Projectomschrijving

Het regionale project ‘Verward...en dan? Sluitende aanpak in Oost-Brabant voor mensen met verward gedrag en hun omgeving’ heeft mooie resultaten opgeleverd. Het is echter nog te vroeg om de ingezette koers op een sluitende aanpak los te laten.

Doel

Dat wat de samenwerkende partners uit het zorg-, veiligheids-, en sociaal domein ontwikkeld hebben, is in dit vervolgproject geïmplementeerd en geborgd in de 40 deelnemende gemeenten.

Aanpak

Er is doorgegaan op de ingeslagen weg zodat de kwetsbare doelgroep waar het project zich op richt niet te vroeg losgelaten wordt, maar juiste en passende zorg en ondersteuning krijgt. Een ondersteuningsteam van regionale (ervarings-)deskundigen ondersteunt de gemeenten hierbij. Door de actieve inzet van ervaringsdeskundigen is ervaringsdeskundigheid meer op de voorgrond gekomen. Daarbij is opgebouwde expertise benut en de inbedding bij de gemeenten bevorderd.

Resultaten

Vanuit de projectgroep zijn diverse resultaten bereikt op de 9 bouwstenen, wat een impact heeft gehad op de regio. De stuurgroep is omgevormd tot een Programmaraad Zorg en Veiligheid en heeft zowel het project Ketenveldnorm als de Wvggz in haar agendering opgenomen. De PRZV is geborgd als het regionale platform waar zorg en veiligheidsvraagstukken aan de orde komen.

Alle regionale partijen zijn ervan overtuigd dat zij elkaar nodig hebben en zijn structureel met elkaar verbonden in de Programmaraad waar de diverse knelpunten en oplossingsrichtingen besproken worden. Hoewel de gemeenten onderling verschillen bij de implementatie van de 9 bouwstenen vanwege de aard van de lokale problematiek, is er voldoende materiaal ontwikkeld om mee aan de
slag te gaan. De betrokken ervaringsdeskundigen vanuit cliënt- en naastenperspectief hebben hieraan actief bijgedragen.

Meer informatie

Projectwebsite: www.verwardendan.nl

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website