Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In alle gemeenten in regio IJsselland is invulling gegeven aan de 9 geformuleerde bouwstenen voor een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Elke gemeente heeft per 1 oktober 2018 een eigen aanpak, waarin zowel de regionale initiatieven en samenwerkingsafspraken met relevante ketenpartners als lokale ontwikkelingen zijn opgenomen. Dit maakt dat de initiatieven op de negen bouwstenen in IJsselland gemiddeld als ‘vergevorderd’ worden beoordeeld.

De constateringen uit de inventarisatie, zijn opgepakt binnen het regionaal overleg voor personen met verward gedrag zijn, waarin alle elf gemeenten participeren.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Passend vervoer

Het RAV IJsselland heeft aangeboden om het vervoer te (her)organiseren. De afspraken met de betrokken partijen benodigd bij deze werkwijze, zijn reeds gemaakt. Formele bevestiging van afspraken volgt in oktober 2018. Er zal de komende tijd zal extra aandacht worden besteedt aan de benodigde actiepunten en tot januari 2019 zal binnen de eerste fase frequent worden geëvalueerd. De beschreven werkwijze vormt de basis voor de afspraken tussen het RAV, de politie en Dimence. De gemeenten in IJsselland kunnen deze als zodanig overnemen in hun plan van aanpak voor personen met verward gedrag.

 

Beoordeling/opvanglocaties:

In Zwolle zijn er drie 24-uurs opvanglocaties, die gebruikt kunnen worden voor een eerste beoordeling door een psychiater, dan wel forensisch arts (mits ingezet door de politie). Deze zijn beschikbaar vanuit Tactus, het Leger des Heils en Dimence. In Deventer is er één locatie vanuit Dimence en daarnaast wordt er binnen de huidige werkwijze ook samengewerkt met een locatie in Almelo.

 

24/7 bereik- en beschikbaarheid van team VIA

Naar voorbeeld van de Zwolse aanpak, willen gemeenten in IJsselland het meldpunt bij team VIA verbreden naar de regio. Dit ook met het oog op het vereiste meldpunt binnen de WVGGZ. Er wordt bij ZonMw een regionale aanvraag ingediend voor het verbreden en versterken van het huidige meldpunt. Voor Olst Wijhe, Raalte worden opties verkent voor een nauwe samenwerking met het BZT. Deventer wil geen gebruik maken van het meldpunt.

 

Training Grip op Verwardheid

Naar voorbeeld van de Zwolse aanpak, willen gemeenten in IJsselland het meldpunt bij team VIA verbreden naar de regio. Dit ook met het oog op het vereiste meldpunt binnen de WVGGZ. Er wordt bij ZonMw een regionale aanvraag ingediend voor het verbreden en versterken van het huidige meldpunt. Voor Olst Wijhe, Raalte worden opties verkent voor een nauwe samenwerking met het BZT. Deventer wil geen gebruik maken van het meldpunt.

 

 

 

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Afgelopen twee en een half jaar manifesteren de problemen rond verwarde personen zich steeds meer in het publieke domein. Zoals in het actieprogramma is vermeld zijn gemeenten ermee aan de slag gegaan en het onderwerp heeft landelijke belangstelling en coördinatie gekregen.

 

Deze aanvraag is voor de regio IJselland. In onze regio zijn we begonnen met het bespreekbaar maken van dit onderwerp in de bestaande overleggen, zoals regionaal overleg maatschappelijke opvang/beschermd wonen, alsmede het regionaal Wmo overleg. Geconstateerd word dat er voor de doelgroep verwarde personen weliswaar aandacht is, maar dat deze aandacht niet in iedere gemeente even ver is doorontwikkeld. Ook is de keten niet overal voldoende integraal vorm gegeven en is de aansluiting op het lokale veld divers en onvoldoende in beeld om efficiënt tot een goede op- en afschaling te kunnen komen.

 

Om in onze regio tot een sluitende integrale aanpak met alle ketenpartners in alle gemeenten te komen willen wij een procesregisseur aan stellen.

• De procesregisseur start met in beeld brengen van de onderdelen van de keten die goed of juist niet goed werken in de regio.

• Vervolgens worden in verschillende sessies met verschillende ketenpartners bouwstenen besproken en afspraken voor een aanpak gemaakt.

• Daarna worden in een aantal leertafels met alle medewerkers informatie gegeven en afspraken verder vastgelegd. In deze leertafels worden leden van het Schakelteam en deskundigen van de ketenpartners op landelijk niveau uitgenodigd om informatie uit te wisselen.

• Tenslotte wordt met alle ketenpartners en aan de hand van casuïstiek alle bouwstenen doorlopen om tot een sluitende aanpak op de hele keten te komen.

• Indien gewenst kan het resultaat worden gepresenteerd in de G32 bestuurlijke themagroep Wmo.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website