Projectomschrijving

Aanleiding

De gemeente Waalre streefde ernaar om in een vroeg stadium zicht te krijgen op zorgbehoeften van kwetsbare inwoners. Des te eerder de gemeente zicht heeft op de noodzakelijke zorgbehoefte, des te groter de kans is dat langdurige intensieve zorgtrajecten en escalatie van overlast in de buurt voorkomen wordt.

Doel

Hoewel de huidige ondersteuningsstructuur al goed was ingericht op het bieden van adequate zorg, viel er nog winst te behalen in het vroegtijdig signaleren van probleemsituaties en tijdig betrekken van de juiste zorgpartners. Vaak bereikten signalen van verward gedrag als eerste de politie. Met het inzetten van een Wijk-GGD’er in de wijken beoogde de gemeente Waalre een belangrijke brugfunctie te creëren tussen zorg en veiligheidspartners op straat zodat, daar waar nodig, vroegtijdig de juiste zorg geboden kan worden aan kwetsbare inwoners.

Resultaten

De pilot Wijk-GGD is gestart met als doel het aantal meldingen van verward gedrag te verminderen. Door middel van preventie en vroegsignalering, is geprobeerd overlast en escalatie waar mogelijk te voorkomen. Ook heeft de inzet van de Wijk-GGD’er de gelegenheid geboden om inzicht te krijgen in wat goed gaat en wat beter kan in de samenwerking met de ketenpartners op het snijvlak van zorg en veiligheid. Tijdens de eindevaluatie zijn een aantal leerpunten naar voren gekomen. Hierop wordt in de doorontwikkeling gefocust.

Meer informatie

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor de implementatie en borging van een wijk-GGD’er of wijkfunctionaris. Wilt u ook een wijk-GGD'er of wijkfunctionaris aanstellen in uw gemeente? Bekijk dan de mogelijkheden voor subsidie en begeleiding.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website