Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Stichting Lumen regio Holland-Rijnland en Stichting Kernkracht regio Midden-Holland werken als regionale cliëntenorganisaties samen in de regio Hollands Midden. Zij ondersteunen mensen in hun herstel en participatie, dit doen ze o.a. door het geven van training, inloopactiviteiten, ondersteuning en voorlichting.

Samen hebben zij het project Crisiskaart, dankzij financiering van ZonMw uitgevoerd. Het een belangrijke eerste aanzet om de Crisiskaart breed beschikbaar te stellen voor mensen met een crisisgevoeligheid in Hollands Midden.

Crisiskaarthouders en hun naasten zijn positief en ervaren meer rust, zekerheid en veiligheid, worden in een noodsituatie sneller en naar hun eigen wens geholpen.

Nu is het zaak om door te pakken en de samenwerking met betrokken organisaties en gemeenten verder uit te bouwen en te borgen. Het is hierbij van belang om in te zetten op nog meer bekendheid en betrokkenheid bij samenwerkingspartners, verwijzers en potentiële kaartaanvragers. Van belang is ook om aan te sluiten bij bestaande vormen van cliëntondersteuning en herstelaanbod.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doel: opleiden van 10 crisiskaartconsulenten:

We hebben in de regio Holland Rijnland en Midden-Holland (samen Hollands Midden) 9 ervaringsdeskundige medewerkers en vrijwilligers opgeleid tot Crisiskaartconsulent:

Er hebben twee trainingen plaatsgevonden zijn 4 consulenten opgeleid in Midden-Holland, 5 consulenten opgeleid in Holland-Rijnland.

 

Doel: 50 crisiskaarten maken

In totaal zijn er 43 kaarten gemaakt (nog 8 in afronding door instabiele situatie.

 

Doel: 10 voorlichtingsbijeenkomsten

In Holland Rijnland 21 voorlichtingsbijeenkomsten gehouden

In Midden-Holland 16 voorlichtingsbijeenkomsten

Totaal 37 voorlichtingsbijeenkomsten

Daarnaast 3 grote bijeenkomsten (met Workshop)

 

Het folder materiaal is regionaal aangepast en breed verspreid in de regio Hollands Midden.

Doel: Plan van aanpak voor uitrol in de hele regio is geschreven

In beide regio’s is er met gemeenten gesproken over de verdere uitrol en borging van de Crisiskaart. Het staat ook beschreven in de Eindrapportage ‘Zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag

Hollands Midden’

Gemeenten in de regio willen graag dat de Crisiskaart opgenomen blijft in het aanbod op gebied van preventie en goede zorg en ondersteuning van personen met verward gedrag

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het landelijk aanjaagteam verwarde personen heeft in zijn eindrapportage aanbevolen de methodiek van de Crisiskaart landelijk uit te rollen. De Crisiskaart is een mooi instrument, maar slechts beperkt beschikbaar.

De Crisiskaart is in het verleden opgezet en uitgevoerd door de regionale cliëntenorganisaties stichting KernKracht(voorheen ZOG MH) en stichting Zorgvragers Organisatie Noordelijke Zuid-Holland(ZON). Door gebrek aan structurele financiering is de Crisiskaart in 2015 overgeheveld naar de GGZ Rivierduinen zorgaanbieder o.a. in de regio Hollands Midden. Op dit moment is de crisiskaart zeer beperkt beschikbaar voor enkel die cliënten die in behandeling zijn bij Rivierduinen. Uit ervaringen met de opvang voor Verwarde personen is gebleken dat een grote groep mensen met verward gedrag baat zouden hebben bij het opstellen van een crisisplan en daarbij behorende crisiskaart. Te denken valt aan mensen die bij andere aanbieders in de regio in behandeling zijn, personen die terecht komen bij de Psychiatrische Eerste Hulp (PEH), bij POH GGZ bij de huisarts in behandeling zijn of bij mensen met verslavingsproblematiek of met psychosociale problemen (maatschappelijke opvang).

De twee regionale cliëntenorganisaties in Hollands Midden: stichting KernKracht en stichting ZON willen dat de Crisiskaart beschikbaar wordt in alle 19 gemeenten in regio Hollands- Midden. In samenwerking met het regionale programmateam zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag is het plan opgevat om de crisiskaart voor een brede doelgroep beschikbaar te stellen.

 

Het belang van eigen regie en zelfredzaamheid van burgers wordt door de gemeenten en aanbieders onderkend en de crisiskaart is in dit kader ook een uitstekend instrument hiervoor. Het landelijk aanjaagteam Verwarde Personen onder leiding van burgermeester Liesbeth Spies noemde het in het eindrapport dan ook als een geschikt instrument in het kader van preventie, inbreng van cliënt en systeem en vroegsignalering. Ook sluit het goed aan bij de toenemende aandacht voor de inzet van ervaringsdeskundigen.

 

De Crisiskaart is een ‘gebruiksaanwijzing’ voor omstanders, buren, familie en politie. Op de crisiskaart staat beschreven hoe een crisis bij deze persoon eruit ziet en welke hulp in eerste instantie nodig en wenselijk is. Ook staat er op welke afspraken zijn gemaakt met bijvoorbeeld behandelaar(s), crisisdienst en vertrouwenspersonen. De Crisiskaart is een samenvatting van een omvangrijk crisisplan dat met een onafhankelijke (ervaringsdeskundige) consulent wordt opgesteld. Het proces van het maken van het crisisplan en ook het bezit van een Crisiskaart werken preventief. Veel mensen geven aan dat ze zich veilig voelen met een kaart op zak en durven dan eerder de straat op te gaan.

De kern van de crisiskaart is dat een persoon een plan opstelt op het moment dat hij/zij helder voor ogen heeft wat er moet gebeuren op het moment dat hij/zij in een crisis raakt. Een groot voordeel is dat de betrokkene van tevoren bespreekt met de een ervaringsdeskundige consulent wat de mogelijkheden zijn en wat hij/zij belangrijk vindt. Hierdoor is inbreng van mensen met verward gedrag en hun netwerk in tijden van crisis veel meer gewaarborgd dan zonder de crisiskaart.

 

De onafhankelijkheid en ervaringsdeskundigheid van consulenten is een belangrijk uitgangspunt. De crisiskaart is een kaart van en voor de mensen zelf. De afhankelijkheid van de zorg is in het contact met de onafhankelijke crisiskaartconsulent niet aan de orde, waardoor de cliënt zich vrijer voelt zijn/haar wensen te uiten. De consulent gaat uit van het verhaal en de wensen van de cliënt. Hij of zij stopt veel tijd in het maken van de kaart, gemiddeld blijkt dit in de praktijk 10 uur.

Belangrijk bij het maken een crisiskaart is vooral ook het proces. Door zelf richting en sturing te geven aan het proces werkt de persoon aan de eigen bewustwording over de voortekenen en het daadwerkelijk optreden van verward gedrag. Deze bewustwording kan een preventieve werking hebben en een gevoel van veiligheid geven. Ook voor betrokkenen en hulpverleners is de crisiskaart van groot belang omdat zij snel weten wie bijvoorbeeld de contactpersonen zijn en welke afspraken er zijn gemaakt. Ook voor hen geeft de crisiskaart veiligheid doordat duidelijker is wat de juiste bejegening is van deze persoon.

 

We willen graag 10 a 12 ervaringswerkers/ ervaringsdeskundigen opleiden tot crisiskaartconsulent zodat zij breed verspreid in de regio's kunnen worden ingezet. Hiermee wordt de kaart weer voor veel mensen beschikbaar en kan mogelijke toekomstige crisissen helpen te voorkomen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website