Projectomschrijving

In de meeste gemeenten komen regelmatig situaties voor dat er voor mensen die problemen ervaren met maatschappelijke integratie, participatie, overbelasting en sociale inclusie niet de juiste hulp of ondersteuning beschikbaar is. Dit leidt vaak tot situaties waarbij (tijdelijk) wonen in de woonwijken niet wenselijk of mogelijk is of onder druk staat.

Doel

Het doel van het project 'Herstel, respijt en sociaal ondernemen' is een laagdrempelige voorziening (met zo min mogelijk uitsluitingscriteria zoals indicatie en/of diagnose), waar mensen tijdelijk kunnen verblijven om te werken aan herstel en ontwikkeling op het vlak van maatschappelijke integratie, participatie, sociale inclusie en overbelasting om daarna zelf weer de draad op te pakken. Dit initiatief is beschikbaar voor het werkgebied Midden-Brabant en West-Brabant en bestaat uit ruwweg 900.000 inwoners.

Werkwijze

Mensen die gebruik willen maken van deze voorziening zijn gemotiveerd zijn om hun eigen situatie te verbeteren waarbij het helpend is als zij tijdelijk (kort of middellang) in een andere omgeving verblijven waar zij kunnen investeren in herstel, ontwikkeling en ontplooiing op het vlak van gezond leven, mentaal gezond, gezond bewegen en gezond meedoen (voor mensen met én zonder zorg). Dit met behulp van de inzet van ervaringskennis (door ervaringsdeskundigen), de herstelvisie en positieve gezondheid. Essentie van dit initiatief is dat dit gebeurd vanuit ondernemerschap en de wil om te investeren in jezelf en in het initiatief (door de gebruikers zelf), getrokken door enkele sociale ondernemingen (onderneming met een maatschappelijke missie), burgerinitiatieven en de respijtvoorziening. Deze voorziening is geen zorgaanbod en ook geen vervanging daarvoor.

Samenwerking

Het project 'Herstel, respijt en sociaal ondernemen' is gestart in januari 2018 door een samenwerking van:

  • FAMEUS
  • Leystromen
  • Gemeenten Tilburg, Breda en Baarle Nassau
  • Zorgbelang Brabant

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Methodiek

Bij Frits kunnen mensen met een ontwrichtende levenservaring tijdelijk tot rust komen zonder zorg indicatie en aan hun eigen herstel werken. Bij dit concept staat natuur, ruimte en rust centraal. Het oprichten van een respijthuis door ervaringsdeskundigen op basis van een nieuwe visie is een grote uitdaging. Essentieel voor de uitvoering is de goede samenwerking die tot op de dag van vandaag nodig is.

We zijn begonnen door samen met de doelgroep en de betrokken partners plannen uit te werken, ervaringsdeskundigen aan te nemen en de locatie klaar te maken. Het is hard werken geweest om die nieuwe initiatief met een vernieuwende visie en werkwijze neer te zetten, met extra uitdaging dat we gelijk van start zijn gegaan en gaande weg de werkwijze verder uitgewerkt hebben. Hierbij hebben we veel geleerd van ervaringen van anderen en onze eigen praktijkervaringen. We zijn meteen gestart met het inzetten van vrijwilligers en ervaringsdeskundigen uit de doelgroep, maar ook met het organiseren van werkbezoeken en met het betrekken van ondernemers en mensen uit de buurt. Zelf zijn we ook veel op werkbezoek geweest.

Een (ervaringsdeskundige) locatie coördinator stuurt het initiatief op locatie aan. Een team van ervaringsdeskundigen vangt samen met de locatiecoördinator de gasten van het respijthuis op. Daarnaast hebben we een team van vrijwilligers. Deze maken mede het initiatief mogelijk, en zijn ook betrokken vanuit een eigen behoefte aan herstel en ontwikkeling. Dit zijn voor een deel de mensen die de 15 dagplekken invullen, waarbij de vrijwillige inzet een alternatief is voor dagbesteding en bijdraagt aan herstel. Bij Frits functioneren zij als vrijwilligers die onmisbaar zijn voor het draaien van het initiatief. Dat voelt anders dan dagbesteding.

Vanaf maart 2019 hebben we 10 logeerbedden beschikbaar. In uitzonderlijke gevallen kunnen we dat ophogen naar 12 maar dat is nog niet voorgekomen. Er is gekozen voor de naam Frits. De naam van de ezel die in het verleden een rol gespeeld heeft op het landgoed waar een mooi verhaal aan zit en wat herkenbaar is in de regio.

Resultaten

Er is veel vraag naar de respijtfunctie. De vraag is snel gegroeid en we zitten met een hoge bezettingsgraad en een korte wachtlijst van ongeveer 2 weken. De doorstroom is redelijk snel en zit op gemiddeld 2 weken. De ontwikkeling van de ondernemerskant heeft een vlucht gekregen eind 2018 en in 2019. Er zijn een 6 tal ondernemersbijeenkomsten geweest en er hebben talloze werkbezoeken plaatsgevonden. We zijn zelf aan de slag gegaan met ondernemerschap in de vorm van samenwerkingen met verschillende partijen. Er vind samenwerking plaats met een yoga docent, een bijen vereniging en we zijn in gesprek met ‘vergeten fruit’ en een boomhutten bouwer. We hebben zelf dieren aangetrokken voor bij het logeerhuis, twee hangbuikzwijnen en 6 kippen (Chaamse Hoen, een lokaal ras) en we zijn een moestuin gestart met de hulp van lokale boeren.

Meer informatie

Uitgelicht

Meer informatie

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale, sluitende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp aan mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website