Projectomschrijving

Achtergrond

Van september 2017 tot heden heeft een projectleider samen met alle relevante partners in Midden-Nederland het project ‘Regionaal informatie- en coördinatiepunt voor mensen met verward gedrag en gevaarsrisico in Midden-Nederland’ uitgewerkt. Dit werd mede mogelijk gemaakt door subsidie van ZonMw. Er blijkt een zeer breed draagvlak voor en grote behoefte aan een dergelijk ‘Schakelpunt Verward en Gevaarlijk’ (werktitel) bij alle betrokken partners. Van gemeenten tot zorgpartners en veiligheidspartners, als wel ervaringsdeskundigen, familie- en cliëntenberaden.

Doel

Het beoogde Schakelpunt vormt een gewenste en noodzakelijke aanvulling in de sluitende aanpak binnen Midden-Nederland in het complexe netwerk van zorg, straf, hulp en ondersteuning. In de komende periode van 20 maanden wordt een pilot uitgevoerd waarbij het Schakelpunt Verward en Gevaarlijk Midden-Nederland concreet van start gaat en zich in de praktijk geleidelijk aan door ontwikkelt.

Werkwijze

De belangrijkste functies van het Schakelpunt zijn:

 1. Bemiddelen en coördineren bij de meest passende plaatsing en financiering;
 2. Bevorderen van warme overdrachten tussen ggz, strafrechtelijke instellingen en de ambulante zorg/gemeentelijk sociaal domein en vice versa;
 3. Expertise leveren en escaleren bij onmogelijkheden bij plaatsing en overdrachten.

Continuïteit van (passende en tijdige) zorg en het voorkomen en beperken van overlast en gevaar staan centraal. Het Schakelpunt ondersteunt primair de professionals van alle partners met expertise daar waar zij vragen hebben of zorgen maken over situaties met ‘niet-sluitende’ ketens in verband met het gevaarsrisico van een persoon. Het Schakelpunt adviseert, denkt mee, escaleert en signaleert bij moeilijke of ‘onmogelijke’ plaatsing en/of financiering, legt contacten, verbindt en brengt zo nodig de juiste mensen rond de tafel. Het Schakelpunt heeft korte lijnen met de Veiligheidshuizen, ZSM, de meldpunten acuut en niet-acuut, lokale en regionale partners en zo nodig landelijke partners.

Resultaten

Er is bij ruim 200 complexe casussen met de professionals van Zorg- en Veiligheidshuizen, lokale persoonsgerichte aanpak en overige instanties (wijkteams, GGD, (forensische) ggz, etc.) meegedacht, geadviseerd, verwezen, bemiddeld en opgetreden als getuige-deskundige in rechtszaken. Hiermee zijn (potentieel) risicovolle situaties rond mensen met verward gedrag onder controle gekregen, plaatsingen bereikt en financiële zaken geregeld. Gemeenten en netwerkpartners zijn gefaciliteerd op operationeel, tactisch en strategisch niveau.

Vaker voorkomende (structurele) knelpunten en systeemfouten zijn vanuit casuïstiek gesignaleerd en er is geholpen deze op te lossen, via 'korte klappen’ of langere verbetertrajecten. Voorbeelden van door het Schakelpunt opgepakte knelpunten en/of ingezette verbetertrajecten zijn:

 • Best practices delen en wijzigingen aanbrengen in werkwijzen via 3 casusoverleggen
 • Afstemmen van werkafspraken tussen GGZ Centraal en 3 Zorg- en Veiligheidshuizen
 • Verbetertraject van afstemming ingezet tussen reclassering en ggz
 • Ervaringen verzameld in de pilot Ketenveldnorm
 • Zorgkantoor geïnformeerd over het zorgaanbod dat vanaf 2021 dringende noodzaak heeft in het kader van de Wet langdurige zorg
 • Meedenken over de implementatie en kennisverspreiding binnen de regio met betrekking tot actieve betrokkenheid bij ontwikkelingen van de ketenveldnorm, hoog complexe zorgtafels, de pilot bestuurlijk toezicht en het dashboard hoog beveiligde bedden
 • Knelpunten van de Wet Zorg en Dwang verzameld en geadresseerd
 • Werkafspraken tussen ggz, nazorg ex-gedetineerden, gemeenten en PPC bevorderd

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website