Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen de regio Haaglanden draaide voor de duur van 3 maanden een pilot met triage en passend vervoer van personen met verward gedrag. Doel was het toetsen van de ontwikkelde werkprocessen en het verzamelen van data.

 

De periode van 3 maanden bleek te kort om:

- in het proces aanpassingen te doen en die vervolgens weer uit te testen,

- voldoende data te verzamelen voor een goede besluitvorming over het vervolg

- om te zorgen voor een goede regionale aansluiting.

Onder andere om deze redenen is een verlengingssubsidie aangevraagd.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Tot 18 maart 2019 zijn er van 14:00-22:00 uur 101 diensten gedraaid. Binnen deze diensten:

- Zijn er ruim 110 112-meldingen telefonisch afgehandeld

- Zijn er 63 melding waar de MIPU op in is gezet

* Bij deze 63 meldingen is de cliënt in 29 gevallen vervoerd

* In de andere 34 gevallen heeft de SPV thuis zorg verleend.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de eerste helft van 2017 hebben de verantwoordelijke partijen in de regio Haaglanden onder voorzitterschap van GGD Haaglanden een werkgroep geformeerd gericht op het realiseren van passend vervoer voor een sluitende aanpak van personen met verward gedrag. Om dit te bereiken heeft deze werkgroep - waarin de centrumgemeente Den Haag, centrumgemeente Delft, politie, GGD Haaglanden, GGZ Parnassia, GGZ Delfland en GGZ Rivierduinen en de huisartsenpost SMASH participeren - een plan van aanpak opgesteld. Hiermee wordt invulling gegeven aan bouwsteen 4 en 7 van het model voor een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag.

 

Op 15 januari 2018 is bij ZonMw een subsidieaanvraag ingediend met de titel “Triage en passend vervoer Haaglanden”. Met het daarbij behorende plan van aanpak is subsidie verkregen voor het voorbereiden van het triageproces en het passend vervoer; de Mobiele Interventie en Preventie Unit (hierna: MIPU). Met behulp van deze subsidie zijn inmiddels mooie stappen gezet, zo is een eerste uitwerking van het triageproces op de meldkamer gereed (zie bijlage IV).

 

Het ingediende plan van aanpak bestond uit 3 fases: voorbereiden (uitwerken), uitvoeren en borging. Naar aanleiding van de vragen die zijn gerezen bij het uitwerken van het triageproces en het passend vervoer is besloten om fase 2 in twee stappen te verdelen:

a. Pilot, evaluatie en besluitvorming;

b. Inregelen structurele oplossing;

 

Fase 2a heeft onder andere betrekking op een pilot. Binnen de pilot wordt met een gehuurd voertuig en ingehuurde personeelsleden enkele maanden proefgedraaid met het triageproces en de MIPU. De MIPU is een onopvallend voertuig, welke wordt bestuurd door een ambulancechauffeur en waarop ook een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige (SPV’er) meerijdt. Binnen de pilot zal de MIPU iedere dag worden ingezet tijdens piekuren (14.00-22.00 uur). Er kan een beroep worden gedaan op de MIPU in situaties waarbij er sprake is van een persoon met verward gedrag, maar waarbij er geen sprake is van geweld/veiligheidsproblematiek of somatische klachten.

 

De meest acute situaties zullen afgehandeld worden door de ambulance en/of de politie. De MIPU is namelijk niet uitgerust met zwaailicht en sirene én heeft gelet op de omvang van de regio een aanrijtijd van maximaal een uur. Daarentegen zijn de situaties wel dermate dringend dat niet tot, bijvoorbeeld, de volgende dag gewacht kan worden met hulp.

 

De pilot geeft enerzijds gelegenheid om hetgeen in fase 1 uitgewerkt is uit te testen en anderzijds zal deze pilot vooral inzicht geven in hetgeen het inregelen van triage en passend vervoer zal betekenen voor de regio en specifiek, de betrokken partijen.

 

Middels de pilot zal zicht worden gekregen op:

- Hoe vaak wordt een beroep gedaan op de MIPU?

- Voor welke doelgroep wordt een beroep gedaan op de MIPU?

- Waar wordt de MIPU voor ingezet?

- Wat betekent dit voor het personeel dat op de MIPU wordt ingezet?

- Hoelang duurt een enkele inzet van de MIPU?

- Op welk tijdstip wordt met name een beroep gedaan op de MIPU?

- Is er behoefte op de MIPU om medicatie toe te dienen?

- Hoe verloopt de samenwerking tussen de meldkamer, de SPV’er op de MIPU en de andere betrokken en?

- Is de SPV’er altijd goed bereikbaar om de triage uit te kunnen voeren?

- Hoe vaak is er sprake van agressie op de MIPU?

 

Op basis van deze resultaten kan weloverwogen worden besloten of het noodzakelijk is om als regio zelf een voertuig aan te schaffen en of het voor de verschillende GGZ-instellingen bijvoorbeeld van belang is om voor het bemensen van de MIPU ook personeel aan te nemen. Daarnaast kunnen op basis van deze gegevens gesprekken worden gevoerd met bijvoorbeeld zorgverzekeraars over het financieren van deze dienst. De data die met de pilot wordt gegenereerd zijn dus noodzakelijk om binnen de regio Haaglanden de triage en passend vervoer verder, structureel vorm te kunnen geven.

 

Middels dit plan van aanpak willen wij, vanuit de regio Haaglanden, binnen de subsidieoproep “Experimentele projecten vervoer van mensen met verward gedrag” subsidie aanvragen voor fase 2a van het plan van aanpak.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website