Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het plan van aanpak “Over de brug” vormde in de regio van centrum gemeente Utrecht een belangrijke stimulans om voor de mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid (de EPA-doelgroep) te streven naar zo volwaardig mogelijk burgerschap. Met de uitvoering van de vignettenstudie en de opstelling van het document ‘Volwaardig burgerschap en psychiatrie’ door de Regionale Taskforce EPA Midden Westelijk Utrecht werd deze lijn met alle betrokken partijen – die nu het Bestuurlijk overleg vormen – bekrachtigd. Met de opzet van een viertal proeftuinen ging de regio concreet aan de slag. Na eerste positieve resultaten van de proeftuinen werd het plan verder doorgevoerd.

In Midden Westelijk Utrecht zijn 15 gebiedsteams ggz gestart. In het werkgebied van Altrecht en Lister zijn dit er 11 waarvan 8 in de stad Utrecht en 3 in de Lekstroom. In het gebiedsteam ggz wordt samengewerkt met Abrona, Jellinek en Wij3.0 (in meer of minder mate) en wordt ervaringsdeskundigheid ingezet. Iedere cliënt /patiënt ontvangt begeleiding / behandeling in het eigen gebied. De meeste teams zijn werkzaam vanuit een gezamenlijke locatie. Er is een intensievere samenwerking met kortere lijnen tussen Altrecht en Lister en ook met de andere netwerkpartners is er meer integratie in het gebied. Dit resulteert in meer directe en snellere zorg in het gebied.

De subsidie is afgegeven voor verdere:

1. netwerkontwikkeling

2. teamontwikkeling

3. ontwikkelopgaven: vanuit de ervaringen van de proeftuinen

 

Hierbij zijn drie doelen geformuleerd:

eind 2019 staan er voor de hele regio Utrecht Midden West 15 integraal, gebiedsgericht, effectief en efficiënt werkende gebiedsteams ggz.

de samenwerking tussen het zorgdomein en het sociale domein stevig verankeren en voorwaarden te hebben gecreëerd voor verdere verbetering.

de gebiedsteams vervullen een centrale rol binnen de regionale aanpak voor mensen met verward gedrag.

 

Daarbij dienen de volgende leidende principes als vertrekpunt:

- Cliënt heeft regie

- Betrek naasten

- Werk aan persoonlijk, maatschappelijk en medisch herstel

- Vertrouw in herstelkracht en zoek perspectief

- Erken het recht op het nemen van risico’s

- Deel en integreer kennis en werk samen

- Lever passende zorg

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ieder team heeft een gebiedscoördinator, dit is ofwel een teammanager van Altrecht ofwel een teammanager van Lister. De gebiedscoördinator heeft een verbindende rol tussen de verschillende partijen aansluitend op de lokale infrastructuur. De nadruk van diens rol is verbinden, versterken door gezamenlijkheid, behouden en verder ontwikkelen van goede kwaliteiten daarbij oog houdend voor de borging van de eigen opdrachten en kwaliteiten van de organisaties. Regelmatig komen de gebiedscoördinatoren bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en de verdere doorontwikkeling te bespreken binnen de kaders gesteld door de Raden van Bestuur. Ieder gebiedsteam heeft een jaarplan waarin de doelstellingen voor de samenwerking en het aanbod van het gebiedsteam zijn uitgewerkt vanuit de couleur locale, zie bijlage voor een schematisch overzicht van de uitgangspunten. Om uniformiteit en (kennis) uitwisseling binnen de gebiedsteams te bereiken zijn er een zestal focusgroepen opgesteld te weten: veiligheid, privacy, meten, vastgoed, cliënt logistiek en informatie delen. In deze focusgroepen zijn de thema’s verder uitgewerkt, geborgd en toepasbaar binnen de gebiedsteams.

 

Eerdere resultaten vanuit proeftuinen zien we gecontinueerd binnen de gebiedsteams. Metingen naar cliënt/patiënt tevredenheid zijn in dit stadium nog niet goed te relateren aan deze ontwikkeling. Wel laten verhalen van cliënten/patiënten en medewerkers meer tevredenheid zien. Tevens zien we dat binnen alle gebiedsteams de samenwerking met het sociaal domein aanzienlijk is verbeterd. Door de fysieke aanwezigheid van de teams in het gebied is een stevige samenwerking ontstaan tussen de basiszorg en de specialistische zorg. Daardoor zijn de volgende resultaten zichtbaar:

- Consultatie en sparren zijn toegenomen.

- Toegankelijkheid en bereikbaarheid van gespecialiseerde ggz is toegenomen.

