Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De gemeente Heerlen, zorgcorporatie Heerlen Stand-BY en zorgverzekeraar CZ willen, samen met cliënten en ervaringsdeskundigen, in het kader van een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag gezamenlijk een project realiseren ter verbetering van een integraal aanbod voor thuiswonende volwassen cliënten, die als gevolg van ernstige psychiatrische of psychische problemen (EPA) en/of een lichte tot matige verstandelijke beperking (LVB) zowel behandeling (vanuit Zorgverzekeringswet) als begeleiding (vanuit Wmo) nodig hebben.

 

Het integrale aanbod is gericht op het bevorderen van samenhang en integraliteit in de hulpverlening en het voorkomen van doublures. Het project zal vooral gericht zijn op verbeterde samenwerking en integraliteit, met name bij de start en bij beëindiging van de behandeling en/of de begeleiding, terwijl gedurende het zorgtraject laagdrempelig contact wordt gehouden over voortgang en resultaten.

 

Een Plan van Aanpak Verbetering Integraal Aanbod Behandeling en Begeleiding Heerlen is door de samenwerkende partijen gerealiseerd en vastgesteld. Dit Plan van Aanpak vormde de basis voor een pilot Integraal Aanbod die per 1 augustus 2020 start. Over de inrichting van de benodigde samenwerking ten behoeve van uitvoering van de pilot en ieders afzonderlijke rol en taken daarin is overeenstemming bereikt en beschreven in het Plan van Aanpak.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een plan van aanpak is opgesteld dat de basis is voor de pilot Integraal Aanbod Heerlen die per augustus 2020 start. In het PvA zijn de doelen, verwachte resultaten, werkwijze en inrichting van de pilotorganisatie beschreven, evenals de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende samenwerkingspartners.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De gemeente Heerlen, corporatie Heerlen Stand-BY en zorgverzekeraar CZ willen, samen met cliënten en ervaringsdeskundigen verenigd in het Provinciaal Platform Ggz en Oggz Zorgvragers, in het kader van een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag gezamenlijk dan ook een project realiseren ter verbetering van een integraal aanbod voor thuiswonende volwassen cliënten, die als gevolg van ernstige psychiatrische of psychische problemen (EPA) en/of een lichte tot matige verstandelijke beperking (LVB) zowel behandeling (vanuit Zorgverzekeringswet) als begeleiding (vanuit Wmo) nodig hebben.

Het integrale aanbod is gericht op het bevorderen van samenhang en integraliteit in de hulpverlening en het voorkomen van doublures. Het project zal vooral gericht zijn op verbeterde samenwerking en integraliteit, met name bij de start en bij beëindiging van de behandeling en/of de begeleiding, terwijl gedurende het zorgtraject laagdrempelig contact wordt gehouden over voortgang en resultaten.

Met het project wordt verbetering beoogd op bouwstenen 1, 3, 4, 5 en 8 van de sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag, maar zal naar wij hopen ook bijdragen aan preventie van terugval en stabilisering en verbetering van de levensstructuur van de cliënt (bouwsteen 2).

De focus in het project wordt vooral gelegd op de start (intakefase en opstellen behandel-/ondersteuningsplan) en bij afronding van (een deel van) de zorg door een werkwijze te ontwikkelen waarin intake, opstellen behandel-/ondersteuningsplan en afsluiting altijd gezamenlijk door behandelaar en begeleider met de cliënt worden uitgevoerd. Ook een ervaringsdeskundige krijgt, als de cliënt daar toestemming voor geeft, een rol bij de start van de behandeling (herstelgerichte intake) en bij opstellen van het behandel-/ondersteuningsplan, in de voortgangsbewaking en bij afronding van zorg.

Het project richt zich op verbetering van zorg achter de voordeur van de cliënt door verbeterde samenwerking en niet op veranderingen in bekostiging, c.q. financieringssystematiek.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website