Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Friese gemeenten hebben samen met GGZ Friesland, GGD, Politie, zorgverzekeraar, woningcorporaties en tal van zorgorganisaties in kort tijdsbestek een overkoepelend maar vooral uitvoerbaar plan van aanpak geschreven. Het PvA voorziet in de aanpak van acht provinciale prioriteiten op het gebied van melding, vervoer, beoordeling en passend zorg en ondersteuning en sluit aan bij lopende initiatieven zoals de Aanpak Voorkoming Escalatie. Deze aanpak wordt in alle Friese gemeenten uitgerold en is een praktisch procesmodel voor de verbinding zorg en veiligheid. Het instellen van een bestuurlijk aanjaagteam heeft in Friesland veel bijgedragen aan het creëren van het noodzakelijke draagvlak bij gemeenten en de ketenpartners.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het plan van aanpak bestaat uit acht provinciale prioriteiten. Deze zijn aanvullend op de Aanpak Voorkoming Escalatie die wordt uitgerold in de Friese gemeenten.

 

1) Verbetering van Melding en 1e triage (Bouwsteen Melding)

2) Opzet ACT team (BS beoordeling, BS toeleiding en BS passende zorg)

3) Inrichten crisisbeoordelingslocatie (BS beoordeling en taxatie en BS toeleiding)

4) Organiseren alternatief vervoer (BS passend vervoer)

5) Opzet Time-Out voorziening (BS toeleiding en BS passende zorg)

6) Betere uitstroommogelijkheden Wonen (BS passende zorg en ondersteuning)

7) Regietafel PmVG (BS beoordeling, BS toeleiding en BS passende zorg)

8) Inrichten centrale toegang voor PmVG en andere moeilijk plaatsbare doelgroepen (BS melding, BS beoordeling en taxatie en BS toeleiding)

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

EEN SLUITENDE FRIESE AANPAK

Op dit moment hebben de Friese gemeenten geen sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Er is en wordt gewerkt aan verschillende activiteiten, maar het ontbreekt aan een overzicht van welke bouwstenen al wel en welke nog niet zijn gerealiseerd. Naast het ontbreken van een overzicht, ontbreekt het aan regie, waardoor er geen samenhang is tussen de verschillende activiteiten. De Friese gemeenten hebben op bestuurlijk niveau besloten om in gezamenlijkheid te komen tot een Friese sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Om dit doel te bereiken stellen de Friese gemeenten een projectleider aan, waarbij de gemeente Leeuwarden als penvoerder fungeert.

Het project is opgedeeld in vier fasen. Iedere fase heeft een doel en binnen iedere fase dienen verschillende resultaten te worden behaald. Deze subsidieaanvraag heeft betrekking op de eerste twee fasen van het project. Het doel van de eerste twee fasen is het opstellen van een gedegen en breed gedragen plan van aanpak hoe er gekomen gaat worden tot een sluitende Friese aanpak personen met verward gedrag. Onderstaand volgt

 

De projectleider wordt aangesteld voor de volledige looptijd van het project. De projectleider heeft hierbij de rol van regisseur, initiator en aanjager en zorgt er voor dat de beoogde resultaten worden behaald. De inhoud van het plan van aanpak komt tot stand in samenwerking met de betrokken partijen. De projectleider draagt er zorg voor dat de uitvoering van het plan van aanpak wordt opgepakt door en de verantwoordelijkheid hiervan belegd wordt bij betrokken partijen.

 

 

AANPAK

Fase 1 – Inzicht

In de eerste fase wordt er om te beginnen een projectgroep samengesteld waarin zowel de ketenpartners, ervaringsdeskundigen als het Veiligheids- en het Sociaal Domein van de Friese gemeenten zijn vertegenwoordigd. De projectgroep blijft gedurende de gehele looptijd van het project betrokken bij de voortgang van de te behalen resultaten.

De eerste fase heeft tot doel om de stand van zaken inzichtelijk gemaakt. Welke bouwstenen zijn al wel en welke zijn nog niet gerealiseerd? Welke partijen zijn betrokken bij welke bouwstenen? Wat is er voor nodig om de nog niet gerealiseerde bouwstenen te realiseren? Hoe is de samenhang tussen de gerealiseerde bouwstenen, en tussen de gerealiseerde bouwstenen en het Veiligheids- en het Sociaal Domein en de verschillende schaalniveaus waar binnen gewerkt wordt? Voor welke bouwsteen is welke partij verantwoordelijk en/of kan hier als verantwoordelijke partij voor kunnen worden benoemd?

 

Fase 2 – Plan van aanpak

Met behulp van de informatie die de eerste fase inzichtelijk maakt, wordt samen met de betrokken partijen gewerkt aan een plan van aanpak. Hoe komen we tot een sluitende Friese aanpak voor personen met verward gedrag? Er zijn hierbij een aantal vertrekpunten benoemd die richtinggevend zijn bij het opstellen van dit plan van aanpak. Enkele voorbeelden hiervoor zijn: het hebben van oog voor de verschillende categorieën mensen met verward gedrag, het betrekken van vertegenwoordigers van cliënten en naasten bij het ontwikkelen van het plan, het realiseren van continuïteit van zorg, het leggen van een optimale verbinding tussen het Veiligheids- en het Sociaal Domein en het verbinden van de bestaande activiteiten en initiatieven.

 

Fase 3 – Realisatie

In deze fase wordt er uitvoering gegeven aan het plan van aanpak.

 

Fase 4 – Borging

In de laatste fase van het project wordt er voor gezorgd dat de realisatie van het plan van aanpak na afloop van het project geborgd blijft. Ook in fase 2 en 3 is er steeds aandacht voor borging, maar in fase 4 wordt hier specifiek aandacht aan besteed. In de opzet van het project is ruimschoots aandacht besteed aan hoe de borging na afloop van project gerealiseerd wordt.

 

 

TIJDSPLANNING

De Nederlandse gemeenten dienen per 1 oktober 2018 een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag gerealiseerd te hebben. Het project Sluitende Friese aanpak personen met verward gedrag heeft een looptijd van 1,5 jaar. Onder voorbehoud van het moment dat de projectleider kan starten met zijn/haar taken, zal het project starten op 1 april 2017*. De projectleider stelt in afstemming met de betrokken partijen een tijdsplanning op per fase. De volgende tijdsblokken vormen hiervoor de basis:

 

Fase 1&2: 10 maanden

Fase 3&4: 8 maanden

 

 

FINANCIERING

Zoals beschreven wordt de projectleider aangesteld voor de volledige duur van het project. Hiervoor wordt gerekend met 16 uur per week voor een periode van 18 maanden. De kosten voor de inzet van de projectleider bedragen per maand 5.000 Euro. Wanneer de hier aangevraagde subsidie wordt toegekend door ZonMW kan hiermee de inzet van de projectleider worden gefinancierd voor de eerste twee fasen van het project. Vanuit zowel de Friese gemeenten als de ketenpartners worden uren ingezet voor deelname aan de projectgroep. In de bijgevoegde begroting zijn de kosten die voortkomen uit deze inzet meegenomen als cofinanciering.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website