- Samen optrekken, bijvoorbeeld bij zorgmijders, is toegenomen.

- Afstemming rondom acties en plannen is toegenomen.

- Gebruik maken van elkaars expertise is toegenomen.

- Elkaar vinden in visie en taal is toegenomen.

- Samenwerking met huisarts/poh-ggz is versterkt.

- Samenwerking met wijkveiligheids managers en de wijkagent is verbeterd.

 

Als belangrijke succesbepalende elementen worden genoemd:

- Kleinschaligheid

- Open systeem

- Wederkerigheid betrachten.

- Afstemming

- Doorontwikkeling, leren van elkaar, samen leren.

 

In 2020 ontwikkelen we door naar nog meer complete en integrale zorg waarbij cliënten/patiënten en naasten in de regie zijn. Door de verbinding tussen de netwerkorganisaties verder te versterken en vergroten, waarbij iedere organisatie input levert aan de zorg vanuit zijn of haar eigen expertise, wordt gezamenlijk nog beter passende netwerkzorg voor de cliënt/patiënt geboden binnen zijn of haar leefwereld.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

. In Utrecht willen we gebruik maken van de subsidiemogelijkheid voor: “ de uitvoering van een bestaand project voor integraal aanbod van (specialistische) begeleiding en (specialistische) behandeling, waarbij al afspraken zijn gemaakt tussen gemeente(n), zorgverzekeraar(s) en zorgaanbieder(s).” Wij kiezen hierbij voor de gebiedsteams GGZ die voort komen uit de proeftuinen en één van de Utrechtse bouwstenen zijn in de aanpak personen met verward gedrag Utrecht en die integrale zorg bieden.

 

In Utrecht hebben we ervaringen opgedaan met een integrale werkwijze in proeftuinen. In deze proeftuinen hebben van 2016-2018 geëxperimenteerd met behandeling en begeleiding door Jellinek, Altrecht, Lister en Wij3.0 geïntegreerd aan te bieden in nauwe samenwerking met de sociale en medische basiszorg(huisartsen, POH, Buurteams en de basis-ggz). Deze ervaringen zijn positief en we zien de werkwijze van een integrale gebiedsgerichte aanpak van GGZ-behandeling en begeleiding als een belangrijke bouwsteen in de regionale aanpak personen met verward gedrag en als een bijdrage om te komen tot meer volwaardig burgerschap. Ook bij de ontwikkelingen Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang naar 'Thuis in de wijk', is het belangrijk dat er een stevige infrastructuur staat in de wijk. Deze integrale aanpak draagt hier aan bij. We willen voor Utrecht 100.000,- subsidie aanvragen voor:

 

1. netwerkontwikkeling; Naast hun reguliere taken van teamontwikkeling en doorontwikkeling van het integraal en gebiedsgericht werken, moeten zij extra tijd besteden aan het ontwikkelen van het netwerk in de wijk door kwartiermaken en samenwerkingsafspraken te maken met partijen in de wijk.

2. teamontwikkeling: om de culturen van de verschillende organisaties samen te brengen is het nodig om te investeren in gezamenlijke visieontwikkeling en het aanpassen van bestaande werkwijzen. Daar waar behandeling en begeleiding samenkomen is het wenselijk de sterke aspecten van verschillende organisaties te verbinden.

3. ontwikkelopgaven: vanuit de ervaringen van de proeftuinen zijn er verschillende ontwikkelopgaven geformuleerd. Deze zijn ondergebracht bij de verschillende gebiedsteams. Daarbij wordt afgestemd op de couleur lokaal. De ontwikkelopgaven zien we als onderdeel van business as usual daarentegen zien we de netwerk- en teamontwikkeling onderdeel als extra tijdelijke inzet die de 8 gebiedscoördinatoren in deze fase moeten doen. Geschat wordt dat dit per gebiedscoördinator in de uitvoeringsfase van 16 maanden minimaal om 12 uur extra tijd zal gaan. We vragen dit aan voor de periode van 1 september 2018 tot 31-12- 2019.

? Daarnaast vragen we subsidie aan voor het opzetten van de monitor om het effekt van de gebiedsteams te meten en te volgen. Naast de landelijke afspraken die zijn gemaakt om dit uniform te doen en de instellingsspecifieke wensen hierin, willen wij op basis van de evaluatie van de proeftuinen afspreken wat we voor Utrecht specifiek willen monitoren en hoe we dat gaan doen. Gedacht wordt om hiernaast een eenvoudige tevredenheidsmeting te doen bij alle bezoekers, zowel cliënten, naasten als ketenpartners.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website