Projectomschrijving

In Friesland wordt gewerkt aan een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag. Met een groot aantal ketenpartners (o.a. Veiligheidshuis, GGz, politie, zorgverzekeraars, zorgaanbieders, gemeenten en cliëntorganisaties).

Doel

In dit project wordt een projectgroep samengesteld en inzichtelijk gemaakt welke bouwstenen al wel en welke nog niet zijn gerealiseerd. Met behulp van deze informatie wordt met de betrokken partijen gewerkt aan een plan van aanpak om te komen tot een sluitende Friese aanpak.

Samenwerking

De aanpak staat onder aansturing van een bestuurlijke aanjaaggroep waar burgemeesters, wethouderes, politie, GGz en De Friesland Zorgverzekeraar deel van uitmaken. Er is nauwe samenwerking met de Keten Acute Psychiatrie in Friesland.

Werkwijze

Er worden pilotprojecten opgezet om de 9 bouwstenen verder te ontwikkelen en op elkaar te laten aansluiten. Bijvoorbeeld het opzetten van een crisisbeoordelingslocatie, time-out voorziening en het nieuw protocol voor melding en triage. Maar ook preventie, vroegsignalering en toeleiding komen aan bod door het opzetten van een ACT team voor dak- en thuisloze zorgwekkende zorgmijders. Ook zijn er gesprekken met woningcorporaties om met politie, wijkteams, FACT-teams en MEE om te kijken hoe probleemsituaties vroegtijdig kunnen worden aangepakt.

Resultaten

De Friese gemeenten hebben samen met GGZ Friesland, GGD, Politie, zorgverzekeraar,
woningcorporaties en tal van zorgorganisaties in kort tijdsbestek een overkoepelend maar vooral
uitvoerbaar plan van aanpak geschreven. Het plan van aanpak voorziet in de aanpak van 8 provinciale prioriteiten op het gebied van melding, vervoer, beoordeling en passend zorg en ondersteuning en sluit aan bij lopende initiatieven zoals de Aanpak Voorkoming Escalatie. Deze aanpak wordt in alle Friese gemeenten uitgerold en is een praktisch procesmodel voor de verbinding zorg en veiligheid.

Het instellen van een bestuurlijk aanjaagteam heeft in Friesland veel bijgedragen aan het creëren van het noodzakelijke draagvlak bij gemeenten en de ketenpartners.VervolgDe resultaten van dit project geven alle aanleiding om met dit project verder te gaan.

Vervolg

Het plan van aanpak was geschreven en er is inmiddels een toegekende vervolgsubsidie voor een pilot team.

Meer informatie

Vervolgproject: ’Pilot ACT Team Leeuwarden

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft een stimuleringssubsidie gekregen voor het opstellen van een plan van aanpak voor het in de praktijk toepassen van de 9 bouwstenen voor een sluitende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website