Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vangnet in de Wijk

Eind 2017 is in Delft met Vangnet in de wijk een goede start gemaakt met de ontwikkeling van het wijkvangnet. Uitgangspunt is de bewoners van de Reinier de Graafbuurt (wijk Buitenhof) te ondersteunen bij het realiseren van een beter buurtklimaat, óók de minder-kwetsbare bewoners. Zij zijn als constante factor in de buurt cruciaal voor het realiseren van een duurzame verbetering.

De thema’s waarlangs de versterking van het vangnet plaatsvindt én eerste resultaten zijn geboekt zijn:

- de opzet en borging van een wijksignaleringsnetwerk en publiekscampagne Meldpunt Bezorgd;

- buurtbewoners zijn ondersteund in het vinden van passende dagactiviteiten;

- vraaggericht (vanuit brede bewonersvertegenwoordiging) én met dekkend netwerk aan (in) formele zorg- en welzijnspartners, is er een start gemaakt om inloopvoorzieningen met brede wijkbetekenis te ontwikkelen.

 

Naast resultaten, heeft het programma hiaten aan het licht gebracht. Investering hierop is nodig om een steviger fundament te leggen. Een tweede aanvraag hiervoor is ingediend.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dankzij de honorering van de subsidieaanvraag voor het programma Vangnet in de Wijk is samen met wijkbewoners, formele en informele organisaties een concrete start gemaakt met de opbouw van een vangnet voor bewoners die -al dan niet tijdelijk- psychisch kwetsbaar zijn. Uitgangspunt is de bewoners (cliënt of geen cliënt, kwetsbaar of minder kwetsbaar) van de Reinier de Graafbuurt (onderdeel van de wijk Buitenhof) te ondersteunen bij het realiseren van een beter buurtklimaat. Ook de minder-kwetsbare bewoners zijn als constante factor in de buurt cruciaal voor het realiseren van een duurzame verbeterd klimaat.

 

 

Buurtverbinders uit een tweede Delftse wijk, te weten Voordijkshoorn, hebben zich samen met professionals van DvE bij het programma aangesloten. Als wijkbewoners zien zij in Voordijkshoorn deels overeenkomstige problematiek als in Buitenhof en willen daar mee aan de slag.

 

• Een wijksignaleringsnetwerk in de wijk Buitenhof is in wording

• Realisatie dat nieuwe publiekscampagne Meldpunt Bezorgd nodig is

• Er is een fundament gelegd onder intensievere samenwerking tussen bewoners en de zorg- en welzijnspartners onderling

• Er zijn nieuwe contacten tussen buurtbewoners en netwerkpartners

• Professionals kennen elkaar en het aanbod en de mogelijkheden in de wijk

• Versnelde doorontwikkeling wijkcontactpunt Buitenhof

• Er is goed zicht op behoefte en wensen van bewoners

• We weten hoe de reeds bereikte bewoners willen participeren

• Het project is afgesloten met een ondertekende verklaring tussen betrokken organisaties

 

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project ‘Vangnet in de Wijk: vinden, verbinden, versterken en verduurzamen’ stelt zich ten doel een adequaat functionerend netwerk in de wijk te ontsluiten voor bewoners, formele en informele organisaties. Een netwerk dat dient als vangnet voor mensen die al dan niet tijdelijk psychisch kwetsbaar zijn. We gaan uit van wat er al is, vullen dat aan waar nodig en doen dat vanuit de behoefte van de doelgroep.

 

We benaderen dat enerzijds breed, door te werken vanuit de stadsbrede sociale basisinfrastructuur, en anderzijds heel toegespitst door te verdiepen in minimaal één pilotwijk. Deze pilotwijk betreft de wijk Buitenhof (Reinier de Graafbuurt), waarvan uit onderzoek al is gebleken dat de problematiek daar prangend is. In de eerste fase maken we van de overige wijken aanvullende inventarisaties, op basis waarvan mogelijk pilotwijken worden toegevoegd.

 

Onze aanpak is onze beproefde methodiek van vinden, verbinden, versterken en verduurzamen. Dat zijn ook de vier fases waarin we dit zes maanden durende project uitvoeren.

 

Fase 1 - Vinden: partners in beeld, problematiek in beeld, behoefte in beeld

Fase 2 - Verbinden: wijk-kerngroep en signaleringsoverleg ingericht, dubbelingen en hiaten besproken

Fase 3 - Versterken: toegankelijk en compleet vangnet in de wijk functioneert

Fase 4 - Versterken: borging in reguliere aanpak en convenant tussen betrokkenen

 

De uitvoering van dit project vliegen we als volgt aan: een verbindingsofficier vanuit de Sociale Basisinfrastructuur (Delft voor Elkaar) wordt aangesteld als aanjager en coördinator van het Vangnet in de Wijk. Zij maakt afspraken over preventieve aanpak en het creëren/ gebruik maken van vangnetvoorzieningen in de wijk/buurt. Stakeholders zijn wijkbewoners, (GGZ) zorgaanbieders, woningbouwcorporaties, Delft voor Elkaar, informele (zelf)organisaties, Zichtbare Schakel, politie, Toegang, gemeente Delft.

 

Met (vertegenwoordigers van) de stakeholders organiseren we periodiek bijeenkomsten om de voortgang te bespreken. We starten direct na aanvang van het project met een brede startbijeenkomst. Van daaruit vormen we in de beoogde wijk(en) een wijk-kerngroep, waarin de verbindingsofficier concreet in beeld brengt waar de behoefte is. Gezamenlijk formuleren we wat nodig is en de noodzakelijke acties. De verbindingsofficier treedt op als aanjager, facilitator en wanneer nodig als regisseur.

 

Gedurende de zes maanden dat het project loopt, zet de verbindingsofficier zich intensief voor deze doelstellingen in. Het einddoel is een functionerend vangnet in de wijk, dat zichzelf blijft versterken. We richten ons dan ook nadrukkelijk op het verbinden van wat er al is, met – indien noodzakelijk – aanpassingen. We maken afspraken met elke partner over de duurzame inbedding in de eigen organisatie. In de laatste fase werken we gezamenlijk de afspraken en acties uit in een convenant.

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website