoren personen met verward gedrag. Wij spreken over verward gedrag – volgens het kwaliteitskader (acute) psychiatrie ambulancezorg - als er sprake is van personen die:

• te angstig of te verward zijn om zelfstandig te kunnen reizen

• op basis van een (acuut) psychiatrisch beeld medicatie hebben gehad. Met het oog op somatische reacties kan medisch/

verpleegkundige observaties of interventies noodzakelijk zijn

• somatisch problematiek vertonen zoals (auto) intoxicatie of automutilatie maar niet zodanig dat direct vervoer naar een

SEH geïndiceerd is

• op basis van IBS/RM op indicatie van de verantwoordelijk psychiater: kans op impulsief handelen op basis van wanen,hallucinaties of suïcidaliteit, vervoerd moeten worden

 

Het besluit om aan de groep van personen met verward gedrag speciale aandacht te schenken, is primair ingegeven de gedachte dat personen met verward gedrag op een humane, correcte en adequate wijze – indien noodzakelijk – vervoerd dienen te worden naar die plaatsen waar zij optimale hulp kunnen ontvangen.

 

De huidige situatie voldoet daar niet aan. Personen met verward gedrag werden, volgens de ervaringen uit de pilot in Amsterdam, opgebracht door een politiefunctionaris, in een politieauto naar een politiecel. Zowel de ingezette functionaris, de vervoersmethode als het opbrengadres kunnen als niet adequaat worden bestempeld. Zonder dat daar daadwerkelijk onderzoek naar gedaan is, is het de verwachting dat deze werkwijze ook in Drenthe gehanteerd wordt.

 

Bij het project zijn de volgende partners betrokken:

• GGZ Drenthe

• Meldkamer Noord Nederland

• Gemeente Assen

• Politie Drenthe

• Provincie Drenthe

• UMCG Ambulancezorg (projectleiding)

 

Voor het project gelden de volgende uitgangspunten:

• Pilot Psycholance start zo spoedig mogelijk

• Duur van de pilot is 1 jaar (12 maanden)

• Inzettijden van de Psycholance (bij start)

o 15:00 uur tot 23:00 uur

o 7 dagen per week

• Bemensing UMCG/MAI Chauffeur en GGZ Verpleegkundige (detachering)

• Stationering Voertuig en Bemanning: Ambulancepost Assen;

• Aandachtsgebied is de Provincie Drenthe;

• Werkproces is ingericht om patiënt de juiste zorg te leveren;

• Cruciale voorwaarde is de aanwezigheid van een operationele opbrenglocatie.

• Uitvraag en regie tijdens de uitvoering ligt bij de Meldkamer Ambulancezorg Noord Nederland, o.b.v. protocol 25 van de Meldkamer.

 

Inzet. De inzet van 15.00 – 23.00 uur is gebaseerd op enerzijds de te verwachte behoefte qua aanbod (bron GGZ Drenthe) en anderzijds de beperking die de huidige financiering biedt.

 

Mogelijk kan in samenwerking met later startende pilots in Groningen en Friesland een betere dekking gerealiseerd worden.

 

Mogelijk kunnen de inzettijden verruimd worden. Het aanbod zal hierin leidend zijn.

 

Bemensing. De inzet van een chauffeur vanuit de MAI (volle dochter van UMCG Ambulancezorg) is een kostentechnische overweging. De inzet van een verpleegkundige vanuit de GGZ is ingegeven door ervaringen in eerdere pilots. Daaruit blijkt dat

met die keuze:

• De bekwaamheid van de ambulanceverpleegkundigen op peil blijft; alleen werken op de Psycholance geeft de

verpleegkundige onvoldoende praktijkuren om aan de criteria rondom bekwaamheid te kunnen voldoen

• De communicatie met de spoedpoli sterk vergemakkelijkt en verbeterd wordt omdat de Psycholance verpleegkundige

altijd eigen collega’s kan raadplegen

• De Psycholance verpleegkundige - als GGZ functionaris – inzagerecht heeft in dossiers van patiënten

• Er optimale kennis op straat komt om tot een goede eerste inschatting te komen ten aanzien van wel/geen vervoer.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website