Projectomschrijving

Aanleiding

Begin 2018 is er een leernetwerk tot stand gekomen tussen het basisteam politie Buitenveldert-Zuid en GGZ inGeest (locatie de Nieuwe Valerius, afdeling High Intensive Care). Beide partijen missen vanuit hun opleiding kennis die de andere partij wel heeft, met name kennis van het strafrecht bij de ggz en kennis van psychische stoornissen bij de politie. Het huidige samenwerkingsverband heeft geleid tot korte lijnen met de andere partij en een hechtere samenwerking. Binnen een tijdsbestek van zes maanden zijn er circa 130 politiemedewerkers getraind in de basiskennis van psychopathologie. Het leernetwerk en de samenwerking tussen crisisdienst en politie vergen op dit moment een betere inbedding in de praktijk, zodat de initiatieven die tot nu toe zijn genomen niet uitdoven.

Doel

De doelstelling van het project was tweeledig. Ten eerste werd beoogd een verdieping van de al bestaande trainingen vorm te geven en uit te breiden op structurele basis om het leernetwerk een duurzaam karakter te geven. Ten tweede werd beoogd een pilot in te zetten om de haalbaarheid en invulling van een samengesteld team te onderzoeken, om de-escalerend te kunnen werken in crisissituaties. Middels deze 2 pijlers werd verwacht dat agenten goed zouden zijn toegerust om verward gedrag te duiden en personen met verward gedrag op een humane wijze te kunnen benaderen en begeleiden naar de hulpverlenende instanties.

Resultaten

Binnen dit project is ingezet op ‘coaching on the job’ om met een samengesteld team de straat op te gaan ter de-escalatie en adequate toeleiding naar de juiste zorg. Gezien het face-to-face karakter hiervan heeft het initiatief door de corona maatregelen geen doorgang kunnen vinden. Wel is het leernetwerk neergezet in overlegvormen tussen verschillende disciplines van het basisteam en de GGZ. Dit betreft planning en uitvoering van trainingen, stages, workshops en casuïstiek. De nauwe samenwerking op dit gebied zorgt ervoor dat beide partijen elkaars taal leren spreken en bekend raken met de (on)mogelijkheden van elkaars vakgebied. Door korte lijnen op lokaal niveau wordt de kennis van het strafrecht bij de GGZ en kennis over psychische stoornissen bij de politie verhoogd. Uiteindelijk zorgt dit voor een meer gestroomlijnde en humane bejegening voor personen met verward gedrag.

Onderwijsprojecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het verbinden van het zorg-, welzijns- en veiligheidsdomein in het onderwijs voor professionals die te maken kunnen krijgen met mensen die verward gedrag vertonen. De projecten zijn gericht op het mbo en hbo of bij-/nascholingsprogramma's.

Bekijk de andere onderwijsprojecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website