Projectomschrijving

Achtergrond

Sinds een aantal jaren werken de 38 gemeenten in Oost-Brabant, de politie en het openbaar ministerie steeds beter samen op het terrein van openbare orde en veiligheid. Binnen de Stuurgroep “Verward…en dan?” werken deze partners met onder andere ggz en GGD aan de aanpak van personen met verward gedrag. De stuurgroep wordt momenteel omgevormd tot een Programmaraad Zorg en Veiligheid, die moet werken aan een betere verbinding tussen zorg en veiligheid. Eén van de taken van deze Programmaraad is de implementatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in Oost-Brabant.

Doel

De projectgroep (bestaande uit gemeenten, openbaar ministerie, politie, ggz en vertegenwoordigers van cliënten en familie) maakt regionale kaderafspraken en levert concrete producten op waarmee gemeenten de Wvggz kunnen implementeren. De volgende zaken worden thans opgepakt:

 • melding
 • verkennend onderzoek
 • burgemeester en crisismaatregel (hoorplicht)
 • regio-overleg
 • aansluitende keten van zorg en sociaal domein
 • aansluiting met de Wet Forensische Zorg en de Wet Zorg en Dwang

Resultaten

Afgevaardigden van onder andere de gemeenten ’s- Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond, Oss, Cuik, Grave en Mill en Sint-Hubert en het Regiobureau zijn in overleg getreden met vertegenwoordigers van OM, politie en de 3 ggz-instellingen in de regio (GGzE, GGZ-Oost-Brabant en Reinier van Arkel). Later zijn ook vertegenwoordigers van patiënten en familie aangesloten. Een regionale projectgroep draagt zorg voor dit project, waaronder 3 werkgroepen opereren. Tevens is het bureau DSP ingehuurd om de projectleidersrol te vervullen bij dit regionale project. Deze activiteiten hebben geleid tot:

 • Drie regionale bijeenkomsten voor de 38 gemeenten in Oost-Brabant waarbij zowel medewerkers van de afdeling Veiligheid als van de afdeling Zorg (& Welzijn) zijn uitgenodigd;
 • Een model handreiking met werkdocumenten van de projectgroepen zorgmachtiging, crisismaatregel en regionaal overleg ten behoeve van de implementatie van de Wvggz in de regio;
 • Een model collegebesluit;
 • Een model persbericht;
 • Vier subregionale oefensessies met betrekking tot triage, verkennend onderzoek en crisismaatregel (o.a. voor psychiaters, wethouders, burgemeesters en ambtenaren)
 • Een regionale bijeenkomst Wvggz en Wzd;
 • Een themabijeenkomst samenloop Wvggz en jeugd;
 • Een nieuwsbrief met informatie over de Wvggz.

Naast de implementatie van de Wvggz in Oost-Brabant heeft dit project ook geleid tot een nauwere
samenwerking tussen de domeinen Veiligheid en Zorg in de regio. Dit heeft mede geleid tot het oprichten van de Programmaraad Zorg & Veiligheid Oost-Brabant. De Wvggz maakte samenwerking tussen de domeinen veiligheid en zorg noodzakelijk. Deze samenwerking, en de daaruit ontstane netwerken, worden thans ook ingezet bij andere onderwerpen waar zorg en veiligheid samenkomen.

Meer informatie en andere lopende projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het implementeren van de Wet verplichte ggz (Wvggz) die van kracht is vanaf 1 januari 2020. Bekijk de andere lopende projecten en krijg meer informatie over de Wvggz. 

Meer informatie en lopende projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website