Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project Telefonische Meldkamer Triage (TMT) werd uitgevoerd van 1 maart 2017 tot 1 januari 2018 op de meldkamer van de politie (MKP) en de meldkamer ambulance (MKA) in Gelderland-Midden. Het project TMT is praktijkgericht en met betrokkenheid van de werkvloer uitgevoerd, met de nadruk op de inhoud van het werk en praktijkrelevantie.

 

Het in samenhang bezien van werkprocessen heeft geleid tot een aantal nieuwe werkbeschrijvingen bij de MKA (Protocol Vroegtijdige vooraanmelding Crisisdienst, Protocol Psychiatrisch Vervoer en Beslisboom Psychiatrisch Vervoer) en een nieuwe mindset voor beide meldkamers: “Verward gedrag is minimaal ook zorg” en “Bij verward gedrag gaan zorg en veiligheid hand in hand”. Voor het eerst is er een beeld van het aantal meldingen aangaand verward gedrag dat binnenkomt op de MKP.

 

Met behulp van het project is beter zicht verkregen op al langer bestaande knelpunten in de behandeling van meldingen. Een aantal aanbevelingen is al ten tijde van het project uitgevoerd, een aantal andere knelpunten is beter in beeld gekomen waardoor doorontwikkeling in de nabije toekomst beter mogelijk is. Er is een opleidingsbehoefte geformuleerd: een gezamenlijke training voor centralisten van beide meldkamers.

 

Na afsluiting van het project wordt verder uitvoering gegeven aan de verbetervoorstellen. Het project TMT sluit naadloos aan op andere projecten en activiteiten in Gelderland-Midden. De uitkomsten zijn van belang voor (en worden ter beschikking gesteld aan) twee andere projecten binnen Gelderland-Midden: ‘Ketenbreed Meld- en Advies Punt Verward Gedrag’ en ‘Vervoer Gelderland-Midden’.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het thema ‘verward gedrag’ is op de meldkamers van de ambulance (MKA) en politie (MKP) goed onder de aandacht gekomen. Er is draagvlak voor een ketenbrede goed werkende aanpak van de problematiek. Er is een gezamenlijke visie aangenomen, die zich kernachtig laat vertalen: “Verward gedrag is minimaal ook zorg” en “Bij verward gedrag gaan veiligheid en zorg hand in hand”.

 

Tijdens het project zijn werkprocessen die verband houden met verward gedrag in samenhang beschouwd. Geconcludeerd is dat bij de behandeling van meldingen aangaand verward gedrag er op de MKP een “regelreflex” is waardoor de politie geneigd is ter plaatse te gaan terwijl er soms andere en betere mogelijkheden zijn. Gekozen is om niet allerlei nieuwe werkprocessen te beschrijven, maar te stimuleren dat er meer gewerkt wordt volgens de eerder genoemde visie waarbij meldingen vanuit de MKP eerder worden overgedragen naar de witte kolom. Hiermee is gekozen om bij de triage van verward gedrag uit te gaan van een “nieuwe mindset”, in plaats van een “nieuwe vragenset”. Dit past goed bij de werkwijze en cultuur van de meldkamers in Gelderland-Midden.

 

Het project heeft resultaten opgeleverd met direct toepasbare meerwaarde voor de praktijk: er zijn nieuwe protocollen geschreven (“Vroegtijdige vooraanmelding Crisisdienst”, “Psychiatrisch vervoer”, “Beslisboom psychiatrisch vervoer”) en er is beeld ontstaan van het aantal meldingen aangaand verward gedrag dat binnenkomt op de MKP. Ook is informatie beschikbaar gekomen die van belang is voor de bepaling van de functionaliteit en gewenste openingstijden van een (nog in te richten) Ketenbreed Meld- en AdviesPunt Verward Gedrag Gelderland-Midden. T.a.v. de opvolging van meldingen zijn knelpunten geconcretiseerd en wensen geformuleerd (zoals t.a.v. de wachttijden bij de crisisdienst / crisisbeoordelingskamers en de afstemming tussen de MKA, de Spoed Eisende Hulp in het ziekenhuis en de Crisis Beoordelingskamers in geval van meldingen waarbij verward gedrag mogelijk gepaard gaat met problemen t.a.v. somatiek en/of verslaving) en zijn er aanbevelingen gedaan voor het oplossen ervan.

 

Nog vele andere wensen en verbeterpunten zijn geformuleerd zoals: het kunnen doorverbinden van meldingen naar andere hulpverleners en/of meldpunten; het digitaliseren en voor de meldkamers beschikbaar stellen van informatie uit de Crisiskaart en het ontwikkelen van beleid ten aanzien van het doorverwijzen naar (vrijwilligers-) organisaties.

 

Tenslotte is ook de opleidingsbehoefte van centralisten geformuleerd. Er is behoefte aan gezamenlijke opleiding waarbij nader wordt kennisgemaakt met de problematiek middels een presentatie van / gesprek met ervaringsdeskundigen; gezamenlijke casuïstiekbehandeling; uitleg over de problematiek van Licht Verstandelijke Beperktheid voor centralisten van beide meldkamers); en het herkennen van verward gedrag met een somatische oorzaak (voor MKP centralisten).

