Projectomschrijving

Steeds vaker blijven kwetsbare mensen (al dan niet met begeleiding) zelfstandig wonen in de wijk en de verwachting is dat deze tendens alleen maar toeneemt. Dat vraagt iets van de wijk als geheel.

Doel

In dit project bouwt netwerkorganisatie Delft voor Elkaar in 6 maanden (verder) aan een stevige structuur in de wijk, waarin bewoners met en zonder verward gedrag op een prettige manier kunnen samenleven. We gaan uit van wat er al is, vullen dat aan waar nodig en doen dat vanuit de behoefte van de bewoners in de wijk. 

Werkwijze

In de wijk kunnen bewoners (al dan niet ervaringsdeskundig), formele organisaties en informele organisaties elkaar gemakkelijk vinden en ondersteunen en zijn de initiatieven ook toegerust voor  bewoners met verward gedrag. Zo ontstaat een toegankelijk en compleet vangnet in de wijk dat stevig én duurzaam is.  

Resultaten

Vanaf eind 2017 is in Delft een goede start gemaakt met de ontwikkeling van het wijkvangnet.

De thema’s waarlangs de versterking van het vangnet plaatsvindt én eerste resultaten zijn geboekt zijn:

  • de opzet en borging van een wijksignaleringsnetwerk en publiekscampagne Meldpunt Bezorgd
  • buurtbewoners zijn ondersteund in het vinden van passende dagactiviteiten
  • vraaggericht (vanuit brede bewonersvertegenwoordiging) én met dekkend netwerk aan (in) formele zorg- en welzijnspartners, is er een start gemaakt om inloopvoorzieningen met brede wijkbetekenis te ontwikkelen

Naast resultaten, heeft het programma hiaten aan het licht gebracht. Investering hierop is nodig om een steviger fundament te leggen. Inmiddels is een vervolgproject van start gegaan waarin verder invulling wordt gegeven aan het vangnet in de vorm van concrete trajectplannen. Daarnaast wordt gewerkt aan een overdraagbare toolkit waarmee reeds aanwezige voorzieningen in de wijk geschikt kunnen worden gemaakt om als centrale aanwaaiplek te fungeren.

Meer informatie

 

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website