Projectomschrijving

In 2016 hebben enkele Zeeuwse gemeenten acties ondernomen om op lokaal niveau afspraken te maken rondom personen met verward gedrag. De meeste gemeenten hebben dit nog niet omgezet in beleid. Overheden in Zeeland hebben (nog) niet scherp in beeld welke personen kunnen worden aangeduid als ‘personen met verward gedrag’. Ook is niet exact bekend hoe groot het aantal is.

Doel

Daarom slaan gemeenten met de ketenpartners en cliënten de handen ineen om rondom het thema 'personen met verward gedrag' te komen tot een aanpak gericht op Zeeuwse samenwerking.
Door het bijeenbrengen van aangewezen functionarissen van 13 gemeenten vanuit Zorg en Veiligheid willen gemeenten in Zeeland op Zeeuwse schaal inzicht verkrijgen in interventies en effecten, afspraken maken over ketensamenwerking en informatie met elkaar delen. Gemeenten blijven zelf verantwoordelijk voor hun eigen sluitende plan van aanpak.

Meer informatie

Resultaten

Om te komen tot een Zeeuwse aanpak voor mensen met verward gedrag is eerst een projectstructuur opgesteld, bestaande uit een stuurgroep, een projectgroep en een klankbordgroep. Ook is een projectleider aangesteld. Binnen de ontwikkelde kaders van het aanjaagteam en het schakelteam is de nota ‘Verward in Zeeland; regionaal plan van aanpak voor mensen met verward gedrag’  opgesteld. In de nota zijn 20 voorstellen opgenomen. De nota is vastgesteld door het bestuurlijk overleg Zorg en Veiligheid (overleg van o.a. wethouders en burgemeesters in Zeeland) en via de Vereniging van Zeeuwse gemeenten aangeboden aan de colleges van de 13 Zeeuwse gemeenten.

De stuurgroep gaat in 2018 de voortgang en de effecten monitoren en erop toe zien dat er uiteindelijk in Zeeland een goed werkende aanpak is voor mensen met verward gedrag.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft een stimuleringssubsidie gekregen voor het opstellen van een plan van aanpak voor het in de praktijk toepassen van de 9 bouwstenen voor een sluitende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website