Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project heeft geleid tot een uitgewerkt proces voor het uitvoeren van triage op de meldkamer waarbij een SPV ondersteunt. De SPV krijgt na triage door medewerkers van politie en ambulance op de meldkamer 112-meldingen over personen met verward gedrag doorgezet. De SPV bepaalt welke zorg ingezet dient te worden en of het passend vervoer, de MIPU, ingezet moet worden. Het project heeft ook geleid tot een uitgewerkt proces voor het verlenen van zorg ter plaatse op het moment dat de MIPU ingezet is. Om de samenwerking te bestendigen zijn alle afspraken vastgelegd in een document dat door alle partijen is ondertekend.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van deze subsidie betrof het uitwerken van alle processen rondom de triage en het passend vervoer van personen met verward gedrag in de regio Haaglanden.

 

Opgeleverde resultaten:

- een protocol en stroomschema voor het triageproces op de meldkamer (incl. de gronden waarop de MIPU ingezet kan worden).

- een protocol en stroomschema voor als de MIPU ter plaatse is gekomen.

- een registratieproces

- een sociale kaart

- samenwerkingsafspraken

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Aanleiding

In oktober 2015 heeft het ministerie van VWS samen met het ministerie van V&J en de VNG het Aanjaagteam Personen met verward gedrag ingesteld. Het Aanjaagteam kreeg drie opdrachten mee:

1.het ontwikkelen van bouwstenen voor een passend ondersteuningsaanbod voor mensen die verward gedrag vertonen en hun familie/sociaal netwerk

2. het bevorderen van een sluitende aanpak van

ondersteuning en zorg in elke gemeente

3. het signaleren van belemmeringen op systeem (rijks-)niveau en voor deze belemmeringen oplossingen aandragen. Vanaf december 2016 bouwt het Schakelteam personen met verward gedrag verder op de opdracht van het Aanjaagteam. De gemeenten in de regio Haaglanden hebben een aantal belangrijke bouwstenen inmiddels gerealiseerd. Ten aanzien van de bouwsteen “Passend vervoer voor een sluitende aanpak van verward gedrag” hebben de verantwoordelijke partijen in de regio Haaglanden in de eerste helft van 2017 onder voorzitterschap van GGD Haaglanden een werkgroep geformeerd. Deze werkgroep, waarin de centrumgemeente Den Haag, centrumgemeente Delft, politie, GGD Haaglanden, GGZ Parnassia, GGZ Delfland en GGZ Rivierduinen participeren (en de huisartsenpost SMASH ook bij is aangesloten) heeft nauwe banden met de twee centrumgemeenten binnen Haaglanden, zodat de voorstellen ook beleidsmatig bij de overige bouwstenen, zoals benoemd door het Schakelteam, aansluiten. Deze samenwerking heeft geleid tot dit plan van aanpak voor passend vervoer van mensen met verward gedrag in de regio Haaglanden. Dit voorstel geeft invulling aan bouwsteen 4 en 7 van het model voor een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag.

 

Huidige situatie

De politie heeft aangegeven in 2018 niet langer ingezet te willen worden voor vervoer indien er geen sprake is van een dreigend en acuut gevaar. Mensen met verward gedrag horen immers niet thuis in een politie auto maar hebben passend vervoer nodig. Passend, of humaan vervoer wordt in het SiRM rapport2 omschreven als humaan vervoer: de bejegening voldoet aan de herstelondersteunende principes, een naaste kan meerijden en het vervoer is zoveel mogelijk zittend en prikkelarm. Dergelijk vervoer ontbreek nu in de regio.

 

Gewenste situatie

Voor een sluitende aanpak rond personen met verward gedrag in de regio Haaglanden is het wenselijk dat mensen met verward gedrag, ook in het geval van 112 meldingen, zo veel mogelijk in hun eigen omgeving en door de juiste hulpverlener de zorg krijgen die past bij hun probleem, oftewel zorg op maat. Waar sprake is van psychiatrie, is zorg nodig. Is iemand bijvoorbeeld ten gevolge van een ruzie overstuur en in de war dan is er mogelijk geen psychiatrische hulp nodig maar kan er volstaan worden met een gesprek met iemand uit bijvoorbeeld het wijkteam of mogelijk is er geen hulp nodig. Indien een persoon na een 112 melding klinisch opgenomen dient te worden en medische begeleiding bij vervoer noodzakelijk is, is humaan vervoer gewenst. Hiervoor dient geïnvesteerd te worden in een vroege medische triage en een nieuwe vervoersoptie.

 

Project doelstelling

Het doel van het project is 24/7 passend vervoer en zorg organiseren voor personen met acuut verward gedrag, waarbij het uitgangspunt is dat de zorg zoveel als mogelijk in de thuissituatie wordt gerealiseerd. Om dit te realiseren zal geïnvesteerd worden in:

1. De professionalsering van de medisch psychosociale triage op de meldkamer (bouwsteen 4)

2. Triage en vervoer (indien noodzakelijk) door “Mobiele Interventie en Preventie Unit” (bouwsteen 7)

 

Met de uitbreiding van de aanpak in Haaglanden met de triage en vervoersfuncties, wordt ook geïnvesteerd in Bouwsteen 5. Beoordeling en risicotaxatie, en bouwsteen 6, toeleiding daar waar het gaat om beoordeling, taxatie en toeleiding van verwarde personen die via de 112 meldingen binnenkomen.

Dit voorstel is gebaseerd op aannames, beperkte beschikbare cijfers uit de eigen regio, ervaringen uit andere regio’s en adviezen van diverse partijen. Om dit verder te onderbouwen en in de praktijk ervaring op te doen wordt er een pilotproject ingericht waarbij 1. de nieuwe aanpak verder worden uitgewerkt in werkgroepen (fase voorbereiding), 2. de triage op de meldkamer wordt ingericht (fase voorbereiding en borging traige) en 3 de MIPU gaat rijden (fase voorbereiding en borging MIPU).

 

Planning & Besteding aan te vragen subsidie

Voor de subsidieoproep van ZonMW wordt subsidie aangevraagd voor de eerste fase van het project (de voorbereidingsfase). Hierin wordt de basis gelegd van de aanpak. In deze fase worden ook afspraken gemaakt over de fase van uitvoering. De voorbereidingsfase bestaat uit de eerste 8 maanden (1 februari 2018 tot 31 oktober 2018).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website