Projectomschrijving

De gemeente Schiedam (beleid en wijkteams) is samen met personen met verward gedrag, lokale zorg- en ondersteuningspartners (Pameijer, GGZ Delfland, Antes), politie en zorgkantoor DSW op zoek gegaan naar knelpunten in zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag. Deze werden met name zichtbaar in de ketensamenwerking bij mensen met verward gedrag en GGZ-problematiek.

Doel

Het doel van dit project is om in 2 jaar tijd een sluitende aanpak te realiseren voor 50 personen met verward gedrag en GGZ-problematiek die zich melden bij een wijkteam.

Werkwijze

Er wordt een projectleider en een Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige aangesteld.
De verpleegkundige vervult een belangrijke rol bij vroegsignalering en preventie, adequaat handelen bij escalatie en deskundigheidsbevordering van ketenprofessionals (wijkteam, wijkagenten, etc.).
De projectleider richt zich op vergroting van de inbreng van cliënten en naasten en op verbetering van de ketensamenwerking.

Resultaten

In Schiedam is sinds eind 2018 ingezet op een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag. Om dat te bereiken is in eerste instantie geïnvesteerd in kennis en professionalisering enerzijds en in de onderlinge relaties anderzijds. Dat heeft geleid tot een casusoverleg voor mensen met verward gedrag met deelnemers binnen en buiten de gemeente. Het casusoverleg heeft zich doorontwikkeld tot een structurele Persoonsgerichte Aanpak (PGA) met een eigen PGA-adviseur. Partijen zijn positief en betrokken.

Financiële borging is gevonden door een aantal, soms nieuwe, budgetten te bundelen. Het vergroten van de kennis en professionalisering van alle betrokken partijen en mensen is een continu proces. Het liefst met behulp van experts van buiten en ervaringsdeskundigen. De ervaring leert dat informatie telkens opnieuw moet worden verteld en gedeeld. De reden daarvoor is dat medewerkers vertrekken en nieuwe medewerkers komen. Daarnaast verdwijnt informatie snel wanneer het niet dagelijks hoeft te worden toegepast.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website