Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gemeente Amersfoort, wijkteams Amersfoort, FACT-teams en aanbieders van bemoeizorg werkten in een project samen met als doel:

• Elke persoon met een (niet gestelde) hulpvraag waar expliciete zorgen over zijn krijgt passende ondersteuning.

• Eén huishouden één plan voor alle cliënten

 

Tijdens het project zijn vijf partners die bemoeizorg bieden – het opzoeken, motiveren en toeleiden naar hulp van mensen waar wel zorgen over zijn, maar die geen hulp willen, geen hulpvraag stellen of de weg naar hulp niet weten te vinden – gaan samenwerken in een geïntegreerd team: TeamBAS. In een leeromgeving maakten werkten medewerkers samenwerkingsafspraken tussen TeamBAS, wijkteams, FACT teams en veel andere partners.

De toeleiding naar bemoeizorg en overgang van bemoeizorg naar reguliere hulp is nu duidelijk. Cliënten worden beter ondersteund.

Een regiegroep bestaande uit gemeente, zorgverzekeraar, vertegenwoordiging van cliënten en naasten, wijkteams, welzijnswerk, GGZ instellingen, aanbieders van beschermd wonen en LVB ondersteuning waren gezamenlijk opdrachtgever van dit project.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project bestond uit twee samenhangende onderdelen:

 

1. Het inrichten van een stedelijk team voor specialistische bemoeizorg (opsporen, motiveren, toeleiden)

2. Het inrichten van een tijdelijke leeromgeving voor het utiwerken van rollen en werkwijzen.

 

Vijf organisaties die voorheen afzonderlijk bemoeizorg boden werken nu geïntegreerd in een stedelijk team: TeamBas (Bemoeizorg Amersfoort Stad). Het team werkt met een heldere ingang en eenduidige werkwijze. Inmiddels werken ook TeamBas en het JIT (jeugdinterventieteam) nauw samen. Het JIT werkt outreachend en biedt onder andere bemoeizorg aan jongeren. Zij hebben een gezamenlijke voordeur, bereikbaarheidsdienst en vergelijkbare werkwijze. Met de gemeente Amersfoort is afgesproken dat TeamBAS vooralsnog als netwerkorganisatie blijft functioneren, met een van de partners als host-organisatie.

 

In nauwe samenwerking met de leeromgeving heeft het Team samenwerkingsafspraken ontwikkeld met de wijkteams, FACT-teams en huisartsen. Rollen en taken zijn verhelderd vanuit het principe ‘cliënt centraal’. Vaak wordt in duo’s gewerkt tot de toeleiding naar reguliere hulp is afgerond. In de nieuwe samenwerkingsafspraken zijn ook ontwikkelpunten opgenomen en onderdelen die in de praktijk nog nadere invulling moeten krijgen. Hier wordt volop aan gewerkt.

TeamBas heeft een groot netwerk opgebouwd in de stad, ook andere partners weten het team goed te vinden. De werkwijze is vastgelegd in een handboek voor het team.

 

Op nagenoeg alle vragen waar de opdrachtgevers van het project antwoord op wilden vinden heeft de leeromgeving een antwoord gevonden (zie de bijlagen ‘Samenwerkingsafspraken bemoeizorgpartners’ en ‘Opbrengsten leeromgeving’).

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gemeente Amersfoort, wijkteams Amersfoort, FACT-teams en aanbieders van bemoeizorg werken in een project samen om de volgende doelen te bereiken:

• Elke persoon met een (niet gestelde) hulpvraag waar expliciete zorgen over zijn krijgt passende ondersteuning.

• Eén huishouden één plan voor alle cliënten

 

Daarvoor worden in een leeromgeving nieuwe samenwerkingsafspraken uitgewerkt. Ook gaan de partners die vormen van bemoeizorg bieden – het opzoeken, motiveren en toeleiden naar hulp van mensen waar wel zorgen over zijn, maar die geen hulp willen, geen hulpvraag stellen of de weg naar hulp niet weten te vinden – samenwerken in een geïntegreerd team.

 

Doel hiervan is de ondersteuning aan (onder andere) mensen met (potentieel) verward gedrag te verbeteren op de bouwstenen 3 (vroegtijdige signalering), 6 (toeleiding) en 8 (passende zorg).

Een regiegroep bestaande uit gemeente, zorgverzekeraar, vertegenwoordiging van cliënten en naasten, wijkteams, welzijnswerk, GGZ instellingen, aanbieders van beschermd wonen en LVB ondersteuning geven gezamenlijk opdracht tot uitvoering van dit project.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website