Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De gemeenten Renswoude, Rhenen en Veenendaal (Regio FoodValley Utrecht) werken samen aan de sluitende aanpak personen met Verward Gedrag. Dit doen de gemeenten met partners uit de regio, zoals de GGZ, de politie, zorg- en welzijnsorganisaties en de woningcorporaties.

We liepen tegen een aantal knelpunten aan. Onze regio-indeling is complex, waardoor professionals niet altijd wisten waar ze heen konden met vragen en meldingen. Verschillende partijen kwamen inwoners tegen waarvan niet duidelijk was of ze al zorg kregen of die overduidelijk zorg nodig hadden, maar dit nog niet kregen. Doordat er geen centraal punt was om dit soort zaken bij de melden duurde het soms lang voordat inwoners de juiste zorg kregen. We zijn het Advies- en Meldpunt Verward gestart om deze knelpunten op te lossen.

We wilden mensen met verward gedrag beter en sneller kunnen helpen. Alle professionals komen soms iemand tegen die verward is. Ze kunnen dan vaak helpen. Soms heeft een professional ondersteuning nodig bij het helpen van een persoon met verward gedrag. Dan belt de professional het Meldpunt. Het Meldpunt geeft advies over de situatie en wat de beste aanpak is. Het Meldpunt kan ook naar de persoon met verward gedrag toe gaan. Dan zoekt het Meldpunt uit hoe deze persoon het beste geholpen kan worden.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

We hebben een kleinschalig Advies- en Meldpunt opgezet. Er werken drie kwalitatief goede professionals met kennis van GGZ-problematiek en de sociale kaart van de Regio Foodvalley Utrecht. Dit Meldpunt heeft korte lijnen met professionals van alle verschillende samenwerkingspartners en kan daardoor snel schakelen. Alle partijen zijn blij met het Melpdunt. We kunnen inwoners met verward gedrag beter en sneller helpen en daardoor voorkomen dat het escaleert.

De samenwerking tussen de verschillende partijen is verbeterd sinds de start van het Meldpunt. Inwoners vallen minder tussen wal en schip doordat het Meldpunt de coördinatie op zich kan nemen. Het feit dat de functionarissen ook in nood outreachend te werk kunnen gaan is een waardevolle toevoeging.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het kader van een sluitende aanpak streven de gemeenten in Regio Foodvalley Utrecht (Rhenen, Renswoude en Veenendaal) naar een centraal en 24/7 bereikbaar advies- en meldpunt niet acuut voor personen met verward gedrag. Het gaat om mensen die wel verward gedrag vertonen en hulp nodig hebben, maar waarbij er geen sprake is van levensbedreigende crisissituaties. Medewerkers van het advies- en meldpunt werken outreachend, bieden advies aan lokaal werkende professionals en voeren direct triage uit. Daarnaast kunnen zij ook (eerste) gesprekken voeren met cliënten en indien nodig gecoördineerd aanvullende hulp inzetten. Het advies- en meldpunt is nauw verbonden met de lokaal georganiseerde ondersteuning en sluit aan bij de huidige werkafspraken met politie, huisartsen, spoedeisende hulp en GGZ-crisisdienst. Met de inrichting van dit advies- en meldpunt worden de huidige lokale meldpunten verbreed. Voor inwoners wordt een website ontwikkeld. Binnenkomende vragen worden door de medewerkers van het advies- en meldpunt opgepakt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website