Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het oprichten van een respijthuis door ervaringsdeskundigen op basis van een nieuwe visie is een grote uitdaging. Essentieel voor de uitvoering is de goede samenwerking die tot op de dag van vandaag nodig is. De projectpartners daarbij zijn Woningstichting Leijstromen, FAMEUS (onderdeel van GGz Breburg), Zorgbelang Brabant, Baarle Nassau, Tilburg en Breda. Niet alleen de samenwerking met de projectpartners is van belang, maar ook met de schil daaromheen, de zorgnetwerken, de gemeenten en de zorgverzekeraars. We zijn begonnen door samen met de doelgroep en de betrokken partners plannen uit te werken, ervaringsdeskundigen aan te nemen en de locatie klaar te maken. Het is hard werken geweest om die nieuwe initiatief met een vernieuwende visie en werkwijze neer te zetten, met extra uitdaging dat we gelijk van start zijn gegaan en gaande weg de werkwijze verder uitgewerkt hebben. Hierbij hebben we veel geleerd van ervaringen van anderen en onze eigen praktijkervaringen. We zijn meteen gestart met het inzetten van vrijwilligers en ervaringsdeskundigen uit de doelgroep, maar ook met het organiseren van werkbezoeken en met het betrekken van ondernemers en mensen uit de buurt. Zelf zijn we ook veel op werkbezoek geweest.

In het eerste kwartaal zijn we gestart met de uitwerking en voorbereiding om te kunnen starten, zaken als functieprofielen, mensen werven, vergunningen en staat van de locatie zijn toen aan de orde geweest. Vanaf het begin hebben we direct vrijwilligers en ervaringsdeskundigen ingezet bij de ontwikkeling en uitvoer. Op 1 mei is de (ervaringsdeskundige) locatie coördinator aangenomen die het initiatief op locatie aanstuurt. Per 1 juli is het team van ervaringsdeskundigen aangenomen dat samen met de locatiecoördinator de gasten van het respijthuis opvangt. Daarnaast hebben we een team van vrijwilligers. Deze maken mede het initiatief mogelijk, en zijn ook betrokken vanuit een eigen behoefte aan herstel en ontwikkeling. Dit zijn voor een deel de mensen die de 15 dagplekken invullen, waarbij de vrijwillige inzet een alternatief is voor dagbesteding en bijdraagt aan herstel. Bij Frits functioneren zij als vrijwilligers die onmisbaar zijn voor het draaien van het initiatief. Dat voelt anders dan dagbesteding.

Er is veel werk geweest in het klaarmaken van de locatie. Het organiseren van een vergunning, de brandveiligheid, de afstemming met de omgeving, de samenwerking met instanties, communicatiemiddelen, etc. Er zijn talloze uitdagingen en hindernissen geweest op bijna ieder vlak die overwonnen moesten worden voordat het respijthuis open kon gaan voor verblijf. Deze uitdagingen zijn allen overwonnen. Het respijthuis is per oktober open gegaan voor gasten met 5 plaatsen. Deze start was met een voorlopige vergunning. We zijn toen langzaam opgestart met de logeerfunctie. Eind 2018 zijn we ook gestart met een huisstijl en communicatiebeleid. We hebben dit bewust laat gedaan omdat we bij de opstart niet teveel aanloop willen hebben. Dit heeft het mogelijk gemaakt dat we langzaam hebben kunnen opstarten om de werkwijze goed te kunnen ontwikkelen. Er is gekozen voor de naam Frits. De naam van de ezel die in het verleden een rol gespeeld heeft op het landgoed waar een mooi verhaal aan zit en wat herkenbaar is in de regio. Het voordeel van deze naam is dat het geen stigma heeft. De huisstijl en communicatie is bewust door een lokaal bedrijf gedaan, die ook in de lokale ondernemersvereniging zitten. Dit heeft ook weer veel deuren geopend.

