Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Schiedam is sinds eind 2018 ingezet op een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag. Om dat te bereiken is in eerste instantie geïnvesteerd in kennis en professionalisering enerzijds en in de onderlinge relaties anderzijds. Dat heeft geleid tot een casusoverleg voor mensen met verward gedrag met deelnemers binnen en buiten de gemeente. Het casusoverleg heeft zich doorontwikkeld tot een structurele Persoonsgerichte Aanpak met een eigen PGA-adviseur. Partijen zijn positief en betrokken. Financiële borging is gevonden door een aantal, soms nieuwe, budgetten te bundelen.

Het vergroten van de kennis en professionalisering van alle betrokken partijen en mensen is een continu proces. Het liefst met behulp van experts van buiten en ervaringsdeskundigen. De ervaring leert dat informatie telkens opnieuw moet worden verteld en gedeeld. De reden daarvoor is dat medewerkers vertrekken en nieuwe medewerkers komen. Daarnaast verdwijnt informatie snel wanneer het niet dagelijks hoeft te worden toegepast.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Om de doelstelling van een sluitende aanpak voor Schiedammers met verward gedrag te bereiken is onder andere geïnvesteerd in een tijdelijke projectleider en de inzet van een SPV’er. De SPV’er is bereikbaar voor medewerkers van het wijkteam: voor vragen, om te sparren, een casus te bespreken of om samen op te trekken bij een huisbezoek. Daarnaast neemt hij deel aan het casusoverleg en is hij verantwoordelijk voor de uitvoering van het Verkennend Onderzoek. Samen met de projectleider heeft hij het GGZ overleg opgestart. Dat is een overleg waar uit elke wijkteam één medewerker als GGZ aanspreekpunt aan deelneemt.

De projectleider heeft een aantal zaken opgepakt. Denk het opzetten van het casusoverleg. Het casusoverleg is doorontwikkeld tot een Persoonsgerichte Aanpak Schiedam. Daarvoor zijn verschillende budgetten gebundeld en is een PGA-expert aangetrokken.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De gemeente Schiedam (beleid en wijkteams) is samen met personen met verward gedrag, lokale zorg- en ondersteuningspartners (Pameijer, GGZ Delfland, Antes), politie en zorgkantoor DSW op zoek gegaan naar knelpunten in de zorg en ondersteuning aan mensen met verward gedrag. Deze werden m.n. zichtbaar in de ketensamenwerking bij mensen met verward gedrag en GGZ-problematiek.

Met als doel in 2 jaar een sluitende aanpak te garanderen voor 50 personen met verward gedrag en GGZ-problematiek die zich melden bij een wijkteam, wordt een projectleider en een Sociaal-Psychiatrisch verpleegkundige aangesteld. De verpleegkundige vervult een belangrijke rol bij:

- vroegsignalering & preventie;

- adequaat handelen bij escalatie;

- deskundigheidsbevordering bij ketenprofessionals (wijkteamprofessionals, wijkagenten, etc).

De projectleider richt zich op vergroting van de inbreng van cliënten & naasten (o.a. in casusbesprekingen) en op verbetering van de ketensamenwerking (met aandacht voor o.m. regeldruk, financieringsstromen en privacy).

Op bouwsteen 7 na worden alle bouwstenen meegenomen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website