Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Zonmw vraagt om een tweeledige verkenning met twee doelstellingen:

 

1. Een verkenning naar het daadwerkelijk betrekken van ervaringsdeskundigen in de regionale praktijkprojecten van het actieprogramma.

2. Een verkenning naar de inzet van ervaringsdeskundigen in de 39 toegekende projecten Kleinschalige initiatieven door ervaringsdeskundigen die in de tweede helft van 2019 lopen.

 

Verkenning 1

Een eerste screening van de ruim 250 regionale projecten binnen het actieprogramma (van websiteteksten en verslagen) laat zien dat ervaringsdeskundigheid hierbij soms nadrukkelijk wordt genoemd, soms zijdelings en soms niet. Het is onduidelijk in hoeverre zij betrokken zijn en op welke wijze. Het is onbekend in hoeverre zij een rol spelen en welke afwegingen hierbij worden gemaakt. In de projecten lijkt geen onderscheid te zijn gemaakt tussen type ervaringsdeskundige (vrijwilliger, professional, naasten, ex-cliënt, cliënt, etc) en ook niet tussen type ervaringskennis.

 

We beginnen de inventarisatie met een eerste operationalisering van de twee onderzoeksvragen van verkenning 1: We gaan in de onderzoeksgroep met ervaringsdeskundigen na welke ‘wijzen’ van betrokkenheid mogelijk kunnen zijn, en ook van welke bijdrages er sprake kan zijn. We operationaliseren dus de onderzoeksvragen. Vervolgens vindt een screening plaats van de projectverslagen. We doen dat met behulp van een door de onderzoeksgroep (met ervaringsdeskundigen) vooraf bepaalde topiclijst. Deze lijst wordt door de screening aangevuld of verfijnd.

De topiclijst gebruiken we vervolgens om alle projectleiders kort telefonisch (of skype) te bevragen (ongeveer 10 minuten). Ook wordt aangekondigd dat er een vragenlijst afgenomen zal worden, die alle medewerkers (ervaringsdeskundigen en niet-ervaringsdeskundigen) zal worden voorgelegd. De projectleiders hebben hierin een sleutelfunctie.

De topiclijst wordt in Aanpak de telefoongesprekken aangevuld, gecorrigeerd en verfijnd. Op grond hiervan wordt een vragenlijst opgesteld waarin de onderzoeksvragen van de eerste verkenning zijn geoperationaliseerd. Er is ook een vraag naar de rol (ervaringsdeskundige, naast, cliënt, professional etc) van degene die de vragenlijst invult. De vragenlijst wordt digitaal afgenomen bij alle nog lopende projecten (en zoveel mogelijk bij de reeds afgesloten projecten).

 

Aanpak Verkenning 2

In verkenning 2 worden zowel de onderzoeksvragen behorend bij verkenning 1 onderzocht, als die bij verkenning 2.

 

Alle 39 projectleiders worden uitvoerig (1 tot 1,5 uur) geïnterviewd over de drie onderzoeksvragen van verkenning 2. Zo mogelijk vindt dit plaats in een groepsinterview met de medewerkers van het project. Ook hierbij wordt vooraf een topiclijst samengesteld door het onderzoeksteam (met ervaringsdeskundigen) zodat de interviewer alert is op mogelijke rollen, functies, positionering, begeleiding en opvattingen. De interviews zijn semi-gestructureerd: er is ruimte voor nieuwe onderwerpen. De interviews worden voor een deel afgenomen door ervaringsdeskundigen uit het onderzoeksteam.

De interviews worden gekoppeld aan een werkbezoek aan het project waarin observaties worden gedaan.

Bij de kleinschalige projecten wordt verder dezelfde vragenlijst afgenomen als die uit verkenning 1.

 

De verzamelde gegevens (interviews en vragenlijst en observaties) worden verwerkt met ervaringsdeskundigen uit het onderzoeksteam. De gegevens worden ingebracht in vier projectoverstijgende focusgroepen/workshops voor ervaringsdeskundige medewerkers/projectleiders van de kleinschalige initiatieven. In de workshops worden bevindingen getoetst en uitgewisseld tussen de projecten, er wordt ook gewerkt met creatieve vormen van het verzamelen van aanvullende gegevens. Wensen en belemmeringen worden besproken. De workshops kunnen tevens als een vorm van kenniscirculatie en van deskundigheidsbevordering gezien worden voor de deelnemers. Zij krijgen na afloop een bewijs van deelname. Dit is ook bedoeld om de opkomst en participatie te vergroten.

Een focusgroep bestaat uit 10 personen, alle 39 projecten vaardigen iemand af met ervaringsdeskundigheid. Een focusgroep/workshop duurt 3 uur. Er wordt gezorgd voor catering.

Bij de focusgroepen zijn twee begeleiders/onderzoekers aanwezig (waarvan 1 ervaringsdeskundig) en een ervaringsdeskundige vrijwilliger uit het lectoraat (tevens tekenaar/kunstenaar) die tekeningen maakt van de inhoud van de gesprekken.

 

De resultaten van beide verkenningen worden in samenhang gepresenteerd in een factsheet en in een full-color boekje waarin resultaten worden ondersteund met beeldmateriaal en tekeningen. Het boekje bevat adviezen voor de inzet van ervaringsdeskundigen in nieuwe projecten. De resultaten worden gepresenteerd in een interactieve (middag)conferentie op hogeschool Windesheim in Zwolle.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website