Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het innovatieproject ‘Verbindende hulpverlening als Joint Venture’ is een patiënt/burgerinitiatief gericht op het verkrijgen van kennis over het verbinden van verwarde personen en ‘outsiders’ aan de samenleving en vice versa. Het gaat om experimenteren met en testen van niet-vrijblijvende (zelf)hulpstrategieën op werkzame bestanddelen, effecten en risicofactoren. De centrale vraag is: hoe krijgen ernstig beschadigde en geïsoleerde burgers ‘iets te verliezen’ en een reden om zich aan te passen? Het innovatieproject/experiment sluit aan bij vijf van de negen bouwstenen, zoals geformuleerd door het Schakelteam Personen met Verward Gedrag. Praktijkbegeleidend onderzoek is onderdeel van het experiment.

 

Doel

Doel van het experiment is het verzamelen van kennis over hoe we ervoor kunnen zorgen dat ernstig beschadigde en/of geïsoleerde burgers zich weer verbonden voelen met de maatschappij. Vanuit het primaire hulpverleningsproces gaan we op zoek naar werkzame bestanddelen om te verleiden weer mee te doen in de samenleving. Persoonlijk en maatschappelijk herstel vormt een belangrijk uitgangspunt. Mensen moeten de gelegenheid krijgen om zelf de verantwoordelijkheid voor hun eigen doen en laten te ervaren en meer grip te krijgen op hun eigen leven. Ook aandacht voor de rol en de belangen van familie, buurt en sociaal netwerk en de draagkracht van de samenleving vormen belangrijke aandachtspunten.

 

Doelgroep

Het innovatieproject richt zich op ernstig overlastgevende burgers in de Gemeente Groningen die bekend zijn bij de politie en de crisisdienst van Lentis. Het gaat om mensen die zich buitengesloten voelen en vanwege hun beperkingen en slechte ervaringen er niet in slagen mee te doen, terwijl ze dat wel zouden willen. Het huidige (zorg)aanbod en de maatschappelijke voorzieningen sluiten onvoldoende aan op de behoeften en complexe meervoudige problematiek van deze groep, waardoor ze keer op keer tussen wal en schip belanden. In de stad Groningen gaat het om circa 70 personen. Twaalf van hen zullen deelnemen aan het experiment.

 

Projectparticipanten

De opzet van het innovatieproject wordt ontwikkeld vanaf de werkvloer vanuit patiëntenperspectief. De leefwereld staat centraal. De projectleider van het experiment is ervaringsdeskundig. Volwassenpsychiatrie en de Gemeente Groningen fungeren als hoofdaanvragers. Medeverantwoordelijke participanten zijn VNN, politie, het Veiligheidshuis, het Openbaar Ministerie en Menzis. Afgevaardigden van deze organisaties en van de Patiëntendenktank zullen zitting nemen in het Stuurteam.

 

Het uitvoerend kernteam bestaat uit medewerkers van Lentis en VNN in nauwe samenwerking met WIJ Groningen. Het kernteam wordt direct ondersteund door een schil, bestaande uit een psychiater van de crisisdienst van Lentis en vijf voorwaardenscheppende leidinggevenden van respectievelijk de Gemeente, de politie, Lentis, de VNN en het Veiligheidshuis. Daarnaast zullen andere relevante partijen (bijvoorbeeld woningcorporaties, reclassering, opvangvoorzieningen, de forensische psychiatrie en gemeentelijke diensten) via intermediairs bij het project betrokken zijn.

 

Patiëntenparticipatie betekent in dit project allereerst dat de 12 deelnemers zelf actief meedoen en verantwoordelijkheid (leren) dragen voor hun eigen lijf en leven. Daarnaast zal een Patiëntendenktank, bestaande uit meerdere mensen uit verschillende delen van het land met ruime ervaring als patiënt (of hun naaste), voortdurend meedenken over de opzet, uitvoering en verbeterpunten van het experiment.

 

Praktijkbegeleidend onderzoek

Het praktijkbegeleidend onderzoek vormt essentieel onderdeel van het experiment en wordt uitgevoerd door ervaren onderzoekers van bureau INTRAVAL met ondersteuning van verschillende wetenschappelijk adviseurs. Het doel van het onderzoek is het boven tafel krijgen van werkzame mechanismen, succes- en faalfactoren van pogingen om ‘outsiders’ met hun leefomgeving te verbinden. Het gaat om een continu cyclisch proces, waarbij de praktijk het onderzoek voedt en vice versa. De opgedane kennis wordt gedurende het project bovendien al gedeeld met belanghebbenden in de regio en het land.

 

Bij de uitvoering van het onderzoek maken de onderzoekers gebruik van een combinatie van drie methoden. Begonnen wordt met Realistic Evaluation, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt welke veronderstellingen ten grondslag liggen aan het experiment. Daarnaast wordt de uitvoering van het experiment gevolgd met een procesevaluatie. Voor het meten van resultaten bij de deelnemers aan het experiment wordt gebruik gemaakt van systemisch N=1-onderzoek.

 

Gedurende het project worden verschillende voortgangsrapportages met tussentijdse resultaten opgesteld. Deze rapportages worden telkens besproken in het kernteam, het stuurteam en met de overige betrokken partijen. Wij willen expliciet ook de leefomgeving, de samenleving en de politiek betrekken en laten meedenken. Het onderzoek resulteert in een eindrapport.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website