Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Van Verwarring naar verbinding in Oost-Brabant

Het regionale project ‘Verward...en dan? Sluitende aanpak in Oost-Brabant voor mensen met verward gedrag en hun omgeving’ (ZonMw projectnummer 638010007) heeft tot op heden mooie resultaten opgeleverd:

- regionale samenwerking op diverse niveaus tussen partijen die opereren in het zorg-, veiligheids- en sociaal domein;

- actieve participatie van ervaringsdeskundigen vanuit cliënt- en naastenperspectief, variërend van uitvoerend tot bestuurlijk niveau;

- regionaal dekkend vervoer door de ambulancediensten;

- een leidraad en checklist voor gemeenten voor een preventieve en persoonsgerichte aanpak;

- uniforme triage en acute opvang in een viertal regionale spoedeisende psychiatrische onderzoeksruimten;

- website www.verwardendan.nl met informatie over regionale en landelijke ontwikkelingen en de mogelijkheid om regionale initiatieven breder te delen;

- regionale bijeenkomst om resultaten te delen met en ervaringen op te halen bij cliënten, naasten, ervaringsdeskundigen en zelfhulpgroepen;

- factsheet met adviezen vanuit cliënt- en naastenperspectief voor een sluitende zorg en ondersteuning;

- factsheets met een weergave van de ontwikkelde producten;

- infographic met een weergave van betrokken partijen, onderlinge verbanden en lokale praktische informatie;

- maandelijkse nieuwsbrieven waarop belangstellenden zich hebben geabonneerd om op de hoogte te blijven;

- een zeer goed bezochte slotconferentie op 2 oktober waarin de regionale producten en de diverse projecten uit de regio hun resultaten gepresenteerd hebben.

 

Het is echter nog te vroeg om de ingezette koers op een sluitende aanpak los te laten, met name richting de deelnemende gemeenten. De ketenpartners willen het project in een afgeslankte vorm door laten gaan om dat wat ontwikkeld is goed te kunnen implementeren en borgen. Het gaat om het organiseren van een sluitende aanpak bij alle 40 deelnemende gemeenten.

De betrokken ervaringsdeskundigen, verenigd in de klankbordgroep, hebben zich ook expliciet uitgesproken over het belang van krachtig doorgaan op de ingeslagen weg zodat de kwetsbare doelgroep waar het project zich op richt, niet te vroeg losgelaten wordt maar juiste en passende zorg en ondersteuning krijgt.

 

Om deze implementatie te ondersteunen wordt een ondersteuningsteam samengesteld met regionale (ervarings)deskundigen die afkomstig zijn uit het in oktober 2018 beëindigde project ‘Verward...en dan?’. Zij bezoeken de gemeenten en voorzien hen van advies op de 9 bouwstenen. De implementatie van de regionaal ontwikkelde producten richt zich in de praktijk vooral op het snijvlak van gemeenten, (GGZ) zorg en de openbare orde en veiligheid. Andere relevante partijen zoals de wijkagent, bemoeizorg, de GGZ, een woningcorporatie, een sociaal wijkteam etc. worden hierbij betrokken door de betreffende gemeente. De gemeente brengt de lokale partners bij elkaar waardoor de sluitende aanpak direct met het lokale netwerk gevormd of verstevigd wordt. De verwachting is dat, door dit in gezamenlijkheid aan te pakken, de werkwijze lokaal verankerd wordt met de berokken partijen en op deze wijze de borging daadwerkelijk gestalte krijgt.

 

Er wordt gekozen voor een lokaal ondersteuningsteam omdat dit onderdeel uitmakt van het huidige netwerk in de regio Oost-Brabant en omdat zij expertise opgebouwd hebben binnen het regionale project, samen met de netwerkpartners. Het huidige projectteam is goed ingewerkt en bekend in het netwerk in deze regio.

Het werken met ervaringsdeskundigen is in ons project vanzelfsprekend. Door het actief betrekken van ervaringsdeskundigen bij het ondersteunen van gemeenten willen wij de ervaringsdeskundigheid nog meer op de voorgrond laten treden, de opgebouwde expertise benutten en inbedding bij de gemeenten bevorderen. De kennis en ervaring van ervaringsdeskundigen kan hiermee als het ware verzilverd worden.

Deze aanvraag is een vervolg op het eerste deel van het regionale project en sluit aan bij de ondersteuningsbehoefte vanuit gemeenten die ons nu reeds bereikt Om te voorkomen dat er een hiaat van 3 maanden zit tussen het in oktober beëindigde project en de doorstart die we in januari hopen te kunnen maken, heeft ZonMw ons in de gelegenheid gesteld een overbruggingssubsidie aan te vragen, welke is gehonoreerd. We hebben dus direct aansluitend aan vervolg kunnen geven aan de activiteiten die een sluitende aanpak bevorderen.

 

Omdat de lokale aanpak per gemeente of per cluster van gemeenten wordt geïmplementeerd met de lokale partners uit het zorg- en veiligheidsdomein, wordt de uiteindelijke borging geïntegreerd in de lokale werkwijzen en de al bestaande reguliere lokale samenwerkingsverbanden en financieringsafspraken. Daar waar hiervoor nog geen financiële dekking is, wordt gedurende het vervolgproject bekeken hoe dat structureel geregeld kan worden. De verwachting is dat op deze wijze eveneens ook de borging versterkt wordt.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website