Projectomschrijving

Achtergrond

De gemeente Utrecht creëert op verschillende manieren zicht op groepen mensen met (psychische) kwetsbaarheid. Hiervoor zijn data beschikbaar uit registraties, vragenlijst- en verdiepend onderzoek en panels. De resultaten hieruit worden gedeeld met professionals in de stad in verschillende typen dialoogsessies, zoals wijkgesprekken en kenniskringen. Tijdens deze dialoogsessies wordt eerst met elkaar betekenis gegeven aan de gegevens en vervolgens wordt de informatie met elkaar vertaald naar concreet handelen. Zo wordt vorm gegeven aan de lerende praktijk.

Daarnaast is de gemeente Utrecht in 2020 begonnen met een intensieve samenwerking met het CBS. Het doel daarvan is het benutten van informatie die bij het CBS beschikbaar is als aanvulling op de gegevenssets vanuit de gemeente. Deze data worden benut om de 3 bovengenoemde doelgroepen beter in beeld te krijgen.

In eerdere gehouden sessies gaven professionals aan dat zij behoefte hebben aan aanvullende informatie op de volgende thema’s:

  • Kinderen van ouders met psychische problematiek (KOPP/KOV doelgroep)
  • Psychische problematiek bij mensen met een migratieachtergrond
  • Kwetsbare mensen die in de wijk komen wonen

Doel

Het doel van deze proeftuin is drieledig:

  1. Gestuurd door signalen van professionals uit de stad op de 3 bovengenoemde thema’s, is het zaak nieuwe gegevens te creëren door bronnen te vergelijken die eerder nog niet vergeleken konden worden.
  2. Gedeelde kennis maken door deze nieuwe inzichten te spiegelen en samen met professionals in de stad te duiden.
  3. Met professionals het gesprek aangaan hoe deze nieuwe informatie een bijdrage kan leveren aan het handelingsperspectief. Op basis van dit gesprek zal ook duidelijk worden of het betekenisvol is om deze analyses periodiek te herhalen.

Werkwijze

De proeftuin zal starten in januari 2021 met een looptijd van 9 maanden. De projectgroep zal bestaan uit een data scientist, een epidemioloog, datacoach en een projectleider. Deze projectgroep werkt nauw samen met bij de thema’s betrokken professionals in de stad, met name in de vorm van kenniskringen. Daarnaast zijn de resultaten ook breder deelbaar: zowel de uitkomsten van de analyses als de ervaringen met de werkwijze zijn ook voor beleid, onderzoek en praktijk in andere gemeenten interessant.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website