Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In 's-Hertogenbosch organiseren professionals zich rond mensen met een acute zorgnood/ verward gedrag. Wat heeft iemand nodig op het gebied van wonen, begeleiding/zorg, dag invulling en financien?

Samen mét bewoners(en niet voor hen)werken we aan oplossingen die duurzaam verder helpen.

Doel is om te doen wat nodig is. Dat vraagt ademruimte en scharrelruimte. Elkaar kennen, korte lijnen. We zijn lokaal sterk, durven over organisatie grenzen heen te kijken, kunnen verschillende belangen en perspectieven zien, en passen onze eigen systemen en structuren zodanig aan waar dat beter past bij de manier van werken. We nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor gedragen oplossingen. Dit maakt thuis in de wijk een samenwerkingsnetwerk én een werkwijze die leidt tot oplossingen en doorbraken die geen van de partners op eigen houtje kunnen bewerkstelligen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Lerende community dwars door sectoren heen

Professionals en ervaringsdeskundigen met één gezamenlijk verhaal

Niemand is van niemand; eigenaarschap

Flexibel inzetbaar budget- persoonsvolgend

Reeks thema's die leiden tot beleidsaanpassingen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het eerste jaar van het project Thuis in Zuidoost hebben we goede resultaten (zie hieronder) geboekt, die nodig zijn om het doel te bereiken: in een brede netwerksamenwerking een manier van organiseren ontwikkelen die ondersteuning biedt aan mensen met verward gedrag die meer past bij hun behoefte. We hebben veel geleerd over de succesfactoren.

 

Succesfactoren

Praktijk is leidend, operationeel professionals zijn nauw betrokken en sturend voor de vormgeving van de nieuwe werkwijze; we werken voortdurend in co-creatie. De steun en stem van ervaringsdeskundigen helpt ons om het perspectief van de inwoner scherp te houden. Leerervaringen op de bestuurlijke tafel worden altijd verwerkt in een beschrijving van een (geanonimiseerde) echte levende persoon. Iemand met een gezicht, een kleur. Om te laten zien dat systemen over mensen gaan.

Het is belangrijk dat de inzet van professionals gefinancierd wordt. Daardoor hebben zij ruimte in hun volle caseload. Inspiratiebijeenkomsten met het wijknetwerk zijn interactief, met altijd inbreng vanuit de praktijk.

Hechte samenwerking tussen betrokken organisaties, die al langer samen optrekken in Zorgzaam ’s Hertogenbosch en in het overkoepelende programma Thuis in de Wijk.

Aandacht voor en investeren in elkaars perspectief, taal, wereld, waardoor vertrouwen kan groeien.

 

Verder leren

We zijn er echter nog niet, er is nog veel te doen. Hardnekkige wachtlijsten, onvoldoende passende woningen of uitkeringen belemmeren soms creatieve maatwerkoplossingen. Voor maatwerkoplossingen is soms tijdelijk, maar altijd snel geld nodig. Daarom is besloten hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen; omdat het nodig is.

Wat we met alle betrokkenen benadrukken, is het lerende proces. Cultuuromslag maken, kost tijd. Tegelijkertijd zijn we ongeduldig, willen meer bereiken.

Voor de komende periode staat ook betrokkenheid van familie en naasten op de agenda (naast ervaringsdeskundigen).

 

We gaan vol goede moed verder op de ingeslagen weg en verzamelen verhalen over hoe het anders en beter kan.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het eerste jaar van het project Thuis in Zuidoost hebben we goede resultaten geboekt die nodig zijn om het doel te bereiken: een manier van organiseren ontwikkelen die ondersteuning biedt aan mensen met verward gedrag die meer past bij diens behoefte. Met een nieuwe werkwijze over de verschillende levensdomeinen van de persoon heen.

met breed commitment is gewerkt aan vastgelopen casussen op een doorbraaktafel. Woningcorporatie, zorg- en welzijnsaanbieders, sociaal team en ervaringsdeskundige hebben voor verschillende mensen een doorbraak weten te bereiken. Waardoor iemand wél een uitkering kreeg, wél een woning kreeg, waardoor we regie in casuïstiek bij zorg & veiligheid verbeterd hebben, waardoor de noodzaak van een continuüm aan woonvormen stevig op de agenda is gezet, waardoor zorgaanbieders gezamenlijk een initiatief hebben genomen voor Housing First. Leerervaringen zijn vastgelegd.

We hebben een klankbordgroep van ervaringsdeskundigen opgezet, die advies heeft gegeven over de hoofdlijnen van het project. Zij onderschrijven de opzet en waarderen de klankbordgroep met een 8,5.

Daarna is een wijknetwerk Thuis in Zuidoost opgezet waarin 25 professionals samenwerken. Zij hebben een training gehad in de nieuwe werkmethodiek en zijn gestart met toepassing in multidisciplinaire overleggen. Kern is daarbij dat alle overleggen samen met de betrokken persoon worden gevoerd, niet óver hem. En dat een ervaringsdeskundige steun kan bieden in die overleggen aan de betrokkene.

Wekelijks worden leersessies georganiseerd, waarvan de inhoud bepaald wordt door de wijkprofessionals zelf. Thema’s waren onder meer privacy (wat mag en kan wél), werkwijze van de sociale dienst, werkwijze van de woningcorporatie, herstelgericht werken. Daarnaast wordt geanonimiseerd casuïstiek gezamenlijk besproken om ervan te leren wat goed ging en wat verbetering behoeft.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de regio Den Bosch (Meierij/Bommelerwaard) is in de Kanteling beschermd wonen de beweging ingezet naar meer participatie in de samenleving. Van cliënt naar wijkbewoner. Met alle vraagstukken van dien. Er is een intensieve samenwerking gegroeid tussen de deelnemers (cliënten - in de klankbordgroep), hun naasten, de zorgaanbieder, de woningcorporaties en de (wijkteams van de) gemeenten. We hebben geleerd hoe we samen meer kunnen oplossen, ook voor mensen met verward gedrag. Door een veilige basis die begint bij een eigen thuis, maar ook daginvulling, deelnemen in de wijk, sociale relaties, inkomen, eigenwaarde. In het project Thuis in Zuidoost, gaan we in een afgebakend gebied integraal werken vanuit de behoefte van mensen. Door samen doorbraken te maken in complexe situaties, gesteund door intensieve training en coaching en hervormingen te vinden in bestaande systemen. We laten het geld de mensen volgen, in plaats van andersom.

 

Een voorbeeld: NS Jaarkaart

Een man met schizofrenie beeldt zich in dat hij vertegenwoordiger is van de Shell-directie en door heel Nederland gesprekken moet voeren over het Shell-beleid. Daarom stapt hij in de trein en reist naar allerlei bestemmingen. Zonder kaartje. Bij controle loopt hij tegen de lamp. Hij verontschuldigt zich beleefd en zegt meestal dat zijn secretaresse vergeten is zijn kaartje te regelen. Hij krijgt de ene na de andere boete en komt uiteindelijk in detentie terecht.

De stoornis is niet verder te behandelen. Verder is hij volstrekt onschuldig. Hij doet geen vlieg kwaad en gedraagt zich zeer hoffelijk. Detentie kost veel geld, biedt geen enkele perspectief en de man snapt niet waarom hij zit opgesloten.

De oplossing is eigenlijk simpel. Casuïstiekvergaderingen met 6 man kosten 1500 euro per keer en de behandeluren een veelvoud. Daarnaast is er een halve ton detentiekosten p/j voor een onschuldige man.

Een NS-jaarkaart kost € 3000.

 

Groot denken, klein beginnen

In de huidige situatie haalt het wijkteam de partijen bij elkaar om een antwoord te vinden op de (soms zeer) uitdagende vragen die een persoon met verward gedrag ons als samenleving stelt. In wisselende samenstellingen van betrokken zorgaanbieders, buurtteam, wijkagent, woningcorporatie blijken we nu vaak tegen grenzen aan te lopen. Van zorgaanbieders die alleen op één facet kunnen ondersteunen, van begeleiders en behandelaars die naar verschillende protocollen handelen, van uitvoerenden die ook gehouden zijn aan organisatiedoelen, van juridische regelgeving die de wijkagent belemmert, van verschil in loyaliteit tussen hulpvrager en diens woonomgeving, enzovoorts.

Dat willen we veranderen. Van systeemwereld naar leefwereld, nabijheid met primaat voor de wijk, gericht op oplossingen ipv formats van instituties, nadruk op preventie, snelle onorthodoxe eenvoudige oplossingen, inwoners als eigenaren, gelijkwaardige relatie tussen professionals en inwoners, ruimte voor professionals buiten strakke protocollen en verantwoordingsregimes, de integrale vraag ipv deelproblemen, verkokering voorbij.

 

Doen wat nodig is (en niet wat kan en mag)

We willen in Den Bosch (als centrumgemeente voor regio Meierij én Bommelerwaard) een manier van organiseren ontwikkelen die ondersteuning biedt aan mensen met verward gedrag:

•op het moment dat iemand dat wil en nodig heeft,

•zo vroeg mogelijk – opdat vragen niet escaleren in problemen en in crisis,

•met behulp van intercollegiale toetsing obv nabijheid én grenzen,

•die flexibel meebeweegt met de (in de tijd) wisselende behoefte van de zorgvrager,

•met passende betrokkenheid van de omgeving en

•met zo min mogelijk bureaucratische rompslomp;

waarbij:

•ruimte is voor professionals in de wijk om te doen wat nodig is,

•op basis van rendement, legitimiteit en betrokkenheid,

•vrijheid bestaat om intelligent ongehoorzaam te zijn,

•naast handelingsvrijheid ook financiële regelruimte bestaat,

•een normatieve verantwoordingscultuur ontstaat van mensen die samen willen weten, leren en verbeteren;

en die

•met hogere tevredenheid van cliënten én van medewerkers én van omwonenden

•door hogere kwaliteit in de lange termijn gaat besparen op de kosten

•en dan financieel binnen de budgettaire kaders kan worden uitgevoerd.

 

Brede samenwerking - onderling vertrouwen

Een initiatief van de gemeente, de zorgaanbieders Reinier van Arkel (GGz), Cello (zorg voor mensen met een verstandelijke beperking), Novadic Kentron (verslavingszorg), Breed Welzijn en woningcorporaties Zayaz en Brabant Wonen.

 

Met stevige betrokkenheid van ervaringsdeskundigen

Op de eerste plaats neemt in de projectgroep een projectadviseur/ervaringsdeskundige deel die meedenkt en meewerkt aan de gehele uitvoering van het project. Die daarnaast -samen met de projectleider- een adviserende rol speelt in de stuurgroep. En die daarnaast voorzitter is van een klankbordgroep met ervaringsdeskundigen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website