Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De wet schrijft voor dat gemeenten een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag realiseren. Uit een gemeentelijke inventarisatie blijkt dat de gemeente Veldhoven hierin met haar huidige ondersteuningsstructuur al goed op weg is. Er is nog winst te behalen in het kader van preventie, vroegsignalering en het combineren van kennis en ervaring op het gebied van maatschappelijk werk, psychiatrie, somatiek en veiligheid. Om die reden wordt voorgesteld om in de vorm van een pilot een Wijk-GGD’er aan te stellen. Graag dient de gemeente Veldhoven een aanvraag in voor de maximale subsidie van 20.000 euro.

 

De wijk-GGD’er is een aanvulling op de al aanwezige expertise binnen het generalisten en specialistenteam en het aanbod van maatschappelijk werk, welzijnswerk en GGZ.

Een Wijk-GGD’er heeft kennis en ervaring op het medische vlak én psychische vlak. Dat maakt dat deze persoon in staat is om vanuit een zo integraal mogelijke benadering te bepalen welke zorg en/of ondersteuning nodig is om de burger die verward gedrag vertoont adequaat te helpen in de directe leefomgeving van de persoon met verward gedrag. Zo kan worden voorkomen dat dure en intensieve zorgtrajecten ingezet moeten worden. Tevens voorkomt dit escalatie van overlast in de buurt.

 

Niet alleen t.a.v. een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag maar ook met het oog op andere toekomstige ontwikkeling en nieuwe wetgeving, waaronder de Wet verplichte GGZ (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd), zien wij een rol voor de Wijk-GGD’er.

 

De Wijk-GGD’er fungeert als belangrijke schakel tussen de domeinen zorg en veiligheid.De gemeente Veldhoven zoekt hierin de samenwerking op met GGD Brabant-Zuidoost, GGzE, gemeente Waalre en politie Veldhoven-Waalre en met relevante maatschappelijke partners in Veldhoven. Deze partijen hebben hun intentie tot samenwerking op dit vlak uitgesproken (zie bijlage).

 

Door vroegtijdig de juiste zorg en ondersteuning te bieden kan de inzet van politie bij personen met verward gedrag verminderd worden.

In 2017 zijn er in de gemeente Veldhoven 224 incidenten met personen met verward gedrag geregistreerd, de zogenaamde ‘E-33 meldingen’. In 2018 waren dat er 180. In de eerste 4 maanden van 2019 zijn er 68 zogenaamde ‘E-33 meldingen’ geregistreerd, daarmee komt de prognose over 2019 uit op 178 meldingen. Hoewel er sprake is van een lichte daling, vraagt dit een forste inzet van politie, maar ook voor overige partners. De inzet van politie bij personen met verward gedrag is een ‘last-resort-maatregel’ om de belangen van de omgeving te borgen, maar draagt niet direct bij aan het welzijn van personen met verward gedrag.

 

Met deze pilot is het streven o.a. om:

- De doelgroep van personen met verward gedrag beter in beeld te krijgen.

- Zo snel als mogelijk adequate zorg en/of ondersteuning te organiseren voor de persoon in kwestie en diens (woon)omgeving.

- Heldere samenwerkingsafspraken te creëren tussen gemeente(n), politie,

maatschappelijk werk en welzijnsorganisaties, Generalisten- en

Specialistenteam, huisartsen, Praktijkondersteuner Huisarts, GGzE,

crisisdienst en zorginstellingen over het voorkomen van overlast veroorzaakt door personen met verward gedrag.

- Een daling te genereren van het aantal meldingen van overlast door personen met verward gedrag en hierdoor de druk op de politie, het Generalisten- en Specialistenteam en Veiligheid te verminderen.

 

De Wijk-GGD’er fungeert als het ware als “linking pin” t.a.v. aanpalende thema’s en kan hierin snel en laagdrempelig de juiste verbindingen leggen.

Het resultaat dat wij beogen is een sluitend geheel van zorg- en hulpverlening binnen de gemeente Veldhoven, waarbij de zorg letterlijk en figuurlijk dicht bij huis geboden kan worden. Dit is breder dan enkel en alleen de personen met verward gedrag. Ook t.a.v. toekomstige wetgeving en ontwikkelingen kan de Wijk-GGD’er als sleutelfiguur (danwel linking pin”) fungeren.

 

Te denken valt o.a. aan de volgende thema’s:

- Aanpak personen met Verward gedrag.

- Wet verplichte GGZ (Wvggz).

- Wet zorg en dwang (Wzd).

- Wet forensische zorg (Wfz).

- Doordecentralisatie Beschermd wonen en Maatschappelijk opvang.

- Veldhoven dementievriendelijke gemeente.

- Buurtbemiddeling.

 

De inzet van de Wijk-GGD’er biedt Veldhoven de gelegenheid om beter in beeld te krijgen wat er wel en niet goed gaat ten aanzien van personen met verward gedrag zowel tussen de domeinen zorg en veiligheid binnen de gemeente als in de samenwerking met de diverse welzijns-, zorg- en veiligheidspartners.

 

Concluderend: het college van B&W van Veldhoven heeft positief besloten om een aanvraag in te dienen en wij hopen op een positief resultaat c.q. toekenning van het maximale bedrag m.b.t. de subsidie. Zie ook voor de bijgevoegde intentieverklaring dat veel samenwerkingspartners super enthousiast zijn en mee willen (samen)werken aan de pilot.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website