Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Om te komen tot een Zeeuwse aanpak voor mensen met verward gedrag is eerst een projectstructuur opgesteld, bestaande uit een stuurgroep, een projectgroep en een klankbordgroep. Ook is een projectleider aangesteld. Er is vervolgens bepaald dat het plan moet bijdragen aan meer inzicht in de problematiek, kennisdeling, het maken van regionale afspraken en inhoud geven voor de lokale aanpak. Het plan moet ook leiden tot minder incidenten en overlast, snel passende ondersteuning, zorg en/of straf, sluitende afspraken hoe te handelen bij incidenten en minder maatschappelijke kosten.

Binnen de ontwikkelde kaders van het aanjaagteam en het schakelteam is de nota “Verward in Zeeland; regionaal plan van aanpak voor mensen met verward gedrag” opgesteld.

In de nota zijn 20 voorstellen opgenomen. De nota is op 2 december 2017 vastgesteld door het bestuurlijk overleg Zorg en Veiligheid (overleg van o.a. wethouders en burgemeesters in Zeeland) en via de Vereniging van Zeeuwse gemeenten aangeboden aan de colleges van de dertien Zeeuwse gemeenten. In april/mei zal, met Onno Hoes als gast, een bijeenkomst voor alle Zeeuwse partners worden georganiseerd. De stuurgroep gaat in 2018 de voortgang en de effecten monitoren en erop toe zien dat er uiteindelijk in Zeeland een goed werkende aanpak is voor mensen met verward gedrag.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het beoogde regionale plan is opgesteld, vastgesteld en aan alle Zeeuwse colleges aangeboden. Daarnaast zijn de doelstellingen: meer inzicht, kennisdeling, het maken van regionale afspraken en handvatten bieden voor een eigen lokale aanpak voor een groot deel gerealiseerd.

Dit was echter de eerste stap in de doelstelling om te komen tot een sluitende aanpak. De volgende stap is dat de stuurgroep gaat monitoren dat uitvoering wordt gegeven aan de aanbevelingen, dat deze een sluitend geheel gaan vormen, waar nog knelpunten zijn en uiteraard wat de effecten zijn van de aanpak en of deze te meten zijn. Hiervoor was de projectduur te kort. Het Zeeuwse project zal nog een jaar verlengd worden om aan het vorenstaande uitvoering te kunnen geven. Hiervoor zal een nieuwe aanvraag om subsidie worden ingediend.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel is te komen tot een sluitende aanpak in Zeeland voor personen met verward gedrag.

 

Het is in Zeeland niet helemaal duidelijk over wie en om hoeveel personen het nu eigenlijk gaat. De inschatting is dat het gaat om 1800 à 2000 meldingen vanuit de politie (op jaarbasis). Het gaat om ongeveer 850 unieke personen waarvan niet bekend is wat de onderliggende problematiek is. Ook is op Zeeuwse schaal niet in beeld waar de interventies plaatsvinden (het vervolgtraject, waar komen deze mensen terecht, waar vindt de aanmelding plaats, waar wordt er behandeld).

Er zijn in Zeeland weinig tot geen initiatieven specifiek rondom dit thema. Weliswaar zijn er bij individuele gemeenten afspraken met politie en andere partijen gemaakt die op lokaal niveau goed werken , maar voor zover bekend zijn daar nog geen specifieke plannen gemaakt voor een sluitende aanpak. De lokale plannen van aanpak zijn een verantwoordelijkheid van de individuele gemeenten.

Er zijn een aantal netwerken die goed werken waar dit thema wel aan de orde komt, bijvoorbeeld in OGGZ-netwerken. Maar niet iedere gemeente kent een (goed functionerend) OGGZ netwerk. Het thema is complex en behelst ketensamenwerking.

De excessen zijn wel in beeld bij de Politie of het Veiligheidshuis (procescoördinatie).

 

Het thema personen met verward gedrag ligt duidelijk onder de regie van de indiviuele gemeenten

Gezien de complexiteit is het voorstel dat iedere gemeente een verantwoordelijke (ambtenaar) aanduidt die inventariseert wat er al ligt.

Deze verantwoordelijken moeten onderzoeken en in kaart brengen wat er lokaal geregeld is en wat nog geregeld moet worden en vervolgens wat er op subregionaal en regionaal niveau moet worden aangepakt. Deze verantwoordelijken moeten, na het in kaart brengen, gezamenlijk optrekken om te komen tot samenwerkingsafspraken en een regionaal (Zeeuws) plan van aanpak als het gaat over het maken van bovenlokale afspraken.Bij de aanpak wordt rekening gehouden met de notities / voorstellen / bouwstenen die zijn aangedragen door het landelijk aanjaagteam.

 

Bij het bij elkaar brengen van de verantwoordelijken en het maken van een regionaal (Zeeuws) plan van aanpak is expertise, deskundigheid en ondersteuning nodig onder regie van de projectleider. Bij deze Zeeuwse exercitie zal beoordeeld worden waar, in welke subregio en/of lokaal het accent moet liggen op 1 of meerdere bouwstenen.

 

Stapsgewijs ziet het uitvoeringsplan om te komen tot een Zeeuwse sluitende aanpak er als volgt uit:

 

1. Gemeenten wijzen een verantwoordelijke aan voor de lokale, sluitende aanpak.

2. De gemeentelijk verantwoordelijken komen bijeen om te inventariseren wat er lokaal is, waar er behoefte aan is en wat de opbrengsten kunnen zijn van Zeeuwse samenwerking hierin. Immers: een verward persoon beperkt zich niet tot de gemeentegrenzen. Zeeuwse ketensamenwerking is nodig.

3. Bij deze gezamenlijke sessies is ondersteuning, deskundigheid en expertise nodig en is ook de inbreng en de mening van cliënten of belsangenbehartigers van cliënten essentieel.

4. Een projectgroep, bestaande uit gemeente-ambtenaren, zorgaanbieders, cliënten, de GGD Zeeland en het Veiligheidshuis worden gezamenlijk penvoerder en probleemhouder van het onderwerp.

5. Bestuurlijk verantwoordelijke is de burgemeester van Goes. In Goes is de grootste GGZ-aanbieder van Zeeland gevestigd.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website