Projectomschrijving

De regio Twente is actief in de aanpak van overlast door mensen met verward gedrag. Sinds 2014 hebben de Twentse bestuurders dit thema geprioriteerd.

Samen werken aan oplossingen

Een brede expertgroep van professionals, maar ook ervaringsdeskundigen, werkt aan oplossingsrichtingen. '10 in Twente' beoogt de regie in informatie-uitwisseling te verbeteren in de persoonsgerichte aanpak van de zwaarste casuïstiek van mensen met verward gedrag. Daarnaast zijn projecten in uitvoering welke toezien op een crisisopvangplek bij de GGZ-instelling, de gedragsaanwijzing (huursector), het Regionaal Forensisch Psychiatrisch Netwerk (RFPN) en privacy-wetgeving.

Doel

Het project loopt t/m 2018. Twentse gemeenten willen zich de komende periode vooral richten op het stimuleren van de lokale aanpak ('blauwdruk') van mensen met verward gedrag. Het ontwikkelen van een zogenaamde 'blauwdruk' voor de lokale aanpak is één van de doelstellingen. Voor de uitvoering van dit laatste wordt gezocht naar een regionaal inzetbare projectregisseur.

Resultaten

Via de bestuurlijke lijn van het zorgdomein zijn sinds 2018 alle gemeenten in Twente aangesloten bij het beleid en de keuzes rondom de regionale/lokale aanpak in het project ‘Aanpak personen met verward gedrag’. De start van het project heeft vanuit de Veiligheidsregio plaatsgevonden, en vanaf begin 2018 is de bestuurlijke besluitvorming onderdeel van de Bestuurscommissie Publieke Gezondheid.

In de afgelopen periode is er binnen Twente een enorme stap voorwaarts gezet om een sluitende aanpak te realiseren. Inmiddels is er zowel ambtelijk als bestuurlijk een gezamenlijk urgentiebesef op gang gekomen, waardoor men zich bewust is dat de aanpak alleen kan slagen, wanneer deze zowel vanuit zorg als vanuit veiligheid wordt aangepakt. Dit heeft de volgende concrete resultaten opgeleverd:

  • Lokaal is er verbinding gelegd tussen zorg, publieke gezondheid en veiligheid, en is/wordt de aanpak in de context van het Sociaal Domein beschreven.
  • De eerste regionale initiatieven voor het organiseren van passend vervoer (streettriage) en het verkennen van mogelijkheden om een meldpunt (regionaal en/of lokaal) te realiseren zijn van start gegaan.

Ook zijn er een aantal belangrijke procesmatige resultaten bereikt. Er is informatie uitgewisseld en kennis gedeeld. Dit heeft geresulteerd in meer onderling begrip bij gemeenten en hun zorg- en veiligheidspartners. Dit heeft een cultuuromslag in werking gezet, waarin de behoefte van de cliënt centraal wordt gesteld. Ten slotte is er vroegtijdig aandacht voor veiligheid.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website