Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Meedoen met Meerburg heeft als doelstelling om kwetsbare burgers met een ggz-achtergrond kansen te bieden mee te doen in hun sociale omgeving.

Er zijn drie lijnen ontwikkeld:

- de onderlinge verbanden tussen formele en informele zorg zijn versterkt. Er is een signaleringsoverleg ontstaan, waarin alle professionals en betrokkenen in de wijk elkaar regelmatig treffen. Men kent elkaar en weet elkaar te vinden. Hulp en ondersteuning is op deze wijze eenvoudig en laagdrempelig te organiseren, direct en in warme overdracht.

- er is een Zelfregiecentrum gegroeid dat mensen in de wijk (en van daar buiten) mogelijkheden biedt om binnen te lopen, deel te nemen aan activiteiten of zelf actief te worden. Bemensd door ervaringsdeskundigen.

- er is een Vliegende Brigade ontstaan van ervaringsdeskundigen die actief mensen op zoekt die door hulpverlening niet goed worden bereikt. In samenwerking met het sociaal wijkteam en welzijn zoeken zij op eigen wijze de mogelijkheden om mensen weer mee te laten doen.

In de wijk zijn op deze wijze mensen meer bekend, zijn de lijnen kort en verkeren mensen in een omgeving die meer oog heeft voor de problemen waar zij mee te maken hebben.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

1.Een expliciete samenwerking is in de wijk ontstaan: SWT, GGZ, Verslavingszorg, huisartsen, GGD, welzijn, vrijwilligers-initiatieven en de gemeente Leiden. Daarmee is een verband gelegd tussen zorg en welzijn om mensen die dat nodig hebben op een integrale wijze te kunnen ondersteunen. Het blijft wel noodzakelijk om alert te blijven en mensen actief te benaderen. Elke stap voorwaarts kan ook weer snel achterwaart worden gezet.

2.Een versterking van de positie van het zelf-regiecentrum, een laagdrempelige inloopvoorziening voor kwetsbare mensen. Het is van belang dat mensen op een plek komen waar ze zich begrepen voelen, waar niet hoeft en heel veel mag. Het verlaagt de drempel en maakt het gemakkelijker om binnen te komen.

3.De inzet van ervaringsdeskundigen als een out-reachend team dat in de wijk actief is. Een Vliegende Brigade is ontstaan die actief mensen bezoekt en benadert. Na toestemming van betrokkenen, geeft bijvoorbeeld de huisarts de naam en adres door aan de Vliegende Brigade die op hun manier trachten de mensen te benaderen.

4. Uitwisseling van kennis en ervaringen tussen alle betrokkenen in de wijk. Het signaleringsoverleg dat is ontstaan biedt professionals en betrokkenen een platform om elkaar te spreken, uit te wisselen en een basis te zijn om met elkaar in gesprek te raken. Direct over inwoners kan hier niet worden gesproken (vanwegge de privacy), maar er kunnen heel gemakkelijk afspraken met elkaar worden gemaakt.

5.Grotere bekendheid van met name de kwetsbare bewoners. Door de uitwisseling en de basis die er is gelegd voor activiteiten en het benaderen van mensen is het veel gemakkelijker geworden om mensen in de wijk te kennen. Voor inwoners zijn de lijnen in principe gemakkelijker doordat er een nieuwe sociale structuur is ontwikkeld. De praktijk is echter nog niet zo simpel. Het blijft aandacht en energie kosten om mensen mee te krijgen, te motiveren en te laten ervaren hoe waardevol het is om onder de mensen te zijn.

Het project heeft de basis gelegd om de 'lessons learned' in andere wijken van de stad Leiden toe te passen. Copiëren zal niet gaan, elke wijk heeft weer eigen kenmerken. De uitgangspunten van het project zijn goed en bieden een start om de wijkgerichte ontwikkelingen op dit vlak in gang te zetten. Daarbij is afstemming met de gemeente belangrijk om in de pas te lopen met andere, aanliggende projecten, die evenzo de doelgroep kwetsbaren raken. Door samen op te trekken zetten we een beweging in gang die op termijn tot een betere basis in de wijken zal leiden. Organisaties gaan mee in de samenwerking en in het gezamenlijk zoeken naar de wegen waarop we dit zo goed mogelijk kunnen doen.

Meedoen met Meerburg gaat over in Meedoen met de Stad, als een verbreding van de inzet die we hebben gedaan. Een nieuwe stap is gezet, op weg naar een brede uitstraling.

6.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project 'Verbinding, de nieuwe GGZ in de wijk' is er op gericht om mensen met een ggz-kwetsbaarheid die in een specifieke wijk wonen sneller en meer laagdrempelig ondersteuning te bieden die nodig is en meer te betrekken bij activiteiten en voorzieningen die er in de wijk bestaan. Door professionele organisatie beter met elkaar samen te laten werken, eenvoudiger en meer direct, is het meer mogelijk om integraal te werken, dichter bij de mensen en met meer afstemming.Daarvoor is het nodig om kennis te delen, informatie uit te wisselen en mogelijkheden te creëren die bijdragen aan verdere integratie.

Mensen zijn soms bekend bij instellingen, huisartsen, sociale wijkteams of GGD, maar gebruiken lang niet altijd de mogelijkheden op herstel en participatie die er in de wijk bestaan. Door deze mensen actief te benaderen, te spreken en te motiveren om deel te nemen aan bestaande netwerken en/of activiteiten in de wijk, zullen betrokkenen meer kans hebben om te integreren, deel uit te maken van een groter geheel en zich meer deelgenoot te voelen van het maatschappelijk leven. De inzet van ervaringsdeskundigen is hierbij essentieel, alsmede de inzet van bestaande vrijwilligers-initiatieven vanuit de doelgroep zelf.

Door een vergaande samenwerking tussen bestaande partijen die in de wijk actief zijn en de bewoners van de wijk zelf, kan er een manier van werken en leven ontstaan die voor alle partijen voordelen oplevert. Het zal betrokkenen opleveren dat het gevoel van een zinvol bestaan en het welbevinden toeneemt. Ergens bijhoren, een rol spelen en een bijdrage leveren: het zijn bouwstenen voor een hoger niveau van welbevinden.

De nieuw te vormen verbindingen tussen professionals onderling, tussen professionals en ervaringsdeskundigen, tussen initiatieven en buurtbewoners en tussen buurtbewoners onderling, zal er toe leiden dat een versterkt netwerk meer kansen biedt aan de bewoners van de wijk (en uiteindelijk de stad) om te participeren en een plekk te vinden in het maatschappelijk domein.

De brede samenstelling van de projectgroep die voor deze aanvraag staat, is een geweldige randvoorwaarde om dit project te laten slagen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website