Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Begin 2018 is er een samenwerkingsverband c.q. leernetwerk tot stand gekomen tussen het basisteam politie Buitenveldert-Zuid en GGZinGeest, locatie de Nieuwe Valerius (DNV), afdeling High Intensive Care. ‘Kennis’ kwam naar voren als een concreter begrip waarbij het vooral draait om training, opleiding en kennis van elkaars vakgebied. Beide partijen missen vanuit hun opleiding kennis die de andere partij wel heeft, met name kennis van het strafrecht bij de GGZ en kennis van psychische stoornissen bij de politie.

 

Uit zowel literatuur alsmede praktijk blijkt dat politieambtenaren onvoldoende kennis hebben over psychopathologie en omgang met verwarde personen en dat de huidige politieopleiding onvoldoende voorbereidt op de omgang met verwarde personen. Binnen een tijdsbestek van zes maanden zijn er circa 130 politiemedewerkers, variërend van agent tot inspecteur, getraind in basale kennis van psychopathologie. De gegeven training werd door de politie als direct toepasbaar ervaren.

 

Er mag worden gesteld dat het huidige leernetwerk heeft geleid tot korte lijnen met de andere partij en een hechtere samenwerking. Het leernetwerk en de interprofessionele samenwerking tussen crisisdienst en politie vergen op dit moment een betere, meer structurele inbedding in de werkpraktijk van de participanten, zodat de initiatieven die tot nu toe zijn genomen niet uitdoven.

 

De doelstelling van het project is tweeledig. Ten eerste wordt een verdieping van de al bestaande trainingen vormgegeven en uitgebreid op structurele basis om het leernetwerk een duurzaam karakter te geven. Ten tweede wordt een pilot ingezet over de haalbaarheid en invulling van een samengesteld team om de-escalerend te kunnen werken in crisissituaties en beladen rechtszittingen. Middels deze 2 pijlers verwachten we dat agenten goed zullen zijn toegerust om verward gedrag te duiden en personen met verward gedrag op een humane wijze in te kunnen bejegenen en begeleiden naar de hulpverlenende instanties.

 

Als kerncompetentie wordt beoogd dat agenten op straat in staat zullen zijn om verward gedrag te kunnen duiden en adequaat te handelen. De verdiepingsslag gericht is op kennis van de beginselen van suïcidepreventie en de technieken zoals zij in de kliniek worden toegepast ter de-escalatie van situaties waarbij er sprake is van (beginnende) psychische decompensatie.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website