Projectomschrijving

Om sneller passende hulp te kunnen bieden aan personen met verward gedrag is het van belang dat gemeenten een meldpunt/loket inrichten voor niet acute zorg-/hulpbehoefte in het sociale domein.
De Twentse gemeenten hebben op dit moment geen eenduidig overzicht van waar meldingen in het kader van personen met verward gedrag binnen komen.

Aanleiding

Tot op heden is het lastig gebleken de bereikbaarheid in het kader van de continuïteit van zorg, al dan niet acuut, op het niveau van een individuele gemeente 24/7 te realiseren. De gemeenten hebben daarom ook aangegeven dit mogelijk regionaal te willen gaan regelen. Zij hebben aan GGD Twente gevraagd om te inventariseren op welke wijze invulling gegeven kan worden aan het meldpunt personen met verward gedrag in Twente.

Doel en werkwijze

Deze verkenning onderzoekt de best passende wijze waarop bouwsteen 4 (Melding) kan worden ingericht in Twente en wordt uitgevoerd op basis van een krachtenveldanalyse en meerdere gespreksrondes.

Resultaten

De verkenning heeft een adviesrapportage opgeleverd en bevat de volgende aanbevelingen voor het inrichten van een meldfunctie voor niet acute meldingen:

  • Er is geen draagvlak voor 24/7 bereikbaarheid. De noodzaak hiervoor wordt niet gezien. Wel is het belangrijk dat opvolging op de eerstvolgende werkdag goed geregeld wordt en dat de gemeenten hiervoor een werkwijze inrichten. Ook is er behoefte aan het continueren en goed regelen van de acute opvang wanneer het om sociaal maatschappelijke problematiek gaat.
  • Meldingen moeten op de juiste plek binnen komen en binnen de gemeente dient adequate opvolging georganiseerd te zijn. Dit hoeft niet per se ‘in persoon’ maar kan ook digitaal met een goed uitvraagprotocol.
  • Er is overlap met de verplichtingen voor een meldfunctie vanuit de Wet verplichte GGZ. Hiervoor moeten gemeenten zich eveneens op voorbereiden en een meldfunctie voor inrichten.

 

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het opstellen van een plan van aanpak voor een sluitende aanpak van verward gedrag en het opzetten van een samenwerkingsverband. Werkt u ook een samen met andere organisaties aan een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag en hun omgeving? Dan komt u misschien ook in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website