Projectomschrijving

Doel

De Wijk-GGD’ers zijn deze uitdaging binnen de gemeente Veldhoven-Waalre met veel bevlogenheid gestart. Zij doelen erop de pilot in gezamenlijkheid met alle betrokkenen tot een succes te maken. Bij de start van de pilot ‘Wijk-GGD’ers in Veldhoven en Waalre’ zijn een 5-tal projectdoelen gesteld, deze luiden als volgt:

 1. De doelgroep personen met verward gedrag dient in beeld gebracht te worden
 2. Adequate zorg en/of ondersteuning organiseren voor de persoon in kwestie en diens (woon)omgeving
 3. Samenwerking binnen de gemeente, diverse zorg- en veiligheidspartners in beeld brengen en komen tot heldere samenwerkingsafspraken
 4. Een daling genereren van het aantal meldingen van overlast door personen met verward gedrag bij de politie en hierdoor de druk op de politie en de gemeentelijke teams zorg en veiligheid verminderen
 5. Leren welke mogelijkheden er zijn om ervaringsdeskundigen in te zetten

Resultaten

Op basis van de cijfers en ervaringen van alle betrokkenen wordt geconcludeerd dat de gestelde doelen grotendeels zijn behaald of in ontwikkeling zijn. De resultaten zijn als volgt:

 • De Wijk-GGD’er sluit aan bij, en is makkelijk benaderbaar voor, de brede doelgroep verwarde personen, professionals in het zorg en veiligheidsdomein en de samenleving
 • De Wijk-GGD’er heeft een integrale, persoonsgerichte aanpak en werkt vanuit de leefwereld van betrokkene en die van de omgeving
 • De Wijk-GGD’er biedt ruimte voor onconventionele (duurzame) oplossingen en het denken buiten de kaders, afgestemd op de behoeften van de doelgroep
 • De Wijk-GGD’er is gericht op preventie en vroegsignalering en daarmee het voorkomen van escalaties en de inzet van zwaardere zorg
 • De Wijk-GGD’er beschikt over een combinatie van ggz-expertise en medische kennis/vaardigheden
 • De Wijk-GGD’er werkt op het snijvlak van zorg en veiligheid en fungeert als bruggenbouwer tussen deze domeinen
 • De Wijk-GGD’er creëert domein overstijgende samenwerking en organiseert heldere regie
 • De Wijk-GGD’er ontlast politie door het vroegtijdig ophalen van zorgsignalen

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website