Projectomschrijving

Een goede (telefonische) triage is een belangrijk fundament voor een sluitende aanpak van de problematiek rondom personen met verward gedrag. Het is een noodzakelijke voorwaarde om te komen tot passend vervoer en passende zorg.

Doel

In dit project worden de betreffende werkprocessen op elkaar afgestemd en geoptimaliseerd, zodat de juiste vervolgacties worden ingezet en wordt voorkomen dat een situatie rondom een verward persoon (verder) escaleert en/of betrokkenen en/of de acute-zorgketen onnodig worden belast.

Projectorganisatie

De opdrachtgevers zijn:

  • Politie-eenheid Oost-Nederland
  • Bestuurlijk Portefeuillehouder Verwarde Personen Oost-Nederland
  • Directeur Publieke Gezondheid van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM)

De projectgroep bestaat uit deelnemers vanuit de politie, ambulancezorg, VGGM.

Resultaten

Het project, uitgevoerd tussen 1 maart 2017 en 1 januari 2018 op de meldkamers van politie en ambulance Gelderland-Midden, is praktijkgericht en met betrokkenheid van de werkvloer uitgevoerd.

Nieuwe werkbeschrijvingen en mindset

Het in samenhang bezien van werkprocessen heeft geleid tot een aantal nieuwe werkbeschrijvingen en een nieuwe mindset: ‘Verward gedrag is minimaal ook zorg’ en ‘Bij verward gedrag gaan zorg en veiligheid hand in hand’.

Doorontwikkeling

Door het project is beter zicht verkregen op (veronderstelde) problemen in de behandeling van acute meldingen, waarmee gerichte doorontwikkeling beter mogelijk is geworden. Er is een opleidingsbehoefte geformuleerd voor een gezamenlijke training voor centralisten van beide meldkamers. Na afsluiting van het project wordt verder uitvoering gegeven aan de verbetervoorstellen.

Verspreiding

Het project sluit naadloos aan op andere projecten en activiteiten in Gelderland-Midden. De uitkomsten zijn van belang voor (en worden ter beschikking gesteld van) 2 andere projecten binnen Gelderland-Midden: ‘Ketenbreed Meld- en Advies Punt’ en ‘Vervoer Gelderland-Midden’.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website