Projectomschrijving

Onder regie van de gemeente Groningen en de keten acute psychiatrie (onder leiding van Lentis), is een regionale aanpak voor verwarde personen ontwikkeld. Deze is gebaseerd op de landelijke  9 bouwstenen en is in 6 onderdelen samengevat:

  • Preventie: vroegtijdig signaleren van problemen en voorkomen dat situaties escaleren.
  • Meldpunt: (bestaande) meldpunten inventariseren en toerusten om de zorg beter te kunnen oppakken.
  • Communicatie door de keten: het delen van informatie en signalen die het oppakken vergemakkelijken, en zorgen voor een betere verbinding tussen de schakels in de keten (samenbrengen van veiligheid en zorg).
  • Het realiseren van een opvanglocatie voor acute situaties (Crisis-Beoordelings-Kamer), inclusief passend vervoer.
  • Aansluiting van structurele zorg op de gemeentelijke Wij-teams en sociale teams. Er wordt ingezet op de verbeteringen die mogelijk zijn om deze aansluiting beter vorm te geven.
  • Het betrekken van cliënten en cliëntvertegenwoordigers bij het plan van aanpak.


In de aanpak kijken we naar de meest pragmatische en werkbare oplossingen voor de totale keten. Daarbij zoeken we zoveel mogelijk aansluiting bij bestaande structuren.

Doel

In dit project wordt het plan van aanpak vertaald in experimenten en pilots op de in het plan genoemde onderdelen. Daarnaast worden aan de hand van casuïstiek enerzijds de knelpunten scherper gemaakt en worden anderzijds nieuwe werkwijzen getoetst. 

Resultaten

In Groningen focussen ons op een aansluitende aanpak in de keten, dit versterkt de onderlinge samenhang en de samenwerking. Samen optrekken en zorg dragen voor de problemen rondom onbegrepen/verward gedrag.

Deze aanpak heeft geresulteerd in een aantal producten, zoals de crisiskaart en de uitrol van de vroegsignalering. De crisiskaart is begin dit jaar aangeboden en tot stand gekomen in samenwerking met cliënten, clientvertegenwoordigers, familieraden en VNN, Lentis, UMCG/UCP en de GGD.

Vroegsignalering heeft een plek gekregen in de netwerkstructuren binnen alle gemeenten in de provincie Groningen.

Een Meerjarenprogramma is in ontwikkeling waarbij cliënten, gemeenten, zorgverzekeraar Menzis en zorgaanbieders gezamenlijk vorm gaan geven aan preventie en minder recidive en vanuit het gedachtegoed dat de mens centraal staat.

We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de pilot Melding, Beoordeling, Passende Zorg en Vervoer. De pilot draagt de geïntegreerde aanpak uit dat we de meldingsstructuur binnen de acute psychiatrie willen verrijken, het vervoer willen reduceren en de juiste zorg op de juiste plek willen organiseren voor personen met verward/onbegrepen gedrag.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale, sluitende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp aan mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website