 

Aan een aantal aanbevelingen is reeds uitvoering gegeven. Vele andere punten worden na afloop van het project geprioriteerd en geoperationaliseerd.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vanuit de overtuiging dat een goede telefonische meldkamertriage een noodzakelijke voorwaarde is om te komen tot een sluitende ketenaanpak, en daarmee een fundament kan worden gelegd voor versterking van andere bouwstenen in de keten, is het plan voor een verbetertraject opgevat met betrekking tot afhandeling van meldingen op de meldkamers van politie en ambulance in Gelderland-Midden.

 

Het project "Telefonische Meldkamer Triage Gelderland-Midden” is gericht op de (telefonische) triage op de meldkamers van de politie en de Regionale Ambulance Voorziening, geheel passend bij Bouwsteen 4: "Melding" van het model Bouwstenen voor een sluitende aanpak van het Landelijk Aanjaagteam. Het heeft raakvlakken met andere bouwstenen, vooral Vroegtijdige signalering, Beoordeling en risicotaxatie en Passend vervoer.

 

Het projectplan beschrijft hoe werkprocessen van de Meldkamer Ambulance en de Politie Meldkamer worden geoptimaliseerd teneinde een verbeterde telefonische triage te verkrijgen in geval van incidenten met personen met verward gedrag, zodat zij en hun omgeving de best passende afdoening, ondersteuning en zorg krijgen.

Niet alleen werkprocessen worden verbeterd en gestroomlijnd maar ook eventuele knelpunten in de opvolging van meldingen komen aan het licht, evenals mogelijke behoeften en kanttekeningen bij een (op te richten of door te ontwikkelen bestaand) meldpunt voor (niet-) acute meldingen. Opgedane inzichten worden na afloop van het project gedeeld met andere organisaties en meldkamers.

 

Probleemstelling is: "Meldingen waarbij verwarde personen zijn betrokken, komen binnen op de politiemeldkamer en worden vrijwel standaard doorgezet naar politie-eenheden op straat, terwijl deze meldingen beter hadden kunnen inkomen bij de MKA en/of sneller en effectiever doorgezet hadden kunnen worden naar passender zorg binnen de witte kolom, een ander professioneel zorgkader of het eigen zorgkader. Er is onvoldoende expertise aanwezig op de meldkamers om dit type melding goed af te doen". De vraag is hoe de praktijksituatie is in Gelderland-Midden en of/hoe die valt te verbeteren.

 

Doel is werkprocessen af te stemmen en te optimaliseren zodat wordt voorkomen dat een situatie rondom een verward persoon (verder) escaleert en/of betrokkenen en/of de acute-zorgketen onnodig worden belast. Er wordt een fundament gelegd voor een sluitende aanpak rondom personen met verward gedrag met de volgende resultaten:

• meldkamerprocessen zijn geoptimaliseerd en goed op elkaar zijn afgestemd;

• knelpunten en wensen zijn geformuleerd t.a.v. de opvolging van de acute meldingen;

• knelpunten en wensen zijn geformuleerd t.a.v. van meldpunt(en) niet acute meldingen; en

• eventuele opleidingsbehoeften zijn geformuleerd.

 

Opdrachtgevers zijn de politie-eenheid Oost-Nederland, de Bestuurlijk Portefeuillehouder Verwarde Personen Oost-Nederland en de Directeur Publieke Gezondheid van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). De Stuurgroep bestaat uit een vertegenwoordiger van genoemde politie-eenheid, het hoofd van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) en een vertegenwoordiger van het lokaal openbaar bestuur. De Projectgroep bestaat uit deelnemers vanuit de politie, ambulancezorg, VGGM.

 

Met behulp van een klankbordgroep worden beleving en knelpunten vanuit het perspectief van personen met verward gedrag en hun omgeving geïnventariseerd. Zij worden om feedback gevraagd m.b.t. voorgenomen en uitgevoerde oplossingen, omdat met name zíj ervaren waar het in praktijk het meest knelt.

 

Een tweede klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van het lokaal bestuur en mogelijk andere betrokkenen zoals GHOR, GGZ of huisartsen.

 

Dit project is een ontwikkeltraject en dus een zoektocht. Veel factoren zijn van invloed en maken het verloop moeilijk voorspelbaar en planbaar. Om alles overzichtelijk en beheersbaar te houden zijn doelstellingen en resultaten heel concreet weergegeven in het projectplan en activiteiten in fasen onderverdeeld. Het zoeken, vinden en doorvoeren van verbeterde werkwijzen in een sterk geprotocolleerde omgeving vraagt overtuigingskracht én tijd. Omdat zowel het thema Verwarde Personen als Melding veelomvattend, inhoudelijk complex en procesmatig moeilijk beheersbaar is, verdient het aanbeveling middels subsidie een projectleider beschikbaar te krijgen.

Het belang van het welslagen is groot: de manier van aannemen, verwerken en uitzetten van meldingen over verwarde personen bepaalt grotendeels het verdere verloop van het incident en heeft grote invloed op de (toekomstige) situatie van de verwarde persoon.

 

Een project gericht op T-triage past juist zo goed in Gelderland-Midden, daar de gewenste ontwikkeling goed aansluit op andere lokale initiatieven. De meldkamers van de politie en de ambulance werken in Arnhem in dezelfde ruimte, hetgeen kansen biedt voor goede communicatie en samenwerking... Belangrijk in een ontwikkelfase!

 

Als startdatum is aangegeven 1 maart 2017 maar het project kan al kort na toewijzing van de subsidie starten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website