Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de keten zijn we bezig aan een gezamenlijk proces om aan de hand van de bouwstenen zorg te dragen dat de samenhang en samenwerking in de keten wordt versterkt. Doel is de continuïteit van de zorg te waarborgen. Passend bij de structuur in de provincie Groningen. De keten werkt zowel in stuurgroepen alsmede in werkgroepen met elkaar. In de keten zijn zowel de gemeenten in de provincie, de zorgverzekeraar, de zorgorganisaties alsmede het sociaal domein en cliënten vertegenwoordigd. De cliënten en hun vertegenwoordigers zijn nauw betrokken bij het vorm geven van de onderdelen van de aanpak.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Structureel overleg met cliënten, cliëntvertegenwoordigers 2 x per jaar.

CBL is ingebed in het crisisproces.

Eigen crisiskaart in de regio uitgerold

vroegsignalering wordt dit jaar (2019) definitief geïmplementeerd in alle gemeente in de provincie Groningen.

Samen voor Herstel 2.0 is uitgebreid met andere methodische elementen en krijgt handen en voeten in andere wijken van de stad. De uitrol naar de regio moet nog plaatsvinden.

Nog steeds samen met de ketenpartners bezig met invulling van het proces van melding, beoordeling, passende zorg en vervoer. Er worden gezamenlijke zorgroutes ontwikkeld. Hier wordt nog een subsidieaanvraag voor ingediend.

Gemeente maar structureel deel uit van de stuurgroep keten acute psychiatrie.

 

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een werkgroep onder regie van de gemeente Groningen werkt samen met ketenpartners aan voorstellen met als doel te komen tot verbeteringen in de aanpak verwarde personen provincie breed (van preventie tot nazorg). Daarnaast hebben partners in de acute psychiatrie zich georganiseerd in een werkgroep Keten acute psychiatrie, onder regie van GGZ Lentis, om te komen tot een duurzame inrichting van een geschikte eerste opvang en beoordeling van de acute patiënt met (verdenking van) psychiatrische problematiek. Beide werkgroepen werken nauw samen.

 

Om de aanpak overzichtelijk en behapbaar te houden richt het plan van aanpak zich op thema’s (cruciale momenten in de keten), waarvan is geoordeeld dat daar echt winst te behalen is:

1 preventie: oppakken zorgtaak en signaleren problemen;

2 meldpunt: gekeken wordt welke meldpunten er zijn en welke toerusting daarvan nodig is om de zorg beter te kunnen oppakken;

3 communicatie door de keten heen: delen van informatie van signalen om het oppakken te vergemakkelijken en om te zorgen voor het verbinden van de schakels in de keten (samenbrengen van veiligheid en zorg);

4 opvanglocatie voor acute situaties;

5 betere aansluiting op de zorg. De gemeentelijke Wij-teams en sociale teams spelen een grote rol als het gaat om verlenen van de juiste zorg voor verwarde personen. Er wordt ingezet op de verbeteringen die mogelijk zijn om deze teams beter in staat te stellen om deze taak op te kunnen pakken.

 

In de aanpak wordt aangesloten bij de bouwstenen die door het aanjaagteam zijn opgeleverd. Duidelijk is, gelet op de complexiteit van de problematiek, dat niet voor alle situaties in de praktijk een passende oplossing kan worden geboden. Als een persoon structureel alle zorg afslaat is dat simpelweg niet mogelijk. Wel zijn er verbeteringen mogelijk, vooral als het gaat om verbindingen in de keten.

Gekeken wordt naar de meest pragmatische en werkbare oplossingen voor de totale keten. Daarbij zoeken we zoveel mogelijk aansluiting bij bestaande structuren. De huidige processen en betrokken organisaties zijn in beeld gebracht en welke verbindingen er zouden moeten zijn om te komen tot een ketenaanpak van het onderwerp verwarde personen in de breedte.

 

In de volgende projectperiode zal het plan van aanpak vertaald worden in experimenten en pilots op de in het plan genoemde onderdelen. Daarnaast zal aan de hand van casuïstiek enerzijds de knelpunten scherper worden gemaakt en anderzijds nieuwe werkwijzen worden getoetst. Onderstaand zijn pilots opgenomen waar deze vertaling al zal worden gestart.

 

Gerealiseerd wordt dat niet alle bouwstenen binnen de aanpak voldoende aandacht krijgen. Een voorbeeld daarvan is het vervoer. Rond de ontwikkeling van de crisisbeoordelingskamer zal het vervoer komende maanden de aandacht krijgen. Een ander voorbeeld is de betrokkenheid van vertegenwoordigers van cliënten en naasten. Komende periode zal hiervoor ook meer aandacht zijn.

 

Naast de subsidieaanvraag voor het plan van aanpak in de breedte zijn afzonderlijke aanvragen ingediend betreffende pilots/projecten op aparte bouwstenen. Vanuit de gemeente zijn aanvragen in programma 2 ingediend voor:

-pilot herstelondesteunend GGZ netwerk;

-pilot Zorg- en Veiligheidsteam;

Daarnaast zijn door GGZ Lentis Groningen aanvragen ingediend voor:

-Crisisbeoordelingskamer;

-pilot vroegsignalering.

Deze 4 aanvragen binnen programma 2 passen binnen en zijn in afstemming met het plan van aanpak in de breedte, waarvoor deze aanvraag geldt. De gemeente Groningen heeft de regie op de totale ontwikkeling van een ketenaanpak verwarde personen.

 

Op de samenwerkingsovereenkomst staan 3 ketenpartners die de samenwerkingsovereenkomst nog niet hebben ondertekend, deze partijen hebben wel aangegeven mee te werken. Wanneer deze partijen hebben ondertekend, zal een nieuwe versie worden toegestuurd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website