Vanaf maart 2019 hebben we 10 logeerbedden beschikbaar. In uitzonderlijke gevallen kunnen we dat ophogen naar 12 maar dat is nog niet voorgekomen. Dit heeft te maken met de locatie die bestaat uit verschillende gebouwen, waarvan we 1 gebouw klaargemaakt hebben voor logeerkamers. Dit was met een beperkte investering mogelijk. Het andere gebouw, waarmee we meer logeerkamers kunnen realiseren (tot maximaal 18) heeft meer investering nodig om klaar gemaakt te worden. We zijn bezig met plannen om dat te doen, maar deze investering is ook afhankelijk van het realiseren van structurele financiering.

Er is veel vraag naar de respijtfunctie. De vraag is snel gegroeid en we zitten met een hoge bezettingsgraad en een korte wachtlijst van ongeveer 2 weken. De doorstroom is redelijk snel en zit op gemiddeld 2 weken.

De ontwikkeling van de ondernemerskant heeft een vlucht gekregen eind 2018 en in 2019. Er zijn een 6 tal ondernemersbijeenkomsten geweest en er hebben talloze werkbezoeken plaatsgevonden. We zijn zelf aan de slag gegaan met ondernemerschap in de vorm van samenwerkingen met verschillende partijen. Er vind samenwerking plaats met een yoga docent, een bijen vereniging en we zijn in gesprek met ‘vergeten fruit’ en een boomhutten bouwer. We hebben zelf dieren aangetrokken voor bij het logeerhuis, twee hangbuikzwijnen en 6 kippen (Chaamse Hoen, een lokaal ras) en we zijn een moestuin gestart met de hulp van lokale boeren.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De resultaten van het project zijn dat we een draaiend respijthuis hebben met 1401 overnachtingen en 78 individuele gasten, sinds oktober 2018 tot 1 juli 2019. De gemiddelde verblijfsduur is 14 dagen. Momenteel hebben we 25 mensen op de wachtlijst staan. We hebben een draaiend team van ervaringsdeskundigen en een vrijwilligersteam. Het is zelfs zo dat enkele gasten zijn doorgestroomd naar het vrijwilligersteam en één ex-vrijwilliger momenteel betaald in dienst is bij het team ervaringsdeskundigen (op basis van een trainee contract). Op de website hebben we verschillende interviews en succesverhalen gedeeld om het effect van het logeerhuis inzichtelijk te maken.

We hebben contact met tientallen ondernemers. Met enkele van hen zijn we een samenwerking aan het opzetten. Onlangs is er een artikel verschenen in het Brabants Dagblad over de samenwerking met de onderneming 'Vergeten Fruit'. We hebben goede contacten met de ondernemersvereniging en zijn allerlei samenwerkingen aan het onderzoeken en aan het verkennen. Dit doen we via ondernemersbijeenkomsten die we bij het logeerhuis organiseren. We hebben ook een eigen Yogadocent die zich na haar opleiding verder bekwaamd ter voorbereiding op een eigen school, door Yoga kosteloos aan te bieden aan onze gasten. Daarnaast veel samenwerking met opleidingen, scholen, grotere ondernemers waar we maatschappelijk diensten van krijgen etc.

Bij het logeerhuis werken we met ervaringsdeskundigen en een herstelaanbod. We hebben een divers aanbod dat is gericht op herstel waar mensen gebruik van kunnen maken. Dat betreft het reguliere aanbod van Fameus, maar ook de manier van werken op locatie zelf, de aandacht, het samenwerken en de gesprekken tussen de gasten, de vrijwilligers en het team. Ook de Yoga draagt daar aan bij en ook de dieren (2 varkens en 6 kippen). Momenteel kunnen we 10 gasten tegelijk ontvangen om te logeren. Onze bezettingsgraad is erg hoog en inmiddels hebben we een kleine wachtlijst van 25 mensen. Overdag werken we met een groep vrijwilligers die ook voor hun eigen herstel bij ons werkzaam zijn. Dit is erg effectief en willen we nog verder uitbreiden. Bijvoorbeeld door mee te helpen in het logeerhuis, de gebouwen en het terrein mee op te knappen of te onderhouden en om te helpen met onze dieren of onze pas aangelegde moestuin. Van deze moestuin hebben we inmiddels ook een eigen oogst die we ook gebruiken om zelf mee te koken.

 

De gemiddeld verblijfsduur voor de logeerfunctie is momenteel 15 dagen. We proberen dat zo kort mogelijk te houden, zodat mensen ook makkelijk weer terug kunnen en niet te gewend raken aan een nieuwe omgeving. We gaan bij de gesprekken voor plaatsing altijd uit van periodes van 1 week. Vaak zit er dus een verlenging aan en in sommige gevallen komen mensen ook terug. In de periode sinds de start met het logeren zijn we steeds beter geworden in het selecteren van de goede doelgroep. In het begin is dat echt een uitdaging geweest, waardoor we enkele gasten toch weer buiten hebben moeten zetten vanwege het onvermogen om andere mensen ook de kans te bieden om met hun herstel bezig te zijn.

We zijn momenteel bezig om te kijken hoe we de functie en het concept verder kunnen uitbreiden door het naastgelegen leegstaande pand te betrekken. Daarmee zouden we maximaal 18 gasten tegelijk kunnen ontvangen. Ook onderzoeken we samen met de gemeente, GGz Breburg en Leystromen of we tiny houses kunnen toevoegen voor middellange termijn wonen of lange termijn wonen, maar dan vanuit het concept van Frits.

We zijn flinke stappen aan het maken in het organiseren van structurele financiering per 2021. Eerder lukt het niet om budgetten vrij te spelen. Inmiddels lijkt het erop dat we hierin voor deelpartijen succes gaan boeken. Om dit proces te ondersteunen zijn we net gestart met het ontwikkelen van een businesscase voor het concept Frits.

 

Doelstellingen van het project zijn als volgt:

- 12 logeerplekken

- 15 plekken voor overdags

- Structurele financiering voor het vervolg.

Gerealiseerd:

- 10 direct beschikbare plaatsen en mogelijkheid tot uitbreiding naar meer in de vorm van een meer logeerplekken en/of tiny houses.

- Een variabel aanbod voor activiteiten overdags waaronder meedraaien in het huis, dieren verzorgen, moestuin onderhouden, yoga, een wandelgroep en workshops waardoor we op verschillende momenten in de week voor 15 mensen, en in sommige gevallen meer of minder mensen plaats hebben.

- In het structureel financieren zijn we nog niet geslaagd, maar lopen uitgebreide trajecten zoals het opstellen van een maatschappelijke businesscase.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project Herstel, respijt en sociaal ondernemen is gestart in januari 2018 door een samenwerking van FAMEUS, Leystromen, de gemeenten Tilburg, Breda en Baarle Nassau en Zorgbelang Brabant. Een lege locatie en een nieuw team van ervaringsdeskundigen zijn aan de slag gegaan, samen met een groep vrijwilligers die bezig zijn om aan hun eigen herstel te werken, om een Respijthuis te realiseren waar iedereen uit de regio midden Brabant en regio Breda snel en zonder indicatie terecht kan om aan eigen herstel te werken. De werkzaamheden hebben bestaan uit het klaar en gastvrij maken van de locatie, de natuur er omheen op eigen terrein toegankelijk maken, samenwerken en afspraken maken met de projectpartners, maar vooral ook met sociale ondernemingen die ons op gang helpen en heel veel voor ons hebben gedaan. Daarnaast hebben de projectpartners en de achterliggende organisaties zich intensief ingespannen om allerlei onverwachte uitdagingen te overwinnen en ons te helpen met diverse vraagstukken. De samenwerking tussen woningcorporatie, gemeenten en zorgvragers organisaties blijkt hierin erg effectief. Met veel hulp en steun van ook partners daarbuiten (instanties én ondernemingen) zijn we goed op weg en hebben we in november 2018 5 logeerkamers gereed. De eerste logees zijn inmiddels blijven logeren. Een uitdaging is om alles gestroomlijnd en overzichtelijk te houden en de uitvoering én ontwikkeling gelijktijdig te doen. Steeds terug komen bij de kern en vooral ook een perspectief voor de toekomst te creëren - door met belangrijke partijen af te stemmen over toekomstige financiering - is daarbij erg belangrijk. In de praktijk blijkt er veel vraag, aandacht en draagvlak te zijn voor dit initiatief, dat maakt dat we echt prioriteiten moeten stellen in wat we oppakken, met wie we samenwerken en welke invulling we precies gaan organiseren. We dragen ook uit aan andere regio's wat we doen om hen van onze ervaringen te laten leren, net zoals we daar zelf veel van leren, als organisaties, als ervaringsdeskundig team, en als deelnemer en vrijwilliger. Alles in goede samenwerking.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het resultaat ligt vooral in het uitdragen van de boodschap van het normaliseren van herstel, door in te zetten op rust, herstel, ontwikkeling in combinatie met ervaringsdeskundigheid en ondernemerschap. Daarbij zijn de uitgangspunten rust, herstel, wederkerigheid en eigenaarschap van belang met als doel te werken aan de eigen positieve gezondheid. Een resultaat is dat we diverse grote en kleine ondernemingen hebben betrokken die zich zijn gaan verbinden met deze doelgroep en ons initiatief en we zo werken aan de-stigmatisering en het creëren van kansen voor iedereen. Ook de diverse werkbezoeken en communicatie die we inzetten dragen daar aan bij.

Ook een resultaat is dat we samen met een groep (wisselende en vaste) vrijwilligers (tussen de 20 en 30) samen veel werk hebben kunnen verzetten om dit initiatief te realiseren. Deze vrijwilligers zijn bij het project betrokken geraakt omdat zij voor hun herstelbehoefte gebruik maken van respijt overdags (het respijthuis biedt zowel overnachtingen als een dag aabod). Zij helpen daarbij zichzelf in hun herstelproces naar eigen behoefte, en ze helpen het initiatief verder. Inmiddels zijn er in november 5 kamers gereed en zijn er vanaf december 7 kamers gereed. Inmiddels zijn er 2 gasten blijven overnachten.

Daarnaast heeft het ook alle partners in het project bewuster gemaakt en gestimuleerd tot innovatieve oplossingen en het ontwikkelen van ondernemerschap in relatie tot dit soort persoonlijke maatschappelijke uitdagingen van psychische en sociaal kwetsbare mensen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de meeste gemeenten komen regelmatig situaties voor dat er voor mensen die problemen ervaren met maatschappelijke integratie, participatie, overbelasting en sociale inclusie niet de juiste hulp of ondersteuning beschikbaar is. Dit leidt vaak tot situaties waarbij (tijdelijk) wonen in de woonwijken niet wenselijk of mogelijk is of onder druk staat. Dit draagt niet bij aan het herstel van deze mensen of aan de sfeer in een wijk. De gemeenten Baarle Nassau, Tilburg en Breda zijn op zoek naar alternatieve oplossingen voor dit vraagstuk. Ook Leystromen heeft deze behoefte. De rol van centrumgemeente verdwijnt. Vanaf 2020 is iedere gemeente direct verantwoordelijk voor beschermd wonen en de opvang van (dreigende) daklozen. En tegelijkertijd neemt het aantal uithuiszettingen en overlast zaken in de wijken toe. Ook neemt het aantal mensen wat hierdoor verward gedrag vertoond snel toe. Daarnaast is de doelstelling om juist meer mensen in wijken te huisvesten, ondersteund door onderzoek van de commissie Dannenberg.

Om dit probleem op te lossen is er steeds meer behoefte aan een grotere verscheidenheid aan woonvoorzieningen en een alternatief aanbod om mensen te helpen. Kwetsbare burgers, waaronder personen met verward gedrag, hebben specifieke woon- en leef behoeften. Daarnaast is er een grote behoefte bij burgers, gemeenten en woningbouworganisaties om een tijdelijke woonvoorziening te creëren voor mensen waarmee het mis dreigt te gaan, een voorziening niet op basis van zorg, maar op basis van een stimulerende, herstelgerichte omgeving waar mensen tijdelijk kunnen verblijven en kunnen werken aan een positieve gezonde leefstijl om zichzelf beter te kunnen handhaven (op basis van de herstelvisie, positieve gezondheid en ervaringskennis).

Leystromen en Gemeenten Tilburg, Breda, Baarle Nassau zijn samen met FAMEUS (cliënten centrum voor herstel, ontwikkeling en ontplooiing) een initiatief gestart om deze voorziening te creëren. Participatie, de inzet van ervaringsdeskundigheid, Herstel en Positieve Gezondheid vormen hierbij belangrijke uitgangspunten. Daarnaast wil dit initiatief een verbinding leggen met sociaal maatschappelijk ondernemerschap door het betrekken van lokale ondernemers en andere organisaties. Voor deze voorziening is een landgoed beschikbaar wat eigendom is van Leystromen wat relatief gemakkelijk geschikt is te maken voor de doelstelling van het initiatief. Met deze opzet wordt een nieuwe vorm van ‘sociale innovatie’ gecreëerd, doordat sociale ondernemers betrokken worden om activiteiten te organiseren en samen met de mensen die hier tijdelijk verblijven dit initiatief vorm te geven en te ontwikkelen.

 

Het doel van dit initiatief is het voorkomen van exclusie en uitval, voor mensen die moeite hebben met maatschappelijke integratie, participatie, overbelasting en sociale inclusie, door hen een mogelijkheid te bieden om tijdelijk of wat langer gebruik te maken van een verblijfsvoorziening waar zij kunnen werken aan een gezonde woon en leefstijl. Hiermee wordt overlast in de wijken, uithuiszetting en verward gedrag voorkomen. Vanuit de projectgroep vindt nauwe samenwerking plaats met alle organisaties die betrokken zijn bij de keten voor mensen met verward gedrag en de decentralisatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

 

In het voortraject van deze aanvraag is er een behoefte peiling geweest met mogelijke samenwerkingspartners en met ervaringsdeskundigen en potentiele gebruikers van deze voorziening. In deze bijeenkomsten werd duidelijk dat er veel behoefte is aan deze voorziening vanuit beide groepen, zowel op voorziening, vorm als inhoudelijke uitgangspunten.

 

Doelstelling en doelgroep

Een laagdrempelige voorziening (met zo min mogelijk uitsluitingscriteria zoals indicatie en/of diagnose), waar mensen tijdelijk kunnen verblijven om te werken aan herstel en ontwikkeling op het vlak van maatschappelijke integratie, participatie, sociale inclusie en overbelasting om daarna zelf weer de draagt op te pakken. Dit initiatief is beschikbaar voor het werkgebied Midden Brabant en West Brabant en bestaat uit ruwweg 900.000 inwoners.

 

Mensen die gebruik willen maken van deze voorziening zijn gemotiveerd zijn om hun eigen situatie te verbeteren waarbij het helpend is als zij tijdelijk (kort of middellang) in een andere omgeving verblijven waar zij kunnen investeren in herstel, ontwikkeling en ontplooiing op het vlak van gezond leven, mentaal gezond, gezond bewegen en gezond meedoen (voor mensen met én zonder zorg). Dit met behulp van de inzet van ervaringskennis (door ervaringsdeskundigen), de herstelvisie en positieve gezondheid. Essentie van dit initiatief is dat dit gebeurd vanuit ondernemerschap en de wil om te investeren in jezelf en in het initiatief (door de gebruikers zelf), getrokken door enkele sociale ondernemingen (onderneming met een maatschappelijke missie), burgerinitiatieven en de respijtvoorziening. Deze voorziening is geen zorgaanbod en ook geen vervanging daarvoor